Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med tre fonder i kategorierna Branschfonder och Sverige/Norden. Där PriorNilsson är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

PriorNilsson Realinvest
En branschfond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på svenska och nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag samt bolag inom kraftindustrin och infrastruktur. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv
En aktiefond som investerar i huvudsak i stora, svenska bolag med en koncentrerad portfölj. Placering kan dessutom, till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad utom EES. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

PriorNilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
Fonden grundades 2002 av PO Nilsson och Torgny Prior och är ett partnerägt bolag. Bolaget förvaltar idag fem fonder. PO Nilsson är förvaltare av fonden Realinvest och Torgny Prior är ansvarig förvaltare av Sverigefonden. PriorNilsson har en hög ambition att investera ansvarsfullt och hållbart. Arbetet med ansvarsfulla och hållbara investeringar utgår från de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områden som mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt.

Fidelity Sustainable Water & Waste
Är en global branschfond fokuserad på investeringar inom vatten- och avfallshantering. Fonden får en bredare placering än konkurrenterna i och med sin inriktning även mot avfallshantering. Fonden fokuserar på kvalitet- och tillväxtinvesteringar och normalportföljen är placerad med 60 procent inom vatten och 40 procent inom avfallshantering. Fonden har mellan 35–50 olika innehav. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs om fonderna

Priset är ett kvitto på vårt engagemang inom hållbara placeringar och att vårt arbete påverkar branschen i positiv riktning, säger Susanne Bolin Gärtner, chef för Fondselektering på Folksam Fondförsäkring.

Susanne fortsätter, det känns hedrande att få representera Folksam och nå ut med vår dialog om hållbarhet i fondselekteringsarbetet, vi saknar helt egna fonder och vi hjälper kunderna att välja externa fonder. >

Citywire delade ut priset ”the most influential fund selector” i Norden till Susanne Bolin Gärtner. Citywire är ett brittiskt företag inom finansiell information, specialiserade på att ranka fondförvaltare och fondselekterare. Juryn som valde ut vinnarna bestod av professionella investerare runt om i Europa, sammanlagt delades priser ut till nio europeiska fondselekterare.

prisutdelningbild

Våra valbara fonder

Vi ser ständig över våra fondutbud och kommer därför att ta in tre nya fonder i vårt guidade fondutbud. Dessa fonder kommer även att ersätta tre befintliga fonder i början av juni då vi genomför fondbyten.

Du som placerar i någon av de befintliga fonderna kommer att informeras via brev/Kivra, breven beräknas nå dig den 21 maj. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in Mina sidor och gör detta före eller efter vårt fondbyte.

Fond vi byter bortFond vi byter till
SEB Europafond Småbolag Danske Invest Europe Small Cap
SEB Bioteknikfond UBS EF Biotech
SEB Corporate BondDanske Invest Eur Corp Sust Bond 


Information om de nya fonderna:

Danske Invest Europe Small Cap investerar i aktier från mindre och mellanstora företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre andel kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Europa. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent. Risken är något högre än i SEB-fonden.

UBS EF Biotech startar en SEK-klass i samband med vårt fondbyte, fonden investerar globalt i företag som är inblandade i forskning, produktutveckling, tillverkning och/eller distribution inom biotekniksektorn. Urvalet av företag bygger främst på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Förvaltningsavgiften är 1,63 procent.

Danske Invest Eur Corp Sust Bond är en aktivt förvaltad fond som företrädesvis investerar i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer. Förvaltningsavgiften är 0,80 procent.

Mer information om de nya fonderna finns att läsa på vår hemsida. Gällande UBS EF Biotech kommer den att visas på hemsidan så fort den nya andelsklassen i SEK finns tillgänglig hos Morningstar.

Våra valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud inom sverigekategorin med ODIN Sverige. ODIN Sverige är en all-cap fond som inte begränsas av att enbart investera i små eller stora bolag, förvaltaren har ett fritt mandat att investera där de ser goda möjligheter till långsiktigt värdeskapande oavsett bolagsstorlek.

ODIN Sverige investerar främst i bolag som uppvisar goda resultat, har starka konkurrenspositioner för framtiden samt har en attraktiv värdering. Det är också viktigt för ODIN att bolagen har långsiktigt hållbara affärsmodeller. Hållbarhetsfaktorerna miljö, socialt ansvar och ägarstyrning är en integrerad del av investeringsprocessen.

En stor del av tiden läggs på att påverka bolagen att bli bättre. ODIN Sverige exkluderar bolag inom branscher som producerar kontroversiella vapen, tobak, pornografi, spelbolag, alkohol samt kol och olja. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

Våra valbara fonder

I slutet av november kommer vi att genomföra två fondbyten. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i början av november. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta.

Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 19 november.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • GodFond Sverige & Världen ersätts med KPA Etisk Aktiefond
 • JPM Africa Equity ersätts med Schroder Frontier Markets

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Logga in på Mina sidor

Mer information om de mottagande fonderna

I slutet av oktober så kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Fondväljaren Trend. Folksam ersätter Fondväljaren Trend med Danske Invest Horisont Balanserad.

Du som placerar i fonden kommer att få information via brev under vecka 39. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ett eget val.

Om fonden
Danske Invest Horisont Balanserad är en så kallad fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

Kopplingen mellan Danske Invest och Danske Bank
Danske Bank och Danske Invest ingår i samma koncern men som andelsägare i en Danske Invest fond berörs du inte av händelserna i Danske Banks estniska filial. Händelserna i Estland rör Danske Bank A/S. Fondernas tillgångar är skyddade oavsett vad som sker i Danske Bank A/S.

Mer om våra valbara fonder

Under slutet av september/början av oktober kommer vi att genomföra fondbyten till den nya andelsklassen som handlas i SEK istället för som idag i NOK.

Fondbytet sker automatiskt och för dig som andelsägare i fonden innebär det ingen förändring. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder i fondlistan på vår hemsida. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Danske Invest Horisont Balanserad och Danske Invest Horisont Försiktig tillhör en ”familj” av blandfonder med olika risknivåer.

De är blandfonder som investerar globalt i aktier och obligationer, huvudsakligen genom andelar i andra fonder från Danske Invest. Fonderna förvaltas aktivt och investeringsprocessen omfattar både strategisk (långsiktig) och taktisk (kortsiktig) tillgångsallokering, vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna. Valutarisk förekommer i fonderna.

I Danske Invest Horisont Balanserad är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

I Danske Invest Horisont Försiktig är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 30/70 vilket gör fonden till en försiktig blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 15-40 procent. Förvaltningsavgiften är 0,83 procent.

Läs mer om fonderna

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Lannebo Komplett är en fond för dig som önskar en balanserad portfölj med inslag av både aktier och räntor, spritt på flera olika regioner. Du får tillgång både till Lannebo Fonders dagligt handlade fonder, men också till flertalet specialfonder normalt sett endast tillgängliga för större institutionella kunder.

Investeringarna sprids mellan Sverige/Norden, Europa och USA och fonden har en begränsad risknivå, då andelen aktier maximalt får uppgå till 60 procent av portföljen. Lannebo Komplett är en fond-i-fond men till en fast förvaltningsavgift på 1,60 procent.

Carnegie Strategifond är en välbalanserad fond med för närvarande runt 50 procent aktier, 50 procent företagsobligationer. Carnegie Strategifond har därmed en lägre risk än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond.

Fonden investerar i välskötta nordiska bolag som agerar långsiktigt och har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor. Fokus ligger på aktier med hög utdelning och företagsobligationer med bra ränta. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna

Den 1 juni 2018 genomför Swedbank Robur några ändringar i fonden. Syftet med ändringarna är främst att tydliggöra fondens karaktär. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

De huvudsakliga ändringarna är:
 • Fonden byter namn till Swedbank Robur Fastighet.
 • Tydliggörande av fondens karaktär genom att definiera att fonden huvudsakligen investerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen. Därmed blir det tydligare vilka bolag fonden har möjlighet att investera i.
 • Fonden får nu möjlighet att investera i tillgångsslagen penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Att kunna placera på konto hos kreditinstitut underlättar likvidhanteringen i fonden.
 • Förtydligande av fondens målsättning.

När förändringarna börjar gälla kan du läs mer i fondens faktablad som du hittar under våra valbara fonder.

Du hittar även information hos swedbankrobur.se

I slutet av maj kommer vi att genomföra fondbyten enligt nedan lista. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes under vecka 18. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 15 maj.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • Fidelity Global Health Care ersätts av DNB Health Care
 • JPM Emerging Markets ersätts av Nordea 1 - Emerging Stars
 • JPM Emerging Europé ersätts av Schroder Emerging Europe
 • JPM China ersätts av Fidelity Greater China
 • JPM India ersätts av GS India Equity

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Valbara fonder

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.