Partssammansatta nämnder

Om förmånerna i kollektivavtal

Om din fråga rör tolkning av bestämmelser i den kollektivavtalade pensionsplan som du tillhör, till exempel Avtalspension SAF-LO, KTP, KAP-KL eller ITP, kan du vända dig till den nämnd som finns upprättad för varje pensionsplan.

Nämnden består av representanter för de olika kollektivavtalsparterna och förfarandet är kostnadsfritt. Här nedan hittar du nämnderna det handlar och kontaktuppgifter.

Pensionsnämnden svarar för tolkningen av överenskommelsen om Avtalspension SAF-LO. Pensionsnämnden behandlar även frågor som rör tillämpningen av regler och försäkringsvillkor för denna pensionsplan.

Kontakt

Postadress: Fora AB, Pensionsnämnden, 101 56 Stockholm

Telefon: 08-787 40 00

Kollektivavtalsparterna har inrättat en pensionsnämnd – Pensionsnämnden som svarar för tolkningen av parternas överenskommelser och i övrigt är rådgivande till Folksam och Pensionsvalet PV.

Försäkringstagare, försäkrad eller förmånstagare kan begära att en fråga rörande tolkning eller tillämpning av bestäMmelser rörande Pensionsplanen behandlas i nämnden. Nämndernas ledamöter utses av kollektivavtalsparterna.

Kontakt

Postadress: Pensionsnämnden, Box 90 209, 120 23 Stockholm 

Telefonnummer: 020-650 111

ITP-nämnden svarar för tolkningen av pensionsplanerna. Försäkringstagare eller försäkrad kan begära att fråga som angår denne ska prövas av nämnden. Begäran om prövning i ITP-nämnden ska lämnas till Collectum, som ansvarar för nämnden.

Kontakt

Postadress: Collectum AB, 103 76 Stockholm

Telefon: 020-40 85 00

Frågor som rör tolkning av överenskommelsen mellan KFO och LO avseende Kooperationens avtalsförsäkringar eller tolkning/tillämpning av bestämmelser i övrigt avseende kollektivavtalsgrundad försäkring för arbetare/personliga assistenter prövas av KFF-nämnden.

Försäkrad kan begära att fråga som angår honom ska tas upp till behandling i KFF-nämnden.

Kontakt

Postadress: KFF-nämnden, Box 90 209, 120 23 Stockholm

Telefonnummer: 020-650 111

För varje kollektivavtalsområde inom KTP finns en pensionsnämnd – KTP-nämnden – som svarar för tolkningen av parternas överenskommelser och i övrigt är rådgivande till Folksam och Pensionsvalet PV.

Försäkringstagare, försäkrad eller förmånstagare kan begära att en fråga rörande tolkning eller tillämpning av bestämmelser rörande KTP-planen behandlas i nämnden. Nämndernas ledamöter utses av kollektivavtalsparterna.

Kontakt

Postadress: KTP-nämnden, Box 90 209, 120 23 Stockholm

Telefonnummer: 020-650 111 (KTP 1)

Telefonnummer: 020-485 485 (KTP 2)

Kollektivavtalsparterna har inrättat en pensionsnämnd som i vissa fall, på begäran av SPV eller Folksam ska tolka villkoren i PA03. Pensionsnämndens kanslifunktion sköts av SPV och dess ledamöter utses av kollektivavtalsparterna.

Kontakt

Telefon: 020-40 85 00

Försäkrad bör vända sig till PA-KFS Pensionsnämnd angående tolkningen av PA-KFS 09 respektive Gamla PA-KFS. PA-KFS Pensionsnämnd prövar även tvister rörande pensionen.

Kontakt

Postadress: Pensionsnämnden, Box 15005, 104 65 Stockholm.