Ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Ersättningspolicyn omfattar alla våra anställda. Policyn utgår från Folksams grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot de övergripande mål och strategier som uttrycks i Folksams visionsskrift.

Ersättningspolicyn ska också säkerställa att ersättningssystemen utformas på ett sätt som motverkar överdrivet risktagande samt undvikande av intressekonflikter där kundens intressen inte tas till vara med tillbörlig omsorg.

Mer information finns i Årsredovisningarna under noten Medelantal anställda samt löner och ersättningar.