Lätt mc-försäkring

Farten, ljudet, styrkan — det är roligt att åka motorcykel. Och med ABS-bromsar har du full kontroll vid hård inbromsning. Dessutom blir din mc-försäkring billigare.
  • 20 % premierabatt när du har ABS-bromsar
  • Skadejour dygnet runt, året runt
  • Ingen vagnskadesjälvrik vid kollision med djur

Viktig och samlad information om försäkringen

Om något skulle hända behöver du en försäkring som du är trygg med. Vår försäkring ger dig som kör lätt motorcykel ett omfattande skydd.
Det här ingår i vår försäkring för lätt mc Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring
Trafik
Kristerapi
Stöld
Brand
Glas
Räddning
Rättsskydd
Vagnskada
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Fullständig information finns att läsa i villkoret.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är grundläggande och obligatorisk enligt lag.

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag. Den ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi gäller utan självrisk.

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår:

Om din motorcykel blir stulen får du ersättning om den inte kommit tillrätta inom en månad. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök. Motorcykeln ska vara låst med två godkända lås när den lämnas.

För skoter räcker det med ett godkänt lås. Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Radio, band- eller CD-spelare, telefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts endast om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas på motorcykeln. Ersättningen är begränsad till sammanlagt 5 000 kronor efter ålders- och självriskavdrag. Vi ersätter inte CD-skivor eller mobiler.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts om du förvarar den i låst garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Vi ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Försäkringen gäller för vind- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Du får ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad vid driftstopp, dock inte för stopp på grund av bensinbrist.

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi också kostnaden för resa till hemorten för förare och medresenär.

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Vi betalar dock längst till fordonets hemort.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Helförsäkring

Väljer du helförsäkring ingår dessutom:

Vagnskadeförsäkringen ger dig ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller olyckshändelse som till exempel kollision, vältning, fallande träd eller när ditt fordon transporteras på ett annat fordon.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor lätt mc-försäkring 2017

Villkor lätt mc-försäkring 2016

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Trafik Ingen självrisk.
Kristerapi Ingen självrisk.
Brand 1 200 kr
Stöld 2 000 kr
Glas 35% av kostnaden, men lägst 500 kr
Räddning 1 000 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Vagnskada 2 500 kr. Om fordonets däck inte uppfyller krav enligt författningar och föreskrifter, som till exempel mönsterdjup och säsongsdäck, höjs självrisken med 3 000 kr
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Du kan teckna en avställningsförsäkring om du vill ställa av din mc under vintern, läs mer i villkoren.

Du bestämmer själv hur stort försäkringsskydd din mc ska ha.
I en halvförsäkring ingår vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

En helförsäkring innehåller dessutom vagnskadeförsäkring, som ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande. Vagnskadeförsäkringen gäller även vid skadegörelse.

Alla fordon som används i trafiken måste, enligt trafikskadelagen, ha en trafikförsäkring.
Om du inte tecknar trafikförsäkring, får du betala en straffavgift som är mycket högre än priset på försäkringen.

Nej, tyvärr. Försäkringen täcker inte skador som har uppkommit när mc:n används olovligt av någon som har tillgång till den.

Försäkringen gäller i EES länderna och länder som är anslutna till systemet med Grönt kort. Kom ihåg att skaffa ett Grönt kort innan du åker. Ring oss och beställ ett på 0771-950 950.

Tips på vägen: lägg in telefonnumret till SOS International (+45 7010 5050) och Falck TravelCare (+45 4487 4473) in din mobil.

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring