Vår egen verksamhet

För oss i Folksamgruppen är det viktigt att erbjuda en attraktiv och inkluderande arbetsplats, där våra medarbetare kan utvecklas. Det är tack vare våra medarbetare som för vi kundnyttan och hållbarhetsarbetet framåt. Vi jobbar också för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2030 i vår egen verksamhet samt att minska vår totala miljöpåverkan.

I Folksamgruppen finns det cirka 3 800 medarbetare fördelade på olika bolag och orter. Ungefär hälften av medarbetarna arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Samtliga anställda inom Folksamgruppen, utom vd och ledamöter i koncernledningen, omfattas av kollektivavtal.

Ett hållbart arbetsliv

Folksam arbetar för en gemensam kultur där vi jobbar tillsammans för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Våra medarbetare ska ha bra arbetsvillkor som ger dem möjlighet att utvecklas och ha ett stimulerande och hållbart arbetsliv.
I Folksam arbetar vi strukturerat enligt processen Prestera och utveckla. Det innebär att varje medarbetare har individuella leveransmål, och utvecklingsmål för vad den behöver utveckla på kort och lång sikt.

Folksamgruppen arbetar löpande med kompetensutveckling för att säkerställa regulatoriska kunskaps- och kompetenskrav samt för att ge medarbetarna rätt förutsättningar i arbetet. Vi arbetar kontinuerligt med utbildningar, kunskapstest och fortbildning.

En annan central del är att tillhandahålla fördjupning inom ledarskap och medarbetarskap för att skapa engagemang och kraft framåt.
Uppföljning på individnivå avseende prestation, arbetsbelastning och välmående genomförs löpande i dialog mellan medarbetare och chef. Dessutom genomförs varje år en koncerngemensam enkät om den fysiska arbetsmiljön som syftar till att säkerställa lagkrav om systematiskt arbetsmiljöarbete och förebygga risker för ohälsa på grund av arbetet.

Folksam arbetar kontinuerligt med insatser för ökad hälsa, sänkta sjuktal och ett gemensamt lärande inom området.

Förstärkande insatser kring belastningsergonomi har gjorts för att förebygga risker för ohälsa, exempelvis genom ett nytt e-lärande för samtliga medarbetare. Syftet är att öka kunskapen om riskerna för ohälsa vid långvarigt stillasittande samt hur rörelse, ett aktivitetsbaserat arbetssätt och olika arbetsmiljöer kan förebygga dessa risker.

Jämställd arbetsplats

Folksamgruppen främjar mångfald och arbetar aktivt för att uppnå ökad mångfald och ta tillvara våra nuvarande och potentiella medarbetares hela kompetens och perspektiv, i syfte att uppnå bättre kundnytta. Det ger oss en grund att stå på i det praktiska arbetet med att integrera mångfald och jämställdhet i alla typer av verksamheter.
Ett av Folksamgruppens mål är att ha en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och i alla yrkesgrupper (50/50 ± 5 procent). Vi uppfyller målet för såväl medarbetare som för chefer och styrelser.
Vi ser ett stort värde i att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor och vill ha ett inkluderande arbetsklimat där olikheter ses som en fördel. Alla medarbetares kompetens och olika perspektiv ska tas tillvara, oavsett exempelvis kön, ursprung eller ålder.

För att säkerställa ett hållbart arbetsliv och främja mångfaldsperspektivet har Folksam kartlagt utländsk bakgrund i organisationen med hjälp av Nyckeltalsinstitutet och SCB. Kartläggningen består av tio nyckeltal, till exempel högskolekompetens, lön och anställningsform. Enligt mätningen har lite mer än var sjätte medarbetare i Folksam utländsk bakgrund.

I Folksamgruppen finns en mångfaldsgrupp med representanter från olika delar av organisationen samt från de fackliga parterna.

Under 2022 återlanserades den mycket uppskattade aktiviteten ”Kort om normer” som består av ett grupparbete med frågor kopplade till normer, genus och diskrimineringsbegrepp. I grupparbetet varvas kunskap med dialog för att belysa värderingar och möten i vardagen.

Mot nettonoll utsläpp 2030

Folksam arbetar aktivt för att minska växthusgasutsläppen och har som mål att ha nettonoll utsläpp i den egna verksamheten till år 2030. Det innebär att vi då ska ha minskat våra utsläpp med 85 procent jämfört med basåret 2002.

Under 2022 ökade utsläppen från den egna verksamheten med 45 (-17) procent jämfört med 2021. Trots ökningen är utsläppen från egen verksamhet fortsatt i linje med en årlig 9-procentig minskning i jämförelse med basåret. Ökningen beror till stor del på ökat resande efter pandemin.

Viktigaste åtgärderna mot nettonoll

  • Minska energianvändningen.
  • Öka användningen av ursprungsmärkt el.
  • Ställa om resandet.
Sedan 2006 klimatkompenserar vi för den mängd koldioxidutsläpp som blir över i vår verksamhet.

Så här går vår klimatkompensation till