Ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Ersättningspolicyn omfattar alla våra anställda. Policyn utgår från Folksams grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot de övergripande mål och strategier som uttrycks i Folksams visionsskrift.

För att minimera överdrivet risktagande samt undvika intressekonflikter där kundens intressen inte tas till vara med tillbörlig omsorg, så utgår inga rörliga ersättningar inom Folksam med undantag för företagsgemensamt belöningsprogram som omfattar alla anställda inom Folksam inklusive dotterbolag. Folksams ersättningsstruktur tar hänsyn till hanteringen av hållbarhetsrisker genom att ingen rörlig ersättning utgår. Detta medför att policyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker.

Mer information finns i Årsredovisningarna under noten Medelantal anställda samt löner och ersättningar.