Flockförsäkring

Ring 020-575 722 för att teckna försäkringen.

Försäkringen för dig som har flera hundar

Om du älskar hundar och har fyra eller fler fyrbenta vänner i ditt hem, finns möjligheten att försäkra dem tillsammans under en flockförsäkring. Det är en smidig lösning för dig som är uppfödare eller ägare till flera hundar. Du kan även komplettera med en separat livförsäkring för varje hund om så önskas. 

 

Med vår flockförsäkring får du:

  • En gemensam veterinärvårds-försäkring för alla dina hundar med upp till 120 000 kronor i ersättning
  • Ansvarsskydd och rättsskydd – om du som uppfödare skulle råka ut för ett skadeståndskrav
  • Digitala och fysiska veterinärbesök via Djurens vårdguide
  • 10% samlingsrabatt på flockförsäkringen om du har hemmet försäkrat hos oss

Här får du en sammanfattning av flockförsäkringens innehåll. Du hittar mer detaljerad information i försäkringsvillkoret.

Kollektivt försäkringsbelopp för alla hundar i flocken. Alla hundar som ingår i den försäkrade flocken och är angivna i försäkringsbeskedet har tillsammans ett gemensamt veterinärvårdsbelopp. Du kan få upp till 120 000 kronor i ersättning för behandlingar under ett och samma försäkringsår oavsett om kostnaden härrör sig till ett eller flera sjukdomsfall/olycksfall inom flocken. Om en hund skadas eller blir sjuk, betalar vi kostnaderna för undersökning, behandling och vård som utförs av veterinär.

Du får också ersättning för medicin och förband som veterinären använder vid behandlingen. Ersättning lämnas inte för andra läkemedel, inte heller för transporter och resor.

Om du lägger till en hund i försäkringen under ett pågående försäkringsår får den inget eget veterinärvårdsbelopp, utan är med och delar på det befintliga beloppet.

När du tecknar flockförsäkring kan du välja att lägga till en individuell livförsäkring för respektive hund. Den ger ersättning om det är så illa att din hund dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Vi lämnar också ersättning om din hund kommer bort och inte hittas. I vissa fall kan du också få ersättning om hunden förlorar en viktig bruksegenskap eller sin avelsförmåga.

Livförsäkringsbeloppet sätts till inköpspriset, det vill säga hundens verkliga värde. Tänk därför på att öka på värdet om du meriterar din hund. När hunden blir 7 år sänks livförsäkringsbeloppet med 20% varje år. Beloppet sänks dock inte under 5 000 kronor så länge försäkringen gäller.

För några hundraser upphör nämligen livförsäkringen samma år som hunden blir 8 år. För övriga hundar upphör den vid 10 års ålder. Läs mer i försäkringsvillkoret under Livförsäkring.

Detta moment gäller för dig som är uppfödare och har tecknat flockförsäkring enligt det. Du omfattas av ansvarsförsäkringen endast om det anges i ditt försäkringsbesked.

Ansvarsförsäkring gäller för alla hundar i den försäkrade flocken och har ett kollektivt försäkringsbelopp om 5 miljoner kronor under ett och samma försäkringsår.

Om du skulle krävas på skadestånd gäller ansvarsförsäkringen vid skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler för hundansvar, och omfattar person- och sakskada.

Försäkringen gäller för ansvarsskada som inträffar inom Sverige.

Vid skadeståndskrav, som omfattas av ansvarsförsäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig Folksam gentemot dig att:

  • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • Förhandla med den som kräver skadestånd
  • Föra din talan vid rättegång och betala de rättegångskostnader som du åläggs att betala till din motpart som denne inte kan få ut av annan
  • Betala det skadestånd som du kan bli skyldig att utge

Du kan läsa mer om ansvarsförsäkringen i försäkringsvillkoret.

Detta moment gäller för dig som är uppfödare och har tecknat flockförsäkring enligt det. Du omfattas av rättsskyddsförsäkringen endast om det anges i ditt försäkringsbesked.

Om du behöver anlita ett juridiskt ombud i en rättslig tvist innebär rättsskyddet att du under vissa förutsättningar kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.

Rättsskyddet gäller för dig som ägare till hund i försäkrad flock, och avser tvist om hund i försäkrad flock. De händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten måste ha inträffat i Sverige.

Rättsskydd gäller för alla hundar som ingår i den försäkrade flocken. Vi betalar vid varje tvist högst 300 000 kronor.

Du kan läsa mer om rättsskyddet i försäkringsvillkoret.

Behöver du rådgöra med en veterinär? Ring Djurens vårdguide och prata med en legitimerad djursjukskötare eller en djurvårdare som hjälper dig till digital eller fysisk veterinär.

Hjälp via Djurens vårdguide

Här hittar du information om flockförsäkringens självrisker och information som kan vara bra för dig att känna till innan du tecknar försäkringen.

Självrisker

Skada Självrisk
Veterinärvård Fast del 3 000 kronor, rörlig del på 25% av överstigande kostnad per hund
Rovdjurs- och vildsvinsskador Ingen självrisk
Livförsäkring Ingen självrisk
Ansvar 3 000 kronor
Rättsskydd Fast del 3 000 kronor, rörlig del på 25% av överstigande kostnad per hund

Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och marknadsföringen följer svensk lag. Folksam Sak tillhandahåller i huvudsak försäkring för dig som person, boende, motorfordon, djur och båtar. Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret.

Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år. All kommunikation mellan dig och oss sker på svenska.

Kontaktuppgifter

Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak)
502006-1619
106 60 STOCKHOLM
0771–950 950

Försäkringens pris

Priset för din försäkring framgår av försäkringsbesked och premiefaktura eller av den offert du fått. Har priset lämnats i en offert gäller prisuppgiften enligt vad som sägs i offerten eller annars avtalats. Betalningsvillkoren framgår av dina försäkringsvillkor.

Ångerrätt

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid försäljning utanför Folksams affärslokaler, exempelvis på nätet eller om vi ringt upp dig, så har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar.

Tiden räknas från det att du ingick avtalet och att du vid distansavtal fick information och avtalsvillkor. Eller då du vid försäljning utanför Folksams affärslokaler fick information om ångerrätt.

Har du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid försäkringen har gällt.

Uppsägning av försäkringen i förtid

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel om behovet av försäkringen upphör eller liknande omständighet inträffar. Du kan också säga upp försäkringen vid skada att upphöra inom 14 dagar.

Från vår sida kan vi säga upp försäkringen under försäkringstiden bara om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel att du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot oss.

Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den del av premien som du har rätt till.

Klagomål

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Ta först kontakt med den som handlagt ditt ärende.

Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende.

Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (öppnas i nytt fönster) som prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar.

Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt svensk lag.

Tips och råd

Genom att teckna en hundförsäkring kan ni känna er trygga. Vår hundförsäkring ger ett omfattande skydd om hunden skadar sig eller blir sjuk. Här har vi samlat tips och råd för dig och din hund.