Vårdförbundspriset

I samarbete med Folksam

Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas ut årligen av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Med priset uppmärksammas framstående insatser och utveckling av svensk vård.

Prissumman för årets pris är 500 000 kronor, vilket gör priset till ett av Sveriges största inom vårdområdet.

Mottagare av Vårdförbundspriset 2015

Åsa Lagerström vid Skaraborgs sjukhus i Skövde tilldelades Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam och en prissumma på 250 000 kr, för sitt arbete med BUP Mellanvård.

Övriga kandidater från Lidköping, Halmstad och Göteborg vann 83 500 kronor var.

Motivering
"Barnen får möjlighet till högt specialiserad vård i hemmiljö, vilket gör att de ofta kan fortsätta att gå i skolan och leva ”som vanligt”. Hänsyn tas till barnets och familjens förmågor, behov och resurser. Hela familjen får genom denna vårdform konkret stöd med verktyg och förhållningssätt i sin vardagsmiljö, vilket gör att vården når även de barn som isolerar sig i hemmet och varken kommer till skolan eller till en BUPmottagning för att kunna få hjälp."

Se pressmedelandet

Kandidaterna till priset 2015

En expertjury valde följande fyra kandidater som med sina insatser fick möjlighet att vinna 500 000 kronor.

Åsa Lagerström

BUP mellanvård - utvecklandet av en ny vårdform

Titel
Teamarbete på akutkliniken i Linköping

Juryns motivering
Barnen får möjlighet till högt specialiserad vård i hemmiljö, vilket gör att de ofta kan fortsätta att gå i skolan och leva ”som vanligt”. Hänsyn tas till barnets och familjens förmågor, behov och resurser. Hela familjen får genom denna vårdform konkret stöd med verktyg och förhållningssätt i sin vardagsmiljö, vilket gör att vården når även de barn som isolerar sig i hemmet och varken kommer till skolan eller till en BUP mottagning för att kunna få hjälp.

Marianne Alärd

Närvård Västra Skaraborg

Juryns motivering
Projektet utgår ifrån ett personcentrerat synsätt, där man utformar vårdorganisationen utifrån patienten. Patienten och närstående är med och planerar arbetet. En central del är just att patienten inte behöver byta vårdgivare, även om behoven förändras. Utvärderingen av projektet visar på ”upplevd ökad trygghet, minskning av akutbesök och oplanerade inläggningar samt resursbesparing genom ett ökat samarbete.

Nina Jurander

Förberedelselek

Juryns motivering
I en miljö med både barn och vuxna, hörande och hörselskadade har projektet arbetat fram ett fint arbetssätt att möta varje barn utifrån deras perspektiv, inför sövning vid operation. Med leksjukhus, bildstöd och ett aktivt lyssnande kan varje barns behov tillgodoses och förmågor tas tillvara. Det minskar barnens rädsla och oro för vården. Projektet gör skillnad för barnen, i synnerhet för dem som opereras upprepade gånger. Det är givetvis också positivt för föräldrar, syskon och för övrig vårdpersonal.

Ingrid Larsson

Sjuksköterskemottagning baserad på personcentrerad vård

Juryns motivering
Grunden i projekt Sjuksköterskemottagning är sjuksköterskans relation med patienten, att lyssna på varje persons berättelse och att tillsammans utforma en vårdplan. Patienterna känner en stor delaktighet, eftersom vården bygger på deras egna upplevelser av hur det är att leva med reumatisk sjukdom. På detta sätt remitteras patienter oftare till fysioterapeuter istället för inneliggande sjukhusvård. Patienterna är nöjdare och tryggare än tidigare.