Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Den 11 oktober byter Wells Fargo China A Focus namn till Allspring China A Focus.

Tidigare under året köptes fondbolaget Wells Fargo Asset Management upp av GTCR LLC och Reverence Capital Partners. Till följd av detta kommer de att byta namn till Allspring Global Investments och fonden Wells Fargo China A Focus byter namn till Allspring China A Focus.

Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan.

Espiria genomför förändringar med uppdaterade fondnamn. Espiria Världen får även ändrad placeringsinriktning med de högsta hållbarhetskraven (artikel 9) enligt EU:s regelverk.

Övriga fonder har i stort sett oförändrade placeringsinriktningar med höga hållbarhetskrav (artikel 8) enligt EU:s regelverk.

Läs hela nyheten

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud i kategorin Sverige, små- och medelstora bolag – Cliens Småbolag D.

Detta är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm.

Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 procent skall vara placerade i Sverige. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag. Avgiften är 1,60 procent.

Läs mer om fonden i fondlistan

De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft den 22 september och de huvudsakliga förändringarna avser hur fondens medel får investeras, byte av riskbedömningsmetod och sänkning av högsta tillåtna fasta förvaltningsavgift.

Fondens medel får även investeras i alternativa investeringar, dessa definieras i fondbestämmelserna. Genom denna förändring bedöms fonden få större möjlighet till riskjusterad avkastning men det påverkar inte fondens riskprofil nämnvärt.

Riskbedömningsmetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponering byts från åtagandemetoden till en Relativ Value at Risk-modell. Denna modell bedöms som mest lämplig då fondens medel framöver även kommer att placeras i derivatinstrument.

Fondens högsta tillåtna fasta förvaltningsavgift sänks från 2,50 procent till 1,50 procent. Fondens gällande fasta förvaltningsavgift ligger kvar på 1,50 procent. Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan. Vill du byta till en annan fond gör du det enkelt genom att logga in på Mina sidor.

Den 15 september 2021 ändrar ODIN sina fondbestämmelser och inför valutaandelsklasser i svenska kronor (SEK). För dig som placerar i ODIN Sverige eller ODIN Fastighet innebär det att den 15 september kommer dina andelar att bytas från den andelsklass som är denominerad i norska kronor (NOK) till den nya valutaandelsklassen i svenska kronor.

Samtliga andelsklasser i ODINs fonder har varit denominerade i NOK, emellertid har det funnits möjlighet att teckna och lösa in fondandelar i SEK vilket Folksam har gjort. Flytten till de nya SEK-andelsklasserna påverkar inte förvaltningsavgiften och samma antal andelar och värde kommer att erhållas men i de nya valutaandelsklasserna. Denna förändring innebär alltså ingen skillnad för dig som placerar i någon av fonderna.

Du behöver inte göra något med anledning av ovan, vill du göra ett fondbyte till någon annan fond gör du det enkelt genom att logga in på Mina sidor.

I mitten av oktober kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Schroder ISF Japanese Opportunities med Jupiter Japan Select. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i Schroder ISF Japanese Opportunities får information via brev eller Kivra under vecka 36. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Jupiter Japan Select är en aktivt förvaltad fond som investerar främst i aktier i företag som bedriver merparten av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Högst 20 procent av fondens tillgångar kan investeras i aktier i företag hemmahörande någon annanstans i Asien. Fonden investerar i cirka 40 bolag som är utvalda ifrån ett investeringsunivers på ca 1500 bolag där kriteriet är att dessa ska totalt sett växa snabbare och ge högre utdelning än genomsnittet på marknaden. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är den samma som för Schroderfonden.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.