Principer för ansvarsfulla investeringar på Folksam

Vi lever som vi lär

Folksam var ett av de första 19 försäkringsbolagen i världen som skrev under FN:s miljöåtagande för försäkringsbolag 1996. Tio år senare blev vi det första svenska bolag som klimatkompenserade sin verksamhet.

Men vi är inte färdiga för det. Vi fortsätter att arbeta med att sänka våra egna utsläpp samtidigt som vi ställer hårda krav på våra leverantörer. Varje år klimatkompenserar vi för våra koldioxidutsläpp.
I de flesta verksamheter sker olika former av resursförbrukning. Det kan handla om transporter, uppvärmning av fastigheter och elkonsumtion. Detta leder i sin tur till utsläpp av koldioxid; en bidragande faktor till växthuseffekten.

Effektivisering och policies

Ett första steg mot att ta ansvar för klimatpåverkan är förstås att begränsa de utsläpp man har av klimatgaser, inom företaget. Det kan ske på olika sätt: Effektiviseringar, en bra resepolicy, noggrannhet när det gäller inköp av tjänster och produkter är några exempel.

För den mängd av koldioxidutsläppen som blir över finns möjligheten att vidta åtgärder, som binder lika mycket koldioxid som släpps ut.

Klimatkompensation

Många större bolag köper så kallade utsläppsrätter, men vi i Folksam har valt en annan väg. Förutom att vi arbetat hårt med miljökrav – till exempel när det gäller tjänsteresande, energiinköp och leverantörskrav – så samarbetar Folksam med den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen och klimatkompenserar genom projekt i Kenya.

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. Genom projektet får bönder kunskap i trädplantering och hållbara jordbruksmetoder som de sedan kan implementera på sina egna gårdar. Metoderna återför organiskt material till odlingsmarkerna vilket bidrar till ökade skördar, som i sin tur ökar familjernas intäkter.

Genom projektet förbättras även jordens vattenhållande kapacitet och binder den näringsrika jorden, vilket ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Metoden för trädplantering tillsammans med grödor kallas Agroforestry.

Vi-skogens arbete spelar också en viktig roll i att minska förlusten av biologisk mångfald. Projektet är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verified Carbon Standard och når cirka 30 000 bönder.

Läs mer om projektet på Vi-skogens webbplats

Miljö och klimat är centrala frågor för Folksam. Vi har ambitionen att vara i framkant och har sedan 60-talet arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor.
Uppdaterad statistik och information om våra initiativ och åtgärder hittar du i vår senaste Års- och hållbarhetsrapport samt klimatrapport enligt TCFD:s rekommendationer.