Administration

Så gör du som arbetsgivare i olika situationer

Här beskriver vi närmare hur du som arbetsgivare agerar i vissa situationer som kräver administration.

När en person nyanställs ska arbetsgivaren anmäla in honom eller henne till tjänstepensionsplanen. Uppgifter som behövs är bland annat vilken förmånsgrupp personen ska tillhöra och vilken anslutningsdatum som är aktuell.

För att anmäla in en person till tjänstepensionsplanen använder du blanketten för nyanställning som du hittar genom länken:

Till villkor och blanketter

 • Namn
 • Personnummer
 • Information om vilken förmånsgrupp som personen ska tillhöra (vilka försäkringar som är aktuella för personen)
 • Datum då personen ska anslutas till tjänstepensionsplanen. Detta är normalt dagen då anställningen påbörjades
 • Intyg om fullt arbetsför eller hälsoprövning

Den försäkrades individval

Den försäkrade kan själv påverka delar av sitt försäkringsskydd, men det är upp till arbetsgivaren till att bestämma omfattningen.

Under förutsättning att arbetsgivarens pensionspolicy tillåter kan den försäkrade, via individuellt val, påverka följande:
 • Val av förvaltningsform av framtida premier
 • I de fall den försäkrade har fondsparande kan denne ändra eller byta fonder
 • Om återbetalningsskydd ska ingå eller inte
 • Val av familjepension med ersättningsnivå och utbetalningstid
 • Välja och byta förmånstagare till sitt återbetalningsskydd och/eller familjepension
Då den försäkrade avslutar sin anställning ska detta rapporteras till Folksam. Det är viktigt att arbetsgivaren avanmäler den försäkrade i god tid innan anställningen upphör.

Folksam upphör då att fakturera arbetsgivaren vidare försäkringspremier. Vid avslutning av en anställning kan följande händelser ske:
 • Premiebetalningen kan i vissa fall tas över av en ny arbetsgivare (så kallad överlåtelse)
 • Premiebetalningen avslutas helt och hållet
Eventuella riskförmåner som premiebefrielse, sjukförsäkring och familjepension upphör.

För att avanmäla en anställd använder du en blankett du hittar genom länken:

Till villkor och blanketter

Den försäkrades ålder och lön ligger vanligtvis till grund för premier och försäkringsbelopp inom tjänstepensionsplanen. För att den försäkrade ska ha rätt nivå på sitt försäkringsskydd är det viktigt att ändrad lön anmäls till Folksam.

Höjning av lönerelaterade försäkringsmoment

Vid lönehöjning uppdateras alltid sparpremien. Sjukförsäkrings-, familjepensions- och premiebefrielsebelopp justeras under förutsättning att den försäkrade uppfyller de hälsokrav Folksam vid var tid ställer.
Under tid som den försäkrade är helt föräldraledig eller helt tjänstledig på grund av studier eller plikttjänstgöring har försäkringstagaren rätt att göra uppehåll med inbetalning till de försäkringar som den försäkrade omfattas av enligt tjänstepensionsplanen.

Om uppehållet avser enbart premie för ålderspension sker inga inbetalningar till denna försäkring. Övriga försäkringar gäller enligt ingånget försäkringsavtal under förutsättning att avtalad premie betalas för dessa. Under tid med uppehåll för inbetalning av ålderspension omfattas denna inte av premiebefrielseförsäkring.

Uppehåll av premieinbetalning kan tidigast avse tid från och med månaden efter den månad som första premien avsett, dock tidigast från tjänstledighetens början och endast från den 1:a i månaden efter anmälan om uppehåll inkom till Folksam.

För att åter omfattas av försäkringsskyddet efter tjänstledighet som varat i högst 18 månader krävs att försäkringstagaren anmäler den försäkrade till försäkringen samt att den försäkrade är fullt arbetsför. Om anmälan om återinträde i tjänst respektive höjning av pensionsmedförande lön till den tidigare nivån inte görs inom en månad från tjänstledighetens slut krävs hälsoprövning. Då den försäkrade ska återinträda i försäkringsskyddet efter tjänstledighet som varat längre tid än 18 månader, gäller samma krav som vid nyteckning.

Om uppehållet avser enbart premie för ålderspension sker inga inbetalningar till denna försäkring. Övriga försäkringar gäller enligt ingånget försäkringsavtal under förutsättning att avtalad premie betalas för dessa. Under tid med uppehåll för inbetalning av ålderspension omfattas denna inte av premiebefrielseförsäkring.

Om uppehållet avser samtliga försäkringar i tjänstepensionsplanen utbetalas ingen ersättning vid den försäkrades arbetsoförmåga eller dödsfall under tid då premieuppehåll pågår. Någon rätt till premiebefrielse finns inte heller.

Vid anmälan om tjänstledighet används en blankett som du hittar genom länken:

Till villkor och blanketter

I Tjänstepensionsplan i Folksam finns möjlighet att teckna både sjukförsäkring premiebefrielseförsäkring som vid längre tids sjukdom kan ge rätt till ersättning. I den försäkrades försäkringsbesked framgår i vilken omfattning denne är försäkrad. I villkoren finns även begränsningar vid vissa typer av sjukdomar och olycksfallsskador.

Premiebefrielse

Premiebefrielse för försäkringstagaren gäller när den försäkrade är långvarigt arbetsoförmögen. Det innebär att Folksam betalar tjänstepensionspremien under sjukskrivningsperioden.

Premiebefrielseersättning kan erhållas tidigast efter en karenstid på 90 dagar och premiebefrielsen står i proportion den försäkrades arbetsoförmåga. Ersättning kan som längst pågår till dess att den försäkrade fyller 65 år.

Sjukdom

Sjukförsäkringen gäller när den försäkrade är långvarigt arbetsoförmögen. Ersättningen står i proportion den försäkrades arbetsoförmåga och kan som längst pågår till dess att den försäkrade fyller 65 år.

Karenstid

Sjukförsäkringen kan vara avtalad att gälla med fast och/eller rörlig karenstid. De fasta karenstiderna är 90 och/eller 360 dagar. Premiebefrielseförsäkringen har en fast karens på 90 dagar.

För att uppnå den fasta karenstiden om 90 dagar ska sådan sjukperiod vara 90 kalenderdagar i följd. Alternativt får sjukperioder som i sin helhet varat under de senaste 360 kalenderdagarna och som vardera omfattar minst 30 kalenderdagar i följd sammanräknas med varandra för att uppnå karenstiden.

För att uppnå den fasta karenstiden om 360 dagar (endast sjukförsäkring) ska sådan sjukperiod vara 360 dagar i följd. Alternativt får sjukperioder som i sin helhet varat under de senaste 360 kalenderdagarna och som vardera omfattar minst 30 kalenderdagar i följd sammanräknas med varandra för att uppnå karenstiden.

Vid återinsjuknande i samma sjukdom inom 360 dagar från tidigare ersättningsperiods utgång tillämpas ingen ny karenstid. Den nya sjukperioden måste dock omfatta mer än 14 dagar i en följd för att berättiga till ersättning. Ersättning ges från den första dagen i den nya sjukperioden.

Anmäla sjukdom

 • Om den försäkrade är arbetsoförmögen i mer än 90 dagar ska detta anmälas till oss. Anmälan sker smidigast genom att du ringer:

  Folksam skadeanmälan
  Telefon: 0771-950 950
  Mån–fre 8–16

  Folksam påbörjar då ett utredningsarbete och kommer att inhämta uppgifter från bland annat den försäkrade och Försäkringskassan. Efter utredningen kontaktar Folksam den försäkrade och försäkringstagaren med besked om ersättning beviljats.

Dödsfall

När en försäkrad har avlidit får Folksam information om detta från Skatteverket. Eftersom dessa uppgifter skickas med viss fördröjning så bör anmälan ske till Folksam omgående.

Anmälan om dödsfall kan göras via telefon eller blankett som du kan hitta här:

Till villkor och blanketter

Uppgifter som kommer att behövas är:

 • Den avlidnes namn och personnummer
 • Den datum dödsfallet inträffade
 • Information om vem Folksam ska skicka brev och handlingar som berör dödsfallet
Vid anmälan om dödsfall upphör vidare premieavisering.

Efterlevandepension

Efterlevandepension kan betalas ut i form av återbetalningsskydd och / eller familjepension. Om det finns efterlevandepension så meddelar Folksam den eller de anhöriga genom att tillskriva dödsboet.

Efter det att Folksam fastställt storleken på ersättningsbeloppen informeras förmånstagarna.
Företaget och anställda berörs av ett antal skatteregler rörande avsättningar till tjänstepensionsplanen. Här sammanfattas några viktiga regler.

Huvudregel

 • Arbetsgivare har rätt att göra avdrag för tjänstepensionspremier motsvarande 35 procent av den anställdes lön. Avdraget per anställd får dock inte överstiga tio prisbasbelopp. Årets eller föregående räkenskapsårs lön får användas som underlag. Skattepliktiga förmåner är också att betrakta som lön.

Kompletteringsregel

 • I samband med ändring av pensionsavtal eller förtida avgång kan ett större avdrag behövas för tjänstepensionspremier. Kompletteringsregeln medger avdrag för pensionspremier som ska ge den anställde ålderspension på en viss nivå i förhållande till den pensionsgrundande lönen.

Inkomstskatt

Eftersom tjänstepensionspremien är avdragsgill kommer utbetalningarna att belastas med inkomstskatt. Inkomstskatt betalas för utbetalningar från ålderspensionen, sjukförsäkringen samt efterlevandepension (återbetalningsskydd och familjepension).

Folksam drar skatten vid utbetalningstillfället och betalar in den till Skatteverket.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en årlig schablonskatt som dras från försäkringskapitalet i den försäkring det berör. Avkastningsskatten dras istället för kapitalvinstskatt. Skatten dras och betalas in till Skatteverket av Folksam.
Nedan hittar du villkor och förköpsinformation som gäller för FolksamPlan. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Här hittar du också blanketter för arbetgivare som administrerar planen åt de anställda. Det kan till exempel handla om förändrade anställningsförhållanden.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan, tjänstepension och privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Försäkringsvillkor FolksamPlan, företagsägd kapitalförsäkring

Viktig och samlad information om försäkringen

Förköpsinformation FolksamPlan, tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Förköpsinformation FolksamPlan, företagsägd kapitalförsäkring

Prislista

Prislista FolksamPlan - Individuell tjänstepension samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Prislista FolksamPlan - Företagsägd kapitalförsäkring

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringsprodukter.

KID - Faktablad FolksamPlan Företagsägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

KID - Faktablad FolksamPlan Företagsägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Blanketter för arbetgivare

Nedan finner du de vanligaste blanketterna som du behöver för att anmäla bland annat förändrade arbetsvillkor.

Blankett för individuellt val

Blankett vid dödsfall

Personallista Företag

Blankett för anmälan om tjänst- och föräldraledighet

Hur vi hanterar personuppgifter för dig utan kollektivavtal

Information till dig som arbetsgivare. Folksams behandling av personuppgifter i samband med administrationen av tjänstepensioner.

GDPR för arbetsgivare