Vi lever som vi lär

Folksam var ett av de första 19 försäkringsbolagen i världen som skrev under FN:s miljöåtagande för försäkringsbolag 1996. Tio år senare blev vi det första svenska bolag som klimatkompenserade sin verksamhet.

Men vi är inte färdiga för det. Vi fortsätter att arbeta med att sänka våra egna utsläpp samtidigt som vi ställer hårda krav på våra leverantörer. Varje år planterar vi också så många träd som krävs, för att klimatkompensera våra årliga koldioxidutsläpp.
I de flesta verksamheter sker olika former av resursförbrukning. Det kan handla om transporter, uppvärmning av fastigheter och elkonsumtion. Detta leder i sin tur till utsläpp av koldioxid; en bidragande faktor till växthuseffekten.

Effektivisering och policies

Ett första steg mot att ta ansvar för klimatpåverkan är förstås att begränsa de utsläpp man har av klimatgaser, inom företaget. Det kan ske på olika sätt: Effektiviseringar, en bra resepolicy, noggrannhet när det gäller inköp av tjänster och produkter är några exempel.

För den mängd av koldioxidutsläppen som blir över finns möjligheten att vidta åtgärder, som binder lika mycket koldioxid som släpps ut.

Klimatkompensation

Många större bolag köper så kallade utsläppsrätter, men Folksam har valt en annan väg. Förutom att vi arbetat hårt med miljökrav – till exempel när det gäller tjänsteresande, energiinköp och leverantörskrav – så samarbetar Folksam med den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen och klimatkompenserar genom att plantera träd i Tanzania.

Träden i Vi-skogen reducerar koldioxidbelastningen i kombination med ett stort socialt engagemang. Vi-skogen är certifierade enligt Plan Vivo standarden. Folksam har tidigare bidragit till att plantera träd i Uganda och Mexico genom Plan Vivo.

Vi planterar lika många träd som behövs för att kompensera den del av våra utsläpp som vi inte har kunnat minska/undvika Hittills har Folksam planterat mer än 400.000 träd, vilket får många positiva påföljder.

Folksam trädplanteringar sker enligt Plan Vivo-systemet vilket innebär att tekniska team beräknar koldioxidbindningen av alla aktiviteter, som sedan registreras i en databas. Resultaten är transparenta och verifierbara.

Återbeskogning

Skälet till att vi valt trädplantering som klimatkompensation är att avverkningen av skog, både illegal och legal, är en av de största källorna till utsläpp av koldioxid. Faktum är att skogsavverkning orsakar större koldioxidutsläpp än transportsektorn. Cirka 20 procent av de totala koldioxidutsläppen kommer från skogsavverkning. Det gör att nyplantering av träd blir oerhört viktiga ur ett klimatperspektiv

Plan Vivos hemsida

Folksams utsläpp av koldioxid härstammar huvudsakligen från områdena nedan. Det är också inom dessa som vi arbetar extra hårt för att begränsa vår miljöpåverkan.

Folksam ställer hårda miljökrav på de leverantörer som används – även när det gäller elförbrukning. El-relaterade koldioxidutsläpp har också stadigt minskat sedan 2003.

 • Folksam har sedan 2004 endast köpt ursprungsmärk, förnyelsebar el till alla fastigheter
 • Våra koldioxidutsläpp från elförbrukning har minskat med 90%
 • Från och med 2009 köper vi uteslutande vindkraft

Exempel på resultat

Utsläppen har gått från 220 ton/år till 15 ton/år.

Värmeförbrukningen i Folksams fastighetsbestånd har sjunkit jämfört med tidigare år. Det är resultatet av både kartläggning och åtgärder:

 • Folksam har sålt av fastigheter med ogynnsam energiförbrukning
 • Vi har energideklarerat samtliga fastigheter
 • Folksams huvudkontor är sedan 2008 GreenBuilding-certifierat
 • Vi uppmanar genom ”Folksams Värmeguide” husägare att göra miljövänligare val vid köp av nya värmesystem

Energideklaration

Visar en byggnads energianvändning och hur byggnaden kan bli mer energismart.

GreenBuilding

Kravet för EU-certifieringen är att energianvändningen minskar med 25 procent efter genomförd renovering.

Folksam arbetar med en tydlig resepolicy och aktiva val för att minska utsläppen. Resandet är en naturlig del av vår verksamhet men varje resa ska vara planerad och motiverad utifrån affärsmässiga grunder och kundnytta.

 • Höga krav på säkerhet och miljöprestanda på bilar – de som Folksam äger, de som leasas av personal samt de som hyrs ut till skadedrabbade försäkringstagare
 • Tåg används istället för bil eller flyg på sträckan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Sundsvall
 • All bilåkning som sker i tjänsten ska bli mer effektiv genom körscheman och särskilda besiktningsdagar vid skadebesiktningar
 • Delar av personalen har deltagit i utbildningar om miljövänlig körning för att minska bränsleförbrukningen

Exempel på resultat

Vårt bilresande har minskat med 40 procentenheter sedan 2000, och i sin tur minskat koldioxidutsläppen med 640.000 kg/år

Folksam ställer mycket höga miljökrav på de entreprenörer som anlitas vid reparationer av försäkrade hus och bilar. Vi strävar också efter att så långt det är möjligt använda miljövänliga, återvinningsbara material vid skadereglering hos våra kunder.

 • Potentiella leverantörer måste ansöka genom en detaljerad miljökravspecifikation
 • Vi tecknar endast avtal med de leverantörer som klarar miljökraven
 • Undantag kan göras när miljökraven kräver större investeringar, leverantören ges då ett tidsbegränsat uppskov
 • Folksam återanvänder begagnade originaldelar med bibehållen kvalitet vid bilreparationer

Exempel på resultat

Återanvändandet besparade miljön ett avfallsberg på 1.138 ton, bara under 2010. Dessutom har det resulterat i besparingar på 633 miljoner kronor de senaste tio åren. Pengar som våra ägare, det vill säga våra kunder, drar nytta av.

Folksam planterar varje år så många träd som krävs för att klimatkompensera företagets årliga koldioxidutsläpp. Vi tycker att det är en bra metod eftersom avskogning är ett stort problem och en bidragande orsak till växthuseffekten och jordens klimatförändringar.

 • Nyplantering bevarar den biologiska mångfalden, säkrar jord- och vattenkvalitet samt avlastar naturskogar
 • Sociala effekter ger ökade inkomster och bättre levnadsförhållanden för lokalbefolkningen
 • Vi har valt att plantera träden i Tanzania i samarbete med Vi-skogen och Plan Vivo-standarden.
Miljö är en central fråga för Folksam. Vi har ambitionen att vara i framkant och har sedan 60-talet arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor. Ett stort företag har stora möjligheter att påverka och Folksams höga miljökrav har bidragit till en
Både bil- och byggskadeverksamheterna, som är de delar av Folksam som har störst påverkan på vår omvärld, har miljöcertifierats enligt ISO 14001. Vidare använder Folksam enbart ursprungsmärkt vindkraft i sina fastigheter.
Nedan kan du ladda ner vår senaste Årsberättelse och Hållbarhetsredovisning.

Ladda ner Hållbarhetsredovisning

Ladda ner Årsberättelse