Andra lösningar för medarbetarna

Som arbetsgivare kan du använda dig av olika sorters lösningar för att trygga dina anställda och se till att behålla nyckelkompetenser.

Här nedan presenterar vi några av dem.
Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda extra pension genom att omvandla en del av lönen eller andra förmåner till pensionssparande.

Det behöver inte innebära några extra kostnader för företaget och vi ser till att administrationen blir enkel för dig.

Du kan erbjuda dina anställda att omvandla en del av lönen eller andra förmåner till pensionssparande. Det kan till exempel vara:

 • Bruttolön
 • Lokal lönepott
 • Rörliga lönedelar
 • Bonus
 • Vinstandelar
 • Arbetstidskonto

För medarbetaren innebär det en möjlighet att förbättra den egna ålderspensionen, att sluta lite tidigare eller att minska arbetstiden åren innan pensioneringen.

Tack vare att arbetsgivaravgiften på pensionspremier, den så kallade särskilda löneskatten, är lägre än arbetsgivaravgiften på lön kan en arbetsgivare höja den anställdes sparande utan att det kostar företaget något extra. Vi ser till att administrationen blir enkel för arbetsgivaren.

Avgångspension är en pension som efter överenskommelse mellan arbetsgivare och den anställde utbetalas före ordinarie pensionsålder.

Det kan till exempel vara vid övertalighet eller annat önskemål.

Premiens storlek

Avgångspensionen beräknas för varje enskild individ och premiens storlek påverkas av bland annat:
 • vilken pensionsnivå som avtalas
 • hur många år utbetalningarna ska pågå
 • eventuell slutbetalning av ordinarie pensionsförmåner
Vi hjälper till med all information kring vad man bör tänka på både som arbetsgivare och anställd, samt berättar om vilka lösningar vi kan erbjuda.
Arbetsgivare kan erbjuda sina chefer i företaget högre försäkringsnivåer och andra villkor som extra förmån.

Avtalet kompletterar villkoren för kollektivavtalade försäkringar och kan innehålla avtal om:
 • Lägre pensionsålder
 • Högre pensionsnivå
 • Högre efterlevandeskydd
 • Högre sjukpension
 • Sjukvårdsförsäkring
Med Trohetskapital kan du försäkra dig om att få behålla personal som du utbildat och vill satsa på.

En sådan lösning knyter nyckelpersoner till företaget och är ett belöningssystem som gynnar både dig och de anställda.

Trohetskapital är ett belöningssystem som gynnar både företag och anställda. Trohetskapital gör företaget till en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt kan företaget försäkra sig om att få behålla personal som man har utbildat och vill satsa på – personal med kompetensen och kontakterna som är nödvändiga för att generera intäkter i företaget.

För de anställda innebär det en ökad vilja att stanna kvar och bidra. Samtidigt kan Trohetskapital minska risken för en köpare vid en eventuell försäljning av företaget, detta i och med att nyckelpersoner med specifika kunskaper knyts allt närmare företaget.

Företaget ger den anställde ett villkorat löfte om pension. Villkoret kan innebära att den anställde ska stanna kvar viss tid i företaget, ett sådant villkor får som längst uppgå till tre år, eller att den anställde ska uppnå vissa mål för att pensionslöftet skall infrias.

Företaget är ägare till en kapitalförsäkring. Försäkringen pantsätts till förmån för den anställde och är utmätningsfri för arbetsgivarens skulder. Detta innebär en trygghet både för företaget och för den anställde. Om den anställde uppfyller villkoret tillfaller försäkringens värde den anställde i form av pension eller lön. Skulle villkoret inte uppfyllas återgår försäkringens värde till företaget. Med Trohetskapital ökar den anställdes incitament att uppfylla villkoren i pensionslöftet i takt med att försäkringen ökar i värde.