Fler möjligheter att få ditt ärende prövat

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärende prövat utanför Folksam.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar de flesta tvister om privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör ett lägre belopp än 2 000 kronor, medicinska bedömningar eller vållandefrågor vid trafikolyckor.

ARN prövar inte heller försäkringstvister rörande försäkring som grundar sig på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, om avtalet föreskriver ett särskilt tvistelösningsförfarande. Detta sker vanligtvis genom prövning i en partssammansatt nämnd.

Fler undantag finns och framgår av ARN:s hemsida. Anmälan till ARN måste göras senast inom ett år efter det att du har framfört ditt klagomål till Folksam.

Kontakt

08-508 860 00
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring och pension men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och pensionsförsäkringar.

Kontakt

0200-22 58 00
Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Konsumenternas

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut, men prövar inte tvister. Konsumenternas Bank- och finansbyrå gör också oberoende jämförelser av bland annat kontokort och tar fram privatekonomiska kalkyler.

Kontakt

0200-22 58 00
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumentverket

Till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument vänder du dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer, hållbara val och annat du behöver hjälp med.

Kontakt

0771-525 525
Hallå konsument
Box 48
651 02 Karlstad

Hallå konsument

Kommunal konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. De hjälper dig med dina konsumentfrågor. Besök din kommuns hemsida för mer information.

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan den försäkrade (enskild konsument) och försäkringsbolaget i ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicinska bedömningar.

Personförsäkringsnämnden

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och verkar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor är obligatoriska och ska alltid prövas av nämnden.

Folksam hjälper dig i samband med den obligatoriska prövningen. Det finns andra frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande.

I dessa frågor kan du själv begära prövning hos Trafikskadenämnden via en särskild blankett som finns på Trafikskadenämnden eller deras webb.

Adress

Trafikskadenämnden
Box 24048
104 50 Stockholm

Trafikskadenämnden

Ansvarsförsäkringens personskadenämnd

Ansvarsförsäkringens personskadenämnd prövar ärenden för personer som skadats och har rätt till skadestånd för sina skador.

Den fungerar ungefär som Trafikskadenämnden gör för trafikskadade. Vissa ersättningsfrågor ska alltid hänskjutas till nämnden för yttrande.

Framför dina önskemål till Folksam om du vill att nämnden ska yttra sig i frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande.

Personskadenämnden

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Nämnden för Rättsskyddsfrågor prövar på begäran av försäkrad omfattningen av rättsskyddsförsäkring, fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring och fråga om överprövning av ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring.

Du kan själv begära prövning hos Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor via en särskild blankett som kan beställas genom adressen nedan eller webben.

Anmälan till Nämnden för Rättsskyddsfrågor måste göras senast inom ett år efter det att du har framfört ditt klagomål till Folksam.

Kontakt

08-522 787 20
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 Stockholm

Läs mer om Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Patientskadenämnden

Patientskadenämnden är en rådgivande nämnd till försäkringsbolagen. Nämnden ska på begäran av patient, vårdgivare, försäkringsbolag eller domstol yttra sig i skadeärenden som rör patientförsäkringen.

Adress

Patientskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm

Patientskadenämnden

Partssammansatta nämnder om förmåner i kollektivavtal

Om din fråga rör tolkning av bestämmelser i den kollektivavtalade pensionsplan som du tillhör, till exempel Avtalspension SAF-LO, KTP, KAP-KL eller ITP, kan du vända dig till den nämnd som finns upprättad för varje pensionsplan.

Nämnden består av representanter för de olika kollektivavtalsparterna och förfarandet är kostnadsfritt.

Partssammansatta nämnder

Sveriges dispaschörer

Sveriges dispaschörer kan pröva din tvist som rör båtförsäkring med Folksam. Dispaschörens beslut kan man klaga på till Tingsrätten.

Om du har rättsskyddsförsäkring kan den ofta ersätta en del av kostnaderna, men du måste i så fall kontakta advokat eller annat lämpligt ombud, som kan godkännas av förbundets nämnd för rättsskyddsfrågor.

Sveriges dispaschörer

Allmän domstol

Du kan få din tvist med Folksam prövad av tingsrätten. Om du har rättsskyddsförsäkring kan den ersätta en del av rättegångskostnaderna.