Sjuk- och olycksfallsförsäkring

För dig som redan har en försäkring hos oss

Den här försäkringen erbjuder vi till dig som har vår barnförsäkring och fyller 25 år. Det är då barnförsäkringen upphör att gälla och vi vill kunna ge dig ett fortsatt gott skydd.

Om du redan har en sjuk- och olycksfallsförsäkring genom oss kommer du att få information om alla förändringar i samband med att din försäkring förnyas.

Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig bland annat de här fördelarna:
 • Omfattande skydd vid kostnader i samband med sjukdom och olycksfall
 • Kan ersätta tandskador som ofta är kostsamma
 • Du kan välja en omfattning som passar just dig
 • Övergår till en olycksfallsförsäkring när du fyller 65 år
Försäkringen ersätter kostnader som uppkommit till följd av sjukdom eller olycksfallsskada, exempelvis vid sjukhusvistelse. Om du drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall och får nedsatt arbetsförmåga kan du få ersättning, det gäller också om du får nedsatt kroppsfunktion.

Ersättningar som ingår

Läs mer om vad som ingår när det gäller medicinsk och ekonomisk invaliditet, ärr och kroppsskada.

Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när invaliditetstillstånd inträtt, dock tidigast två år efter det att skadan inträffat.

Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp. 


Vid olycksfall kan ersättningen som högst bli 200 procent av det valda beloppet och 100 procent vid sjukdom. Tabell som gäller vid olycksfallsskada hittar du under Ersättningstabeller.

Med ekonomisk invaliditet menas att du får en bestående nedsättning av arbetsförmågan som gör att du får svårt att försörja dig. Du kan få ersättning för ekonomisk invaliditet, tidigast två år efter det att sjukdomen visat sig eller olycksfallet inträffat. Ersättning kan lämnas för sjukdom som inträffat före du har fyllt 55 år och för olycksfall som inträffat före du har fyllt 65 år.

Du kan få ersättning för ärr som du fått till följd av sjukdom eller olycksfall och som har behandlats av en legitimerad läkare – om ärret finns kvar efter två år.

Du får ersättning i procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet och ärrets omfattning. Mer exakta tabeller hittar du under Ersättningstabeller.

Om ditt olycksfall medför läkarvård och behandlas minst åtta dagar kan du få engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller.

Det är till exempel 3 000 kronor vid brott på lårbenet, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning av armar och ben. Fullständig information finns under Kroppsskadeersättning i försäkringsvillkoret.

Kostnadsersättningar som ingår

Läs mer om vilken ersättning du kan få om du till exempel vistas på sjukhus eller får akut vård.

Om din olycksfallsskada medför vård hos läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut (sjukgymnast) får du 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket.

För att få ersättning i samband med sjukdom ska du ha varit inskriven på sjukhus under en eller flera nätter. Ersättningen är tänkt att till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under det första året.

Om du på grund av olycksfallsskada efter tolv månader fortfarande har kostnader för läkarvård kan du få ersättning för dina faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om olycksfallsskadan leder till läkarvård och behandlas i minst åtta dagar i följd kan du få ersättning med 700 kronor.

Därefter kan du få
 • 700 kronor om du behandlas ytterligare i minst 7 dagar
 • 700 kronor om du behandlas ytterligare i minst 15 dagar
 • Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar

Om sjukdomen eller olycksfallsskadan skulle leda till att du skrivs in på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över natt kan du få ersättning från första dagen i högst 180 dagar.

Om olycksfallsskadan gör att du behöver medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården kan du få ersättning med upp till 1 000 kronor för kostnader.

Du kan få ersättning för nödvändig behandling under som längst fem år om du på grund av olycksfallsskada skadar tand eller tandprotes.

Om olycksfallsskadan leder till att du måste behandlas av läkare så kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta sjuktiden.

Det gäller för:
 • Hemhjälp som kommunen godkänt
 • Fotvård och hårvård
 • Skadade glasögon, hörapparat och kläder
 • Specialkläder, högst 10 000 kronor
 • Högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor
 • Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor

Om du råkar ut för en traumatisk händelse kan du få hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut under högst tio behandlingstillfällen. Det kan handla om händelser som att du råkar ut för sjukdom, olycksfall, en nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld som tillfogas av familjemedlem eller någon annan.

Vid överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld kan du också få ett engångsbelopp på 4 000 kronor. Våld som har tillfogats av en familjemedlem ger dock inte rätt till denna ersättning.

Om du skulle avlida till följd av en sjukdom eller ett olycksfall kan ersättning betalas ut till dödsboet i form av begravningshjälp.

Ersättningsbelopp
 • 40 000 kronor
Även en bra sjuk- och olycksfallsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här kan du läsa mer om diagnosförsäkringen som du kan teckna.

Diagnosförsäkringen är avsedd att ge snabb ekonomisk hjälp i samband med fastställd diagnos och du kan välja 50 000 kronor eller 100 000 kronor i försäkringsbelopp. Du kan få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröst
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Diabetes, typ 1 och 2
 • Alzheimers sjukdom
 • Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS)
 • Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar)
 • Förlamning av arm eller ben på grund av olycksfallsskada
 • Blindhet (fullständig)
 • Dövhet (fullständig)
 • Akut hjärtinfarkt, hjärtstillestånd
 • Stroke
 • Aortaaneurysm (aortabråck)
 • Leversvikt (ej alkoholrelaterad)
 • Njursvikt (kronisk)
 • Förlust av arm eller ben (amputationer)

* Exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer

Ersättning om du får ett ärr

Du kan välja 1 000 000 eller 2 000 000 kronor som försäkringsbelopp. Beloppet påverkar den ersättning du får om du får ett ärr.

Räkneexempel

 • Om du har ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kronor och råkar ut för ett olycksfall, som orsakar ett 10 centimeter långt och 2,5 centimeter brett ärr på underarmen så ser uträkningen ut så här:

  Enligt ärrtabell för underarmar, underben, armbågar och händer: 0,7 procent (9-15 cm längd / 2-3 cm bredd) av försäkringsbeloppet på 1 000 000 kronor = 7 000 kronor.

Ansikte och hals

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <3 cm Längd 3–5 cm Längd 6–10 cm Längd 11–15 cm Längd >15 cm
Bredd <1 cm 0,40 % 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 %
Bredd 1–2 cm 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 % 2,30 %
Bredd 3–5 cm   1,10 % 1,60 % 2,30 % 3,30 %
Bredd 6–10 cm     2,30 % 3,30 % 4,60 %
Bredd >10 cm       4,60 % 10,00 %

Underarmar, underben, armbågar och händer

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <4 cm Längd 4-8 cm Längd 9-15 cm Längd 16-25 cm Längd >25 cm
Bredd <2 cm 0,25 % 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 %
Bredd 2–3 cm 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 % 1,50 %
Bredd 4–8 cm   0,70 % 1,00 % 1,50 % 2,10 %
Bredd 9–15 cm     1,50 % 2,10 % 2,90 %
Bredd >15 cm       2,90 % 5,50 %

Överarmar, lårben, fötter och bål

Ersättning i procent av försäkringsbeloppet

Längd <6 cm Längd 6–10 cm Längd 11–20 cm Längd 21–40 cm Längd >40 cm
Bredd <3 cm 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 %
Bredd 3-5 cm 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,20 %
Bredd 6–10 cm   0,60 % 0,80 % 1,20 % 1,70 %
Bredd 11–20 cm     1,20 % 1,70 % 2,30 %
Bredd >20 cm       2,30 % 4,50 %

Ersättningstabell vid medicinsk invaliditet vid olycksfallsskada

Ersättningen du får om du drabbas av medicinsk invaliditet räknas ut genom försäkringsbeloppet i din försäkring. Så här räknar du ut vilken ersättning som lämnas utifrån ditt försäkringsbelopp och invaliditetsgrad:

Räkneexempel

 • Om den konstaterade invaliditetsgraden är 35 procent ger detta 54,6 procent av försäkringsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor skulle detta resultera i en ersättning om 546 000 kronor.

Ersättning efter invaliditetsgrad

Invaliditetsgrad (%) Ersättning (% av försäkringsbeloppet)
1 2,5
2 2,5
3 2,5
4 2,5
5 5
6 6
7 7
8 8,2
9 9,4
10 10,6
11 11,9
12 13,2
13 14,6
14 16
15 17,4
16 18,9
17 20,4
18 22
19 23,6
20 25,2
21 26,9
22 28,6
23 30,4
24 32,2
25 34
26 35,9
27 37,8
28 39,8
29 41,8
30 43,8
31 45,9
32 48
33 50,2
34 52,4
35 54,6
36 56,9
37 59,2
38 61,6
39 64
40 66,4
41 68,9
42 71,4
43 74
44 77,4
45 81
46 84,6
47 88,4
48 92,2
49 96
50 100
51 102
52 104
53 106
54 108
55 110
56 112
57 114
58 116
59 118
60 120
61 122
62 124
63 126
64 128
65 130
66 132
67 134
68 136
69 138
70 140
71 142
72 144
73 146
74 148
75 150
76 152
77 154
78 156
79 158
80 160
81 162
82 164
83 166
84 168
85 170
86 172
87 174
88 176
89 178
90 180
91 182
92 184
93 186
94 188
95 190
96 192
97 194
98 196
99 198
100 200
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor för försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller om du har drabbats av en skada. Här hittar du alltid den senaste versionen.

Villkor Sjuk- och olycksfallsförsäkring 2016

Villkor Sjuk- och olycksfallsförsäkring 2017

Vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring skyddar dig mot det mesta som kan tänkas hända - men det finns också några begränsningar att tänka på, när försäkringen inte gäller.

Med sjukdom menas en sådan avvikelse från hälsotillståndet som kräver sjukvård, och som inte är att betrakta som olycksfallsskada. Sjukdom anses ha visat sig vid den tidpunkt när sjukdomen eller symtom på sjukdomen första gången konstaterades i samband med hälso- eller sjukvårdskontakt, oavsett om rätt diagnos då kunde fastställas. Du får ersättning för direkta följder av en sådan sjukdom, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Försäkringen ger ersättning för de flesta sjukdomar med undantag av:

 • Psykiska sjukdomar
 • Medfödda sjukdomar,
 • Vissa smärttillstånd
 • Tinnitus

Undantagen gäller ersättningsmomenten medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och aktivitetskapital. Se försäkringsvillkoren för att se ICD-koder för de undantagna sjukdomarna.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Som olycksfallsskada räknas inte frivilligt orsakad kroppsskada och kroppsskada som uppkommit genom:

 • Smitta av bakterier, virus eller annat smittämne – smitta på grund av insektsstick eller insektsbett (till exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbet) kan dock ersättas som olycksfallsskada
 • Smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck
 • Ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av läkemedel
 • Förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning

Dessa händelser kan däremot betraktas som sjukdom.

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som uppkommit i vissa sport- och idrottssammanhang. Begränsningen tillämpas däremot inte vid dödsfall.

 • Boxning
 • Kampsport där slag eller sparkar ingår
 • Fallskärmshoppning, paramotor, glid- eller skärmflygning
 • Djupdykning på större djup än 30 meter
 • Träning eller tävling med motorfordon
 • Offpiståkning på ej avsedd plats

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling, ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Det är viktigt att du läser villkoret innan du köper försäkringen för att få en tydlig bild av vad försäkringen omfattar.

Ekonomisk invaliditet kan utbetalas om man blir arbetsoförmögen till minst hälften och blir beviljad sjukersättning från Försäkringskassan.

Ja, ersättning kan lämnas med upp till 15 % av försäkringsbeloppet beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Välj det högre försäkringsbeloppet för bättre ersättning om sjukdom som blir bestående inträffar.

Om du väljer 1 000 000 kronor i försäkringsbelopp blir ersättningen 150 000 kronor. Om du i stället väljer 2 000 000 kronor i försäkringsbelopp blir ersättningen dubbel, 300 000 kronor.

Har du valt tilläggsförsäkringen Diagnosförsäkring kan ersättning lämnas med 50 000 kronor eller 100 000 kronor beroende på vilket belopp du valt.

Du behöver inte göra någonting, vid 65 års ålder går försäkringen över i en olycksfallsförsäkring som även innehåller diagnosförsäkring. I diagnosförsäkringen ingår snabb ersättning för vissa sjukdomar.

Försäkringen gäller alla sjukdomar med vissa undantag; psykiska sjukdomar, medfödda sjukdomar, sjukdomar i muskel- och skelettsystem, tinnitus samt vissa smärttillstånd. Begränsningen avser Medicinsk invaliditet, Ekonomisk invaliditet och Aktivitetskapital.

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring