Så bedriver vi

Bolagsstyrning i Folksam Liv och Folksam Sak

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att ett bolag sköts på ett för ägarna så effektivt sätt som möjligt.

En övergripande målsättning med Folksams bolagsstyrning – förutom att den ska överensstämma med bolagets vision och etiska principer – är att säkerställa en bra avkastning för Folksams kunder.

Extern bolagsstyrning

Förutom att verka för en god intern bolagsstyrning agerar Folksam även aktivt genom extern bolagsstyrning. Folksam påverkar aktivt, genom sina placeringar, bolag för att tillvarata kunderna gemensamma intressen i ägarfrågor. Folksam anser att en aktiv bolagsstyrning ger en ökad avkastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling.

Detta bygger bolagsstyrningen på

Bolagsstyrningen i Folksam baseras på lagstiftning (i första hand Försäkringsrörelselagen), Finansinspektionens föreskrifter, allmänna råd samt olika rekommendationer såsom svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Utöver de externa reglerna finns interna styrande regelverk som fastställts av stämma, styrelse eller vd (till exempel bolagsordning, visionsskrift, etiska regler, arbetsordning för styrelsen).

Översikt

Översikten nedan visar strukturen för de övergripande styrande organen i Folksam (stämma, styrelse och vd/koncernchef). Eftersom Folksam Liv är ett kundägt bolag finns det inte några aktieägare. På stämman företräds kunderna istället av särskilda delegerade. Folksam Liv tillämpar därför kodens bestämmelser om aktieägare på de delegerade.

Styrelsen ska årligen i en bolagsstyrningsrapport informera om hur bolagsstyrningen fungerar i bolaget och hur bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Från och med 2016 ingår bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningarna för Folksam Liv respektive Folksam Sak.

Folksam Sak 2018

Folksam Liv 2018

Folksam Sak 2017

Folksam Liv 2017

Folksam Sak 2016

Folksam Liv 2016

Folksam Sak 2015

Folksam Liv 2015

Folksam Sak 2014

Folksam Liv 2014

Folksam Sak 2013

Folksam Liv 2013

Folksam Sak 2012

Folksam Liv 2012

Folksam Sak 2011

Folksam Liv 2011

Folksam Sak 2010

Folksam Liv 2010

Folksam Sak 2009

Folksam Liv 2009