Ekonomi och finans

— med ansvar för våra kunders tillgångar

Du som jobbar inom ekonomi och finans hos oss möter en arbetsgivare med utrymme för växande. Gemensamt är att vi har ansvar för våra kunders kapital – antingen genom att öka värdet eller genom att hålla nere kostnader.

Med intressanta och varierande arbetsuppgifter möter du hela tiden nya utmaningar. Du måste också kunna möta människor och skapa goda samarbeten. Att jobba för kundens bästa är naturligt för dig. Du kan driva ditt eget arbete framåt och trivs med att ge service.

Några av yrkesrollerna inom det här området

Du hanterar bland annat inkomna reseräkningar, bokföringsordrar och driftsfakturor. I arbetet ingår även likvidhantering, premieredovisning och kontoavstämningsansvar. Du har utbildning med ekonomisk inriktning från gymnasium eller högskola, gärna kombinerat med relevant erfarenhet.

Din främsta uppgift är att följa kostnadsutvecklingen för hela eller delar av Folksam. Andra uppgifter är bland annat att ta fram statistik, delta i ledningsgrupper, sköta uppföljningar och rapportera avvikelser. I botten har du en högskoleutbildning inom ekonomi.

Din främsta uppgift är att sänka våra skade- och driftskostnader. Det gör du genom att begränsa antalet leverantörer, styra inköp till avtalsleverantörer, utveckla avtalen och effektivisera inköpsrutinerna.

Du ska oberoende utvärdera Folksams verksamhet. I det ingår bland annat att granska och utvärdera intern styrning och kontroll, ge råd och synpunkter för att utveckla verksamheten och bidra till riskanalyser och revisionsplaner. Vidare får du granska och bedöma relevanta processer.

Här jobbar du med att förvalta våra bolags tillgångar. Det innebär bland annat att placera kapital samt mäta, analysera och kontrollera bolagens finansiella risknivåer. Du rapporterar finansiell ställning till styrelser och Finanskommitté samt styr och följer upp de utlagda förvaltningsuppdragen.

I jobbet ingår bland annat års- och kvartalsbokslut, verksamhetsplanering samt prognos- och kostnadsuppföljningar. Du får även beräkna skatt och vinstdispositioner och ansvara för vissa avstämningar. Det övergripande ansvaret för rapportering till Finansinspektionen blir också ditt.

Du ansvarar för att styra, koordinera och kvalitetssäkra vårt riskhanteringsarbete. I det ingår att utveckla strategier, processer, rutiner och instruktioner för området. Du har relevant akademisk utbildning, gärna i kombination med erfarenhet av bank- eller försäkringsbranschen.

Du arbetar med att försäkra Folksams egna åtaganden hos andra försäkringsbolag. På så sätt sprids riskerna till olika bolag och hantering av storskador förenklas. Du får upphandla och administrera Folksams liv- och sakåterförsäkringsskydd.