Folksam Livs Fullmäktige

Folksam ömsesidig livförsäkring är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget ägs av sina försäkringstagare. Bolagets högsta beslutande organ är dess fullmäktige.

Försäkringstagarnas inflytande i form av rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på fullmäktige utövas genom fullmäktigeledamöter. Ledamöterna utses dels av organisationer som företräder försäkringstagarnas intressen, dels genom direktval av försäkringstagare.

Ordinarie fullmäktigemöte för Folksam Liv äger rum den 24 april 2025 på Folksams huvudkontor, Bohusgatan 14 i Stockholm.

Till dig som är försäkringstagare

Anmäla deltagande
Du som försäkringstagare har möjlighet att närvara på fullmäktigemötet. En förutsättning är dock att du anmäler dig. Av naturliga skäl måste Folksam förbehålla sig rätten att vid behov begränsa antalet närvarande försäkringstagare i lokalen. Under fullmäktigemötena är det endast fullmäktigeledamöter som har rösträtt.

Till valda fullmäktigeledamöter

Anmäla ärende
Du som är fullmäktigeledamot har möjlighet att lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på fullmäktigemötet. En förutsättning för att ett förslag ska kunna behandlas är att frågan kan bli föremål för beslut.

Anmäla deltagande
Under februari kommer vi att skicka praktisk information om stämman till dig som utsedd fullmäktigeledamot.

Mandatfördelningen regleras i bolagsordningen och baseras främst på hur försäkringsbestånden fördelar sig mellan olika kundgrupper.

På fullmäktigemötet läggs årsredovisningen med revisionsberättelsen fram för det senaste räkenskapsåret och ställning tas till styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Fullmäktigemötet tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny styrelse för tiden fram till och med att nästföljande ordinarie fullmäktigemöte hållits. För ytterligare information, se tidigare mötesprotokoll.

Kundgrupp som utser fullmäktigeledamöter Antal ledamöter
Kooperativa sfären (KF, HSB och Riksbyggen) 10
LO 17
TCO 6
Saco (inkl Lärarförsäkringar) 9
Pensionärer (PRO, SPF, SKPF) 3
Direktval – privatkunder med individuell försäkring 13
Direktval - företagskunder 2
Totalt utsedda fullmäktigeledamöter 60

Direktval till Folksam Livs fullmäktige

Syftet med direktvalet är att försäkringstagare som har individuella försäkringar och/eller företagsförsäkringar, och som därmed inte kan hänföras till någon organisation som företräder försäkringstagarnas intressen, ska ha representanter i fullmäktige. Alla som är försäkringstagare i Folksam har rätt att rösta i direktvalet.

Hur går direktvalet till?

Direktvalet är indelat i två perioder, en förslagsperiod (1 september – 15 november) och en valperiod (15 december – 15 januari).

Försäkringstagare har rätt att föreslå sig själv eller andra försäkringstagare eller försäkrade till fullmäktigeledamöter. För att bli nominerad och valbar krävs att man är myndig samt försäkringstagare eller försäkrad i Folksam. Man behöver även visa att man är lämplig som fullmäktigeledamot, bland annat genom sin erfarenhet och vilja att bidra till att stärka Folksams fullmäktige. Anställda i Folksam är inte valbara. Förslaget ska innehålla kontaktuppgifter till de nominerade.

Föreslå kandidat till fullmäktige

Efter förslagsperioden sammanställs förslagen. En nomineringskommitté, utsedd vid Folksam Livs senaste ordinarie fullmäktige, går igenom samtliga förslag för att säkerställa att de föreslagna kandidaterna uppfyller kraven som ställs på en direktvald fullmäktigeledamot. Alla föreslagna kandidater som uppfyller kraven blir tillfrågade om de vill ställa upp, därefter nomineras de och är därmed valbara.

Vad innebär det att vara fullmäktigeledamot?

Mandatperioden för en ledamot som utses genom direktval är tre år (undantag gäller för en del av de ledamöter som utses 2024). Under denna period ska ledamoten företräda försäkringstagarnas intressen på Folksam Livs ordinarie fullmäktigemöte och, i förekommande fall, på bolagets extra fullmäktigemöten. Detta sker genom att fullmäktigeledamöter har möjlighet att rösta, ställa frågor och lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på fullmäktigemötet.

Normalt hålls ett ordinarie fullmäktigemöte i april varje år. Endast i undantagsfall förekommer extra fullmäktigemöten. För dessa fullmäktigemöten utgår arvode och reseersättning som beslutas av fullmäktige.

Ställ en fråga till nomineringskommittén

Folksam Liv

Ledamöter tre år

 • Linda Marie Anttila, 42 år, Hofors
 • Lena Amorøe, 50 år, Göteborg
 • Jens Kronblad, 70 år, Lund
 • Ella Bohlin, 44 år, Stockholm

 Ledamöter två år

 • Anna-Karin Kristoffersson, 43 år, Hede
 • Ann-Sofi Stenbom, 54 år, Vilhelmina
 • Kristina Michelson, 49 år, Ljusdal
 • Marie Berglund, 59 år, Stockholm
 • Mattias Hallberg, 58 år, Göteborg

 Ledamöter ett år

 • James Nkingi, 42 år, Spånga
 • Ulf Blomgren, 75 år, Stockholm
 • Pia Janson, 62 år, Göteborg
 • Hans Nordlöf, 67 år, Skellefteå
 • Jeanine Öhrstedt Holmgren, 57 år, Kungsbacka
 • Jörgen Wettbo, 57 år, Malmö


Suppleant tre år

 • Maria Dahl Torgerson, 58 år, Stockholmz

Suppleant två år

 • Jan Scotte Andersson, 66 år, Klippan

 Suppleant ett år

 • Sören Bergmark, 78 år, Skellefteå
 • Eva Staaf, 61 år, Mölnlycke

Valberedningen ska med beaktande av bolagsordningens bestämmelser avlämna förslag till fullmäktige på ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska sträva efter mångfald i styrelsens sammansättning, bland annat med hänsyn till ålder, kön och etnicitet. Vidare ska valberedningen lämna förslag till fullmäktige på ledamöter till nomineringskommittén. En instruktion för valberedningen reglerar dess sammansättning och ansvar. Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, vilka utses av ordinarie fullmäktigemöte för en mandatperiod på ett år.

Ordinarie:
Ella Niia, ordförande
Anders Dahlquist-Sjöberg
Mikael Sjöberg
Mari Ternbo
Dag Klackenberg

Till fullmäktigeledamöterna
Fullmäktigeledamot som önskar lämna förslag till styrelsen kan lämna förslaget här.