Samarbeten inom hållbarhet

Svenska och internationella samarbeten

Vi har under lång tid varit aktiva inom olika nationella och internationella organisationer, både som medlem i nätverk och med aktivt stöd till biståndsverksamhet.
För att ytterligare förbättra och förstärka våra internationella relationer och samarbeten har vi skapat en organisation, Folksams Internationella Sekretariat.

Organisationen ökar våra möjligheter att effektivt delta i internationella aktiviteter där vi kan få ny kunskap och information att använda och dela med oss av.

Allnations är ett aktiebolag som skapades 1966 under ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation).

Målen för Allnations verksamhet är att stödja utvecklingen i medlemsbolag som har ekonomiska svårigheter, att assistera vid bildandet av nya ömsesidiga och/eller kooperativa försäkringsbolag genom investeringar samt att se till att ägarna får rimlig avkastning på investerat kapital.

Allnations ger en unik möjlighet för större ömsesidiga och kooperativa att sträcka ut en hjälpande hand till sina mindre motsvarigheter. Hjälp som ges syftar till att stödja de stödmottagande företagen att bli starkare organisationer i framtiden, ger större fördelar för deras försäkringstagare samt garanterar en rimlig avkastning för Allnations Aktieägare.

AMICE – ”Association of Mutual Insurers and insurers cooperatives in Europé”, bildades i januari 2008 genom en sammanslagning av två redan existerande sammanslutningar av ömsesidiga och kooperativa försäkringsbolag i Europa, AISAM och ACME.

Dess främsta syfte är att agera som enad röst för den ömsesidiga och kooperativa försäkringssektorn i Europa och säkerställa att medlemmarnas intressen tas i beaktande för att säkra lika konkurrensvillkor för alla försäkringsbolag i Europa, oavsett juridisk form.

AMICE ger en plattform för ömsesidigt och kooperativa försäkringsbolag av alla storlekar att kombinera resurser och kunskap, utbyta erfarenheter över nationsgränserna och diskutera viktiga frågor och problem som rör planerad lagstiftning och regelverk förändringar och utveckling

Amices webbplats

FN:s internationella initiativ för att främja ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Folksam gick med 2002 som första svenska försäkringsbolag.

Global Compacts — en organisation inom FN

Folksam är medlem i företagsnätverket Hagainitiativet som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

Hagainitiativet vill inspirera andra företag till att skärpa sina utsläppsmål och öppet och transparent redovisa sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut.

Medlemskapet har ett mål på noll nettoutsläpp av koldioxid från 2030.

Om Hagainitiativet

206 organisationer i 70 länder är medlemmar i International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF). Folksam är ett av över 600 försäkringsbolag som är representerade runtom i världen. ICMIF är just nu den enda internationella association som representerar både ömsesidiga och kooperativa bolag.

ICMIFs webbplats

Folksam är aktiva i biståndsorganisationen We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser). Vi bidrar med ekonomiskt stöd samt rådgivning genom att dela med oss av våra erfarenheter.

We Effect stödjer människor att gå samman och få nya kunskaper. Resultatet blir att fler får ökade inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder – och kan ta klivet ur fattigdomen.

We Effects webbplats