FATCA och CRS - skattehemvist

Skattskyldighet i annat land

Så här fungerar det

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA.

OECDs medlemsländer har tecknat avtal om en global standard för informationsutbyte vilket är grunden för CRS. EUs medlemsländer har även skrivit under en överenskommelse om att rapportera enligt denna standard.

Det kan påverka dig som är kund. Till exempel kan du bli kontaktad av oss för att intyga din skattehemvist. Här läser du mer om varför och vad avtalen FATCA och CRS egentligen innebär.

Enligt svensk lagstiftning behöver vi upplysa Skatteverket om i vilka länder en kund ska betala skatt. För att bekräfta din skattehemvist kan du legitimera dig med mobilt BankID och svara på frågorna i vårt digitala frågeformulär. Du kan även bekräfta din skattehemvist skriftligen genom att ladda ner nedan blanketter.

Bekräfta din skattehemvist (BankID behövs)

Intyg om skattehemvist privatperson

Intyg om skattehemvist företag

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet ska alla försäkringsbolag redovisa saldon på privata- och företagsägda kapitalförsäkringar som ägs av personer eller företag som är skattskyldiga i USA till Skatteverket, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Skattskyldig i USA
Med personer som är skattskyldiga i USA menas antingen personer som bor i USA, som har amerikanskt medborgarskap (gäller även personer med dubbelt medborgarskap), som har permanent uppehållstillstånd (så kallat green card) i USA eller företag som är registrerade i USA. Du behöver bara uppfylla ett av dessa kriterier för att klassas som skattskyldig i USA.

Folksam kommer som följd av regelverket att kontakta vissa kunder genom brev, för att säkerställa den så kallade skattehemvisten.

Samtliga kunder med skatterättslig hemvist i USA omfattas av avtalet. Det innebär att försäkringsbolag i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA, samt därefter lämna ut uppgifter om deras försäkringar till Skatteverket en gång om året.

TIN (tax identification number) är ett slags ID-nummer. En del länder utfärdar inte skatteregistreringsnummer, utan använder sig av andra nummer för att identifiera skattskyldiga. Läs mer om skatteregistreringsnummer på OECD:s hemsida.

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD

CRS (Common reporting standard) är en internationell standard som ska underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

CRS har tagits fram av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och över 80 länder har anslutit sig till ett multilateralt avtal om att genomföra CRS i nationell lagstiftning, däribland Sverige och alla övriga EU-länder.

Det här innebär avtalet CRS

Avtalet innebär att försäkringsbolag måste identifiera sina kunders skattemässiga hemvist, och varje år skicka kontrolluppgifter till skatteverket om privata- och företagsägda försäkringar som innehas av kunder som är skatteskyldiga i ett annat land eller en annan jurisdiktion.

Syftet med CRS är att bekämpa skatteflykt och standarden bygger på den amerikanska skattelagen FATCA. Även om inte alla världens länder inte deltar i CRS-samarbetet måste försäkringsbolag identifiera alla kunders skattemässiga hemvist, oavsett om det är ett deltagarland eller inte.

Samtliga kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA omfattas av avtalet. Det innebär att försäkringsbolag i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA, samt därefter lämna ut uppgifter om deras försäkringar till Skatteverket en gång om året.

TIN (tax identification number) är ett slags ID-nummer. En del länder utfärdar inte skatteregistreringsnummer, utan använder sig av andra nummer för att identifiera skattskyldiga. Läs mer om skatteregistreringsnummer på OECD:s hemsida.

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD

Om du fått brev från Folksam eller behöver uppdatera dina uppgifter, så  ber vi fylla i och skicka in ditt svar till oss.

Intyg om skattehemvist privatperson

Intyg om skattehemvist företag

Folksam värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. När du ingår ett försäkringsavtal med Folksam behandlar vi dina personuppgifter huvudsakligen för att fullgöra våra åtaganden enligt försäkringsavtalet och för att följa de lagar och regler som gäller för vår verksamhet.

Försäkringsavtal som går in under regelverken för FATCA eller CRS sparas uppgifterna, enligt lagstiftningen, i 7 år efter det att du har avslutat ditt försäkringsavtal.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.  Du kan även kontakta vår kundservice på 0771 950 950.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om avtalen. Klicka för att expandera de olika frågorna.

FATCA innebär att försäkringsbolag i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA samt lämna ut uppgifter om kapitaltillgångar till Skatteverket en gång om året. Sverige har ingått ett avtal med USA, det så kallade FATCA-avtalet.

Avtalet innebär att försäkringsbolag ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket som därefter överför informationen till IRS. Det innebär att samtliga kunder, både befintliga och nya, måste bekräfta om de har skatterättslig hemvist i USA.

Om Folksam gör bedömningen att det är nödvändigt för att säkerställa kundens uppgifter om skatterättslig hemvist kan Folksam komma att kontakta berörda kunder och be om ytterligare information.

Alla amerikanska kunder och företag som har kapitaltillgångar och med skatterättslig hemvist i annat land än USA.

CRS innebär att försäkringsbolag i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kapitaltillgångar till Skatteverket en gång om året. Eftersom CRS har blivit lag i Sverige, måste Folksam följa CRS. Det innebär att samtliga kunder, både befintliga och nya, måste bekräfta om de har skatterättslig hemvist i ett annat land. Därför måste samtliga kunder hos Folksam intyga om de är skattskyldiga i enbart Sverige eller skattskyldiga i andra länder. Om Folksam gör bedömningen att det är nödvändigt för att säkerställa kundens uppgifter om skatterättslig hemvist kan Folksam komma att kontakta berörda kunder och be om ytterligare information.

Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA.

Folksam är skyldiga att lämna ut uppgifter som kunders namn- och adressuppgifter, kontonummer och saldo samt skatteregistreringsnummer till Skatteverket.

Både befintliga och nya, måste bekräfta om de har skatterättslig hemvist i ett annat land. Därför måste samtliga kunder hos Folksam intyga om de är skattskyldiga i enbart Sverige eller skattskyldiga i andra länder.

Om Folksam gör bedömningen att det är nödvändigt för att säkerställa kundens uppgifter om skatterättslig hemvist kan Folksam komma att kontakta berörda kunder och be om ytterligare information.

Alla finansiella institut i Sverige måste följa FACTA- och CRS-regelverken.

Genom att sända in ett nytt intyg till Folksam. Beroende på ändringens omfattning kan Folksam komma att begära in dokumentation som styrker förändringen. Se blankett ovan.

Nej, alla finansiella institut (försäkringsbolag, banker och kapitalförvaltare med flera) i Sverige måste följa FATCA och CRS.

Nej, FATCA och CRS påverkar inte de övriga skattelagar eller andra länders skattelagar som du måste följa som privatperson eller företag.

Folksam är ett försäkringsbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Enligt våra villkor för ska kunder på begäran från bolaget inkomma med uppgifter som bolaget är skyldig att inhämta enligt lag eller andra författningar. För det fall kunder inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet kan försäkringen komma att avslutas.

Common reporting standard är en internationell standard som ska underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Foreign Account Tax Compliance Act är en amerikansk lagstiftning som syftar till att USA ska kunna beskatta alla som är skattskyldiga i USA.

TIN är ett slags ID-nummer. En del länder utfärdar inte skatteregistreringsnummer, utan använder sig av andra nummer för att identifiera skattskyldiga.

Hemvist-ID är ett slags ID-nummer. En del länder utfärdar inte skatteregistreringsnummer, utan använder sig av andra nummer för att identifiera skattskyldiga

GIIN (global intermediary identification number) är ett id-nummer som den amerikanska federala skattemyndigheten (IRS) ger till utländska finansinstitut när de registrerar sig hos IRS.

För företag behöver Folksam dessutom fastställa om försäkringstagare har ägare dvs fysiska personer som kontrollerar företaget. Huvudmannen definieras som en person som äger över 25 procent av företaget.

Företag har ofta sin skatterättsliga hemvist i ett land där det enligt landets lagstiftning betalar skatt eftersom företaget har sitt säte eller sin ledning där, eller eftersom företaget är registrerat där eller liknande kriterier.

Privatpersoner har oftast sin skattehemvist i landet där de bor och arbetar. Särskilda omständigheter kan medföra att en privatperson får skattehemvist i ett annat land eller i fler än ett land samtidigt.