Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Den 1 juni 2023 gör Atlant en förändring av den prestationsbaserade avgiften då den höjs från 10 till 15 procent.

Atlant Opportunity har idag en prestationsbaserad avgift på 10 procent, som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel som är svenska statsskuldsväxlar med löptid om tre månader (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den prestationsbaserade avgiften.

Läs mer om fonden i fondlistan

Nu lägger vi till två fonder från M&G i kategorierna Europa och Globala, M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned och M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned.

Fonderna investerar i bolag vilka förväntas bidra till Parisavtalet* på ett mätbart sätt antingen genom låga/minskade koldioxidutsläpp eller bolag vilka erbjuder direkta lösningar/produkter som riktar sig mot den globala uppvärmningen. Båda fonderna klassas som artikel 9, vilket innebär att de har hållbarhet som mål.

Förvaltarteamet tillämpar både kvalitativa samt kvantitativa analyser för att bevaka bolagen som de planera att investera i. För den globala fonden utgörs listan av cirka 300 bolag och cirka 100 bolag för Europafonden.

Båda fonderna har koncentrerade portföljer där den globala fonden normalt innehåller färre än 40 bolag och Europafonden generellt innehåller färre än 35.

Fondernas förvaltningsavgift är 1,50 procent och risknivån ligger på en fyra på en sjugradig skala.

Läs mer om fonderna i fondlistan

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Syftet med avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Några av de viktigaste punkterna i Parisavtalet är följande:

• Hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.
• Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år.
• Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer.

I slutet av maj kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Allspring (Lux) WW CHN med JPM China A-Share Opportunities A.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Allspring (Lux) WW CHN kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

JPM China A-Share Opportunities A investerar i aktier i Kina med målsättningen att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Fonden har en övervikt mot mindre bolag då den förväntade tillväxttakten är större där än hos stora bolag. Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, vilket gör att fonden klassificeras som Artikel 8, även kallad ljusgrön fond.

Risken ligger på en femma på en sjugradig skala, vilket är något högre än för nuvarande fond som har risk fyra av sju. Förvaltningsavgiften är densamma och ligger på 1,50 procent. 

Läs mer om fonden i vår fondlista

I slutet av maj kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Jupiter Dynamic Bond L med JPM Global Bond Opportunities Sustainable A.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Jupiter Dynamic Bond kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

JPM Global Bond Opportunities Sustainable A är en global räntefond med målsättningen att uppnå en högre avkastning än sitt jämförelseindex genom att investera hållbart. Tonvikten ligger på räntepapper med positiva E/S-egenskaper, vilket betyder att emittenterna kännetecknas av länder eller bolag som enligt förvaltaren har en effektiv styrning och utmärkt hantering av miljörelaterade och sociala frågor. Fonden är klassificerad som Artikel 8, även kallad ljusgrön fond.

Förvaltningsavgiften är lägre och ligger på 1,00 procent jämfört med 1,25 procent. Risken blir oförändrad även efter fondbytet.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Nu lägger vi till två nya fonder från JP Morgan till vårt guidade fondutbud inom kategorierna räntefonder och tillväxtmarknader.

JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (Acc) – SEK (hedged) är en global räntefond med målsättningen att uppnå en högre avkastning än sitt jämförelseindex genom att investera hållbart. Tonvikten ligger på räntepapper med positiva E/S-egenskaper, vilket betyder att emittenterna kännetecknas av länder eller bolag som enligt förvaltaren har en effektiv styrning och utmärkt hantering av miljörelaterade och sociala frågor. Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och är klassificerad som Artikel 8, även kallad ljusgrön fond. Förvaltningsavgiften för fonden ligger på 1,00 procent.

JPM China A-Share Opportunities A (Acc) – SEK investerar i aktier i Kina med målsättningen att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Fonden har en övervikt mot mindre bolag då den förväntade tillväxttakten är större där än hos stora bolag. Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, vilket gör att fonden klassificeras som Artikel 8, även kallad ljusgrön fond. Förvaltningsavgiften för fonden ligger på 1,50 procent.

Läs mer om fonderna i vår fondlista

I mitten av april kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Swedbank Robur Östeuropafond med Storebrand Europa.

Östeuropafonden kommer att tas bort från vårt sortiment där den endast varit valbar för dig som har din kollektivavtalade tjänstepension i Kooperativ tjänstepension. Du som placerar i fonden kommer att få informationvia Kivra/postalt under vecka 11-12. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Storebrand Europa är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden. Fonden placerar normalt i cirka 350-500 bolag fördelade på många branscher och länder. Fonden följer bolagets standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Fondens risknivå ligger på en fyra på en sjugradig skala vilket är lägre än nuvarande fond som ligger på en sexa. Förvaltningsavgiften är 0,20 procent vilket är betydligt lägre än för nuvarande fond som ligger på 1,42 procent.

Läs mer om Storebrand Europa i vår fondlista.

Från den 21 mars byter Lärarfonderna namn samt uppdaterar sina fondbestämmelser.

Lärarfonderna som förvaltas av Öhman Fonder AB kommer från den 21 mars 2023 att byta namn samt få uppdaterade fondbestämmelser. Syftet med ändringarna är att bättre beskriva fondernas målsättning samt ändra skrivningarna om hållbarhet för att bättre stämma överens med EU:s nya regelverk om hållbarhetsupplysningar.

I samband med förändringarna justeras samtidigt ränte- och aktiemarknadsexponeringen för Lärarfond 45-58 år och Lärarfond 59+.

Namn idagNytt namn från 21 mars
Lärarfond 21–44 årLärarfond Offensiv
Lärarfond 45–58 årLärarfond Balanserad
Lärarfond 59+Lärarfond Försiktig

 

Du som sparar i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av förändringarna. Du kan läsa mer om förändringarna i länkarna nedan.

  • Ändrade fondbestämmelser

Kundbrev ändrade fondbestämmelser Lärarfond 59+

Kundbrev ändrade fondbestämmelser Lärarfond 45–58

Kundbrev ändrade fondbestämmelser Lärarfond 21–44

Swedbank Robur har beslutat att göra ett antal förändringar i fondbestämmelserna för KPA Etisk Blandfond 2.

Från den 14 mars sker ett antal förändringar i fondbestämmelserna för KPA Etisk Blandfond 2. Du som sparar i fonden behöver inte göra något med anledning av detta.

De viktigaste förändringarna är:
  • Fonden går från att vara en aktivt förvaltad blandfond till en indexnära blandfond med kvantitativ förvaltningsmetod. Det gör vi för att skapa en förutsägbar portfölj med hög hållbarhetsprofil.
  • Den aktiva allokeringen mellan aktier och räntor som finns idag tas bort. Fonden behåller samma jämförelseindex som tidigare men kommer framöver ha som målsättning att efterlikna utvecklingen av sitt jämförelseindex.

Läs mer om förändringarna:

Swedbank Roburs brev

I slutet av mars kommer vi att göra ett fondbyte då vi ersätter Proaktiv 80 PM med SPP:s generationsfonder.

Proaktiv 80 PM har varit valbar i kollektivavtalad tjänstepension i Folksam Tjänstemannapension inom avtalsområdena KAP-KL/AKAP-KR och PA03.

Du som placerar i Proaktiv 80 PM kommer att få information via brev i början av mars. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Fondbytet innebär att vi ersätter en blandfond mot en annan blandfond som är anpassad till din ålder och minskar risken genom att växla till mer ränta ju äldre du blir.

SPP:s generationsfonder är aktivt förvaltade blandfonder som placerar i såväl Sverige som globalt. Fonderna placerar i allt från aktier- till räntebärande värdepapper där ränteplaceringen ökar ju närmare du kommer pensionsåldern och slutar på 80 procent ränta.

Den 21 februari byter Legg Mason CB US Eq Sust Leaders namn till FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund.

Under hösten 2022 togs beslut om att ändra namnet på fondbolaget Legg Mason Global Funds plc till Franklin Templeton Global Funds plc. I samband med detta togs även beslut att ändra namnen på vissa fonder och därmed ändrar fonden Legg Mason CB Eq Sust Leaders namn till FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Funds.

I början av mars kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter MS INVF Global Infrastructure med M&G Global Listed Infrastructure.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. M&G (Lux) Global Listed Infrastructure har ett integrerat hållbarhetsarbete i sin investeringsprocess och fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR, vilket betyder att den främjar miljömässiga och sociala egenskaper.

Du som placerar i MS INVF Global Infrastructure kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 6-7. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure är en global aktiefond som investerar i olika typer av infrastruktur. Fonden erbjuder en diversifierad portfölj med normalt 40-50 innehav, där fokus ligger på bolag som uppvisar långsiktigt ökande utdelningar samt där hållbarhet är en central del av förvaltningen. Fonden strävar efter utdelning som överstiger inflationen inom G7 (världens sju största industriländer) och ger exponering mot ett flertal långsiktiga teman, exempelvis förnybar energi, urbanisering, framtida transporter, kraftnät.

Fondens förvaltningsavgift är 1,50 procent vilket är densamma som för nuvarande fond. Risknivån ligger på samma nivå för fonderna, så fondbytet innebär ingen ökad risk i sig.

Läs mer om fonden i vår fondlista.

Nu lägger vi till en ny fond i vårt guidade fondutbud inom kategorin blandfonder – Mix Balanserad.

Mix Balanserad startades den 24 januari 2023 och förvaltas av Swedbank Robur. Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt, främst i aktie- och räntefonder. I normalläge placerar fonden 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntefonder, men tillåts variera något beroende på marknadsläget. Upp till 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburfonder.

Hållbarhet med fokus på klimat och miljö vävs naturligt in i fondens förvaltning, främst via de fonder som fonden investerar i. De underliggande fonderna söker aktivt efter investeringar som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och är klassificerad som artikel 8 (ljusgrön fond) enligt SFDR-regelverket.

Förvaltningsavgiften ligger på 0,90 procent och risken ligger på en trea på en sjugradig skala. 

Fonden kommer under våren att ingå i ett fondbyte där vi ersätter SEB Världenfond. Du som placerar i SEB Världenfond kommer få information om fondbytet. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond. 

Läs mer om fonden i vår fondlista.

Alla fondhändelser >