Principer för ansvarsfulla investeringar på Folksam

Mot nettonoll 2030

Vi arbetar aktivt för att minska växthusgasutsläppen och har som mål att ha nettonoll utsläpp i den egna verksamheten till år 2030.

Det innebär att vi då ska ha minskat våra utsläpp med 85 procent jämfört med basåret 2002. Våra viktigaste åtgärder mot nettonoll handlar om att minska energianvändningen, öka användningen av ursprungsmärkt el och ställa om resandet.

Klimatkompensation

År 1996 var vi ett av de första 19 försäkringsbolagen i världen som skrev under FN:s miljöåtagande för försäkringsbolag. Sedan 2006 klimatkompenserar vi för den mängd koldioxidutsläpp som blir över i vår verksamhet.

Under 2023 ökade utsläppen från den egna verksamheten med sex (45) procent jämfört med 2022. Som kan ses i är utsläppen från egen verksamhet, trots ökningen, fortsatt i linje med en årlig nioprocentig minskning i jämförelse med basåret. Ökningen under de två senaste åren beror på återgången efter pandemin och ändrade emissionsfaktorer.

I de flesta verksamheter sker olika former av resursförbrukning. Det kan handla om transporter, uppvärmning av fastigheter och elkonsumtion. Detta leder i sin tur till utsläpp av koldioxid; en bidragande faktor till växthuseffekten.

Effektivisering och policies

Ett första steg mot att ta ansvar för klimatpåverkan är förstås att begränsa de utsläpp man har av klimatgaser, inom företaget. Det kan ske på olika sätt: Effektiviseringar, en bra resepolicy, noggrannhet när det gäller inköp av tjänster och produkter är några exempel.

För den mängd av koldioxidutsläppen som blir över finns möjligheten att vidta åtgärder, som binder lika mycket koldioxid som släpps ut.

Klimatkompensation

Många större bolag köper så kallade utsläppsrätter, men vi i Folksam har valt en annan väg. Förutom att vi arbetat hårt med miljökrav – till exempel när det gäller tjänsteresande, energiinköp och leverantörskrav – så samarbetar Folksam med den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen och klimatkompenserar genom projekt i Kenya.

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. Genom projektet får bönder kunskap i trädplantering och hållbara jordbruksmetoder som de sedan kan implementera på sina egna gårdar. Metoderna återför organiskt material till odlingsmarkerna vilket bidrar till ökade skördar, som i sin tur ökar familjernas intäkter.

Genom projektet förbättras även jordens vattenhållande kapacitet och binder den näringsrika jorden, vilket ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Metoden för trädplantering tillsammans med grödor kallas Agroforestry.

Vi-skogens arbete spelar också en viktig roll i att minska förlusten av biologisk mångfald. Projektet är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verified Carbon Standard och når cirka 30 000 bönder.

Läs mer om projektet på Vi-skogens webbplats