Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Nu lägger vi till M&G (Lux) Global Listed Infrastructure i vårt guidade fondutbud, där M&G Luxembourg S.A. är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

M&G är en global kapitalförvaltare med över 400 miljarder pund under förvaltning inom samtliga tillgångsklasser som aktier, räntor och alternativa investeringar. Bolaget har lokal närvaro med kontor i Stockholm med förvaltare på plats för infrastruktur- och fastighetsinvesteringar.

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure är en global aktiefond som investerar i olika typer av infrastruktur. Fonden erbjuder en diversifierad portfölj med normalt 40-50 innehav, där fokus ligger på bolag som uppvisar långsiktigt ökande utdelningar samt där hållbarhet är en central del av förvaltningen. Fonden strävar efter utdelning som överstiger inflationen inom G7 (världens sju största industriländer) och ger exponering mot ett flertal långsiktiga teman, exempelvis förnybar energi, urbanisering, framtida transporter, kraftnät.

Fonden integrerar hållbarhet i investeringsprocessen och fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR, vilket betyder att den främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper.

Fonden är även kategoriserad som Planet+ vilket innebär att den har två klara mål, leverera finansiell avkastning samt bidra till ett bättre samhälle.

Fondens risk ligger på en sexa på en sjugradig riskskala. Förvaltningsavgiften för fonden är 1,50 procent.

Här läser du mer om fonden

Den 12 december ändrade DNB Grönt Norden namn till DNB Grönt Skifte Norden. Fondbestämmelserna påverkas inte av namnbytet.

Nu lägger vi till en ny fond till vårt guidade fondutbud inom kategorin globalfonder- Öhman Global.

Öhman Global är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden investerar hållbart i en koncentrerad portfölj med omkring 70 till 90 bolag fördelat på olika länder och branscher.

Fondbolaget har högt ställda krav på hållbarhet och har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8, även kallad ljusgrön fond.

Fonden har en förvaltningsavgift på 1,25 procent.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Från den 30 november byter Öhman Etisk Index Sverige namn till Öhman Marknad Sverige Bred samt uppdaterar fondbestämmelserna.

Fondbestämmelsernas uppdatering innebär förtydligande av fondens målsättning samtidigt som fondens jämförelseindex ändras. Det beror på att fondens aktiva arbete med hållbarhet har medfört att fondens avkastning alltmer avvikit ifrån jämförelseindexets avkastning. Målsättningen förtydligas och ska ge en väldiversifierad exponering och attraktiv avkastning på den svenska aktiemarknaden. Du som sparar i fonden behöver inte göra något med anledning av förändringarna.

Läs mer om förändringarna

Nu lägger vi till en fond i vårt guidade fondutbud inom kategorin branschfonder - Handelsbanken Hållbar Energi.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK är en global aktiefond som har fokus på investeringar inom förnybar energi och energieffektivisering. Fonden placerar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, genom företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bland annat alternativa energikällor och miljöteknik. Fonden är en artikel 9-fond vilket betyder att den har hållbarhet som mål för sina investeringar, dessutom är den Svanenmärkt.

Fonden kommer under december att ingå i ett fondbyte där vi ersätter DNB Renewable Energy. Du som placerar i DNB Renewable Energy kommer att få information om fondbytet. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Läs mer om fonden i vår fondlista.

På grund av Rysslands invasion av Ukraina har handeln i många fonder med Rysslandsexponering påverkats.

Två fonder som finns på vårt fondtorg handelsstoppades den 28 februari, Schroder ISF Emerging Europe och Swedbank Robur Östeuropafond. Fondbolagen har värderat de ryska innehaven till nära noll då det varken går att köpa eller sälja innehav i Ryssland.

Swedbank Robur Östeuropafond öppnades åter för handel den 21 mars men då endast för försäljning av andelar i fonden. De ryska innehaven kunde inte värderas på ett tillförlitligt sätt när fonden öppnades, varpå värdet för de ryska innehaven sattes till nära noll. Vid stängningstillfället motsvarade de ryska innehaven omkring 40 procent av fondens totala innehav.

Schroder ISF Emerging Europe A delades den 18 juli i två delar. En del, Schroder ISF Emerging Europe, innehåller efter delningen av fonden endast innehav i Östeuropa, inte i Ryssland, och öppnade åter för handel i samband med delningen den 18 juli. Vid stängningstillfället av fonden motsvarade det ryska innehavet cirka 60 procent av fondens totala innehav.

En ny andelsklass av fonden startades, Schroder ISF Emerging Europe Y9, vilken innehåller endast investeringar i Ryssland och är fortsatt handelsstoppad. För närvarande finns ingen information om när fonden åter kan öppna för handel

Nu lägger vi till Fondita Sustainable Europe i vårt guidade fondutbud, där Fondita är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

Fondita är ett fondbolag med säte i Helsingfors med historia från 1997. Bolaget förvaltar i dagsläget 8 aktiefonder med fokus på de nordiska och europeiska marknaderna.

Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster. Fonden fokuserar på kvalitativa tillväxtbolag och investerar i bolag vars produkt eller tjänst direkt bidrar till minskad Co2-utveckling och/eller effektivare användning av naturresurser. Fokus ligger på direkt påverkande bolag och diversifiering inom flertalet miljö- och klimatteman. 

Fonden investerar bara i bolag vars produkt eller tjänst är i linje med något av FN:s hållbarhetsmål och är den enda europeiska aktiefonden som både är en artikel 9-fond (har hållbarhet som mål) samt är Svanmärkt.

Förvaltningsavgiften för fonden är 1,50%.

Läs mer om Fondita Suistainable Europe i vår fondlista.

Cicero genomför förändringar med uppdaterade fondbestämmelser i fonderna Cicero World 0–50 och Cicero Hållbar Mix.

Den 15 juli genomför Cicero förändringar med uppdaterade fondbestämmelser samt ett namnbyte på en av fonderna.

Cicero World 0–50 A kommer att byta namn till Cicero Yield A. Fonden ändrar i sina skrivelser och kommer att ta bort information om att fonden är en fondandelsfond. Skrivning om att fondens medel kan till betydande del placeras i fondandelar tas därmed bort. Förvaltningsavgiften för andelsklass A är oförändrad. 

Cicero Hållbar Mix A förtydligar att placeringar kommer att ske till 30–70 procent mot aktiemarknaden, mot tidigare 0–100 procent. Skrivning tas bort om att en placering i en enskild fond eller fondföretag inte får överstiga 20 procent av fondförmögenheten. Förtydligar text kring hållbarhet då fonden uppfyller de högsta hållbarhetskraven (artikel 9) enligt EU:s direktiv. Förvaltningsavgiften för andelsklass A är oförändrad. 

Du som placerar i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av ovan. 

Den 4 juli byter BMO Responsible Global Equity A namn till CT (Lux) Responsible Global Equity.

Under november 2021 blev BMO en del av Columbia Threedneedle Investments. Till följd av detta kommer de att byta namn på sina fonder.

Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan.

Den 7 juni kommer SPP Fonder att genomföra ett byte av bolagsnamn till Storebrand Fonder och i samband med detta kommer även de flesta av deras fonder byta namn.

SPP Fonder är en del av Storebrandkoncernen och byter nu namn för att stärka varumärket. Du som placerar i någon av SPP:s fonder behöver inte göra något på grund av namnbytet. Fondernas avgift, placeringsinriktning eller risknivå kommer inte att påverkas av ändringen.

I listan nedan framgår vilka fonder som byter namn samt det nya namnet som kommer gälla från 7 juni. SPP:s generationsfonder behåller sina nuvarande namn - SPP Generation 40-tal, 50-tal, 60-tal, 70-tal respektive 80-tal.

Namn idag

Nytt namn från 7 juni

SPP Aktiefond Japan        

Storebrand Japan          

SPP FRN Företagsobligationsfond  

Storebrand FRN Företagsobligation

SPP Grön Obligationsfond A

Storebrand Grön Obligation A

SPP Aktiefond Sverige        

Storebrand Sverige        

SPP Aktiefond USA            

Storebrand USA            

SPP Aktiefond Europa         

Storebrand Europa         

SPP Aktiefond Global         

Storebrand Global All Countries

SPP Sverige Plus             

Storebrand Sverige Plus             

SPP Global Plus              

Storebrand Global Plus              

SPP Emerging Markets Plus     

Storebrand Emerging Markets Plus     

SPP Europa Plus

Storebrand Europa Plus

I början av juni kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Catella Hedgefond med Atlant Opportunity.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Catella Hedgefond kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 18–19. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Fondens förvaltningsavgift är 1 procent, vilket är densamma som för Catella-fonden. Risken ligger på en trea på en sjugradig riskskala, jämfört med Catella Hedgefond som har risk fyra av sju.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I mitten av maj kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Blackstone Diversified Multi-Strategy med Atlant Opportunity.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Blackstone Diversified Multi-Strategy kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Risken ligger på en trea på en sjugradig riskskala, jämfört med Blackstone-fonden som har risk fyra av sju.  Fondens förvaltningsavgift är 1 procent, vilket är lägre än Blackstone-fonden som ligger på 1,95 procent.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Swedbank Robur Östeuropafond stängde för handel den 28 februari. Fonden har nu öppnat upp för försäljning av fondandelar. Vid stängningstillfället hade fonden innehav om cirka 40 procent i Ryssland. Om fondbolaget värderar dessa innehav till nära noll innebär det att värdet på fonden minskar i motsvarande mån.

Du kan läsa mer om fonden på Swedbanks webbplats.

Nu tar vi in en fond i vårt guidade fondutbud i kategorin hedgefonder – Atlant Opportunity

Atlant Fonder är ett fristående fondbolag som grundades 2006. Fondbolaget driver aktiv förvaltning av nio fonder, där det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 7 miljarder kronor. Fondbolaget investerar på aktiemarknaden i Sverige, Europa och USA, i huvudsak på derivatmarknaden för optioner och terminer.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger fonden möjlighet att vara flexibel även under turbulenta perioder.

Förvaltningsavgiften är 1,00 procent, resultatbaserad avgift kan tillkomma om fonden överstiger vissa förutbestämda kriterier.

Läs mer om fonden i vår fondlista

På grund av rådande geopolitiska läge har risken i Rysslands- och Östeuropafonder ökat och vi ser också att Rysslandsbörser stänger. Om och när en börs stänger innebär det att det inte går att genomföra handel i fonder där.

För dig som kund innebär en stängd börs att du inte kan köpa och sälja andelar som handlas på den börsen så länge som den är stängd.

Som aktör på finansmarknaden är Folksam och de fondbolag som vi arbetar med vana vid att hantera börser som är stängda, det händer till exempel vid helgdagar. Samma rutiner tillämpas även i detta fall, även om anledningen till att börsen stängt skiljer sig på ett mycket sorgligt sätt.

Från och med den 15 februari byter några av Öhmans fonder namn och får ändringar i fondbestämmelserna. Du som investerar i någon av nedan fonder behöver inte göra något med anledning av detta.

I samband med namnändringarna har Öhman sett över fondbestämmelserna och gjort vissa förtydliganden i texterna om deras hållbarhetsarbete. Att placera etiskt och hållbart är grundläggande i Öhman Fonders investeringsfilosofi och alla Öhman-fonder förvaltas med samma ambition vad de gäller hållbarhet. Därför genomför Öhman namnändringar enligt nedan.

Öhmans marknadsfonder* kommer förutom namnändring och förtydligande av fondbestämmelserna att välja bort att investera i bolag som inte motsvarar deras ställda krav på hållbarhet. Detta leder till avvikelser från fondernas jämförelseindex. Dock kommer fonderna även fortsättningsvis att byggas av de bolag som ingår i deras jämförelseindex.

 

Nytt fondnamn

Tidigare fondnamn

Öhman Emerging Markets

Öhman Etisk Emerging Markets*

Öhman Marknad Europa

Öhman Etisk Index Europa*

Öhman Marknad Japan

Öhman Etisk Index Japan*

Öhman Marknad Pacific

Öhman Etisk Index Pacific*

Öhman Marknad USA

Öhman Etisk Index USA*

Öhman Global

Öhman Global Hållbar

Läs mer om ändringarna här nedan. 

Öhman Fonder Fokusfonder 2022

Öhman Fonder Marknadsfonder 2022

I början av mars kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter PriorNilsson Sverige Aktiv med Odin Sverige. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i PriorNilsson Sverige Aktiv får information via brev eller Kivra under vecka 5. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Odin Sverige C SEK är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Sverige. Risken är något högre i denna fond och ligger på en sexa på en sjugradig skala, jämfört med PriorNilsson-fonden som har risk fem av sju. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent vilket är densamma som för PriorNilsson-fonden.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Alla fondhändelser >