Styrelsens uppgifter

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av verksamheten.

Styrelsen utser en verkställande direktör och koncernchef som ansvarar för att sköta den dagliga verksamheten inom bolaget, i enlighet med styrelsens riktlinjer. Folksam Liv och Folksam har var sin styrelse.

Styrelsen ska ägna särskild uppmärksamhet åt att:

  • Fastställa övergripande mål och besluta om strategi för att nå målen
  • Fortlöpande utvärdera den operativa ledningen och vid behov tillsätta eller entlediga verkställande direktör
  • Se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen
  • Se till att den externa informationsgivningen präglas av öppenhet och saklighet och har hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
  • Se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten
  • Se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande

Styrelse Sak

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Therese Guovelin Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Bo Jansson Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Anders Lago Förbundsordförande HSB
Leif Linde Vd Riksbyggen
Eva Lindh Socionom
Magnus Ling Generalsekreterare Svenska Turistföreningen
Karin Mattsson Weijber Egen företagare
Anita Modin Pensionärsrepresentant
Eva Nordmark Ordförande TCO

Personalrepresentanter

Ann-Louise Andersson Akademikerföreningen
Mikael A. Carlsson Handels
Kerstin Kujala FTF
Cecilia Graff FTF (suppleant)
Magnus I. Johansson Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Anders Bäckström revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Shoshana Kushner lekmannarevisor, TCO

Styrelse Liv

Göran Lindblå ordförande Styrelseordförande OKQ8
Göran Arrius Ordförande SACO
Elisabeth Brandt Ygeman Förbundssekreterare Handels
Lars Ericson Vd Konsumentföreningen Stockholm
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomiska förening
Cecilia Hermansson Gästforskare inom bank och finans KTH
Maj-Britt Johansson-Lindfors Styrelseordförande Coop Nord
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF
Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet
Niklas Rengen Ekonomichef Svenska Kommunalarbetareförbundet
Jan Rudén Förbundsordförande SEKO
Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen

Personalrepresentanter

Anders L Johansson FTF
Susanna Järnek Akademikerföreningen
Mikael Täll Handels
Anneli Ersson FTF (suppleant)
Heléne Thylin Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Magnus Ripa revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF, HSB och Riksbyggen
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Shoshana Kushner lekmannarevisor, TCO
Folksam Liv och Folksam Sak tillsätter vardera tre utskott. Utskottens arbete handlar främst om att förbereda ärenden för beslut i styrelsen.

Revisions- och complianceutskottet

Utskottets huvudsyfte är att bistå styrelsen i att fullgöra dess skyldigheter och ansvar för den finansiella rapporteringen samt den interna styrningen och kontrollen för moderbolaget samt för dotterbolagen.

Utskottet ska på uppdrag av styrelsen:

  • Säkerställa den finansiella rapporteringen
  • Bedöma den interna styrningen och kontrollen inklusive riskhanteringen
  • Bedöma regelefterlevnaden
  • Utvärdera kvalitén på extern- och internrevision
Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Ordförande för utskottet samt övriga ledamöter utses samt entledigas av styrelsen. Ledamöterna utses för en period om ett år.

Ledamöter i Folksam Livs Revisions- och complianceutskott: Jan Rudén (ordförande), Maj-Britt Johansson-Lindfors och Britt Hansson.

Ledamöter i Folksam Saks Revisions- och complianceutskott: Ulf Andersson (ordförande), Karin Mattsson Weijber och Leif Linde.

Vid utskottets möten ska även vice VD, chefen för Internrevision, chefen för risk och compliance samt CFO närvara. Utskottet ska hålla minst fyra möten per år. Ordförande är sammankallande och har även rätt att kalla till extra möten vid behov.

Risk- och kapitalutskottet

Utskottets huvudsyfte är att bistå styrelsen i dess arbete med riskhantering, solvenskrav och kapitalbehov och därigenom bidra till att ytterligare utveckla bolaget och gruppens samlade hantering av nämnda områden.

Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Ordförande för utskottet samt övriga ledamöter utses samt entledigas av styrelsen. Ledamöterna utses för en period om ett år.

Ledamöter i Folksam Livs Risk- och kapitalutskott: Cecilia Hermansson (ordförande), Göran Arrius och Lars Ericson. Ledamöter i Folksam Saks Risk- och kapitalutskott: Eva Nordmark (ordförande), Bo Jansson och Karin Mattsson Weijber.

Vid utskottets möten ska även VD, chefen för Ekonomi och Finans tillika CFO, chefen för Risk och compliance, chefen för Kapitalförvaltning, chefen för Aktuariefunktionen, chefen för Återförsäkring samt ansvarig för Affärs- och kapitalplanering närvara. Utskottet ska hålla minst fyra möten per år i anslutning till styrelsemöte. Ordförande är sammankallande och har även rätt att kalla till extra möten vid behov.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet är gemensamt för Folksam Liv och Folksam Sak med ledamöter från båda styrelserna. Utskottets huvuduppgifter är att bereda och lämna förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd, och ledamöter av Folksams ledningsgrupp samt säkerställa att Folksams ersättningspolicy följs upp. Principerna fastställs av styrelserna samt godkänns av stämman i Folksam Liv respektive Folksam Sak. Ersättningsutskottet beslutar även om ersättning och övriga anställningsvillkor för chefen för Internrevision.

Utskottet ska bestå av minst två ledamöter vilka utses inom styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak för en period av ett år. Utskottet utser inom sig en ordförande.

Ledamöter i Folksam Livs och Folksam Saks gemensamma ersättningsutskott: Göran Lindblå (ordförande), Eva-Lis Sirén och Ulf Andersson.

Utskottet ska sammanträda minst två gånger per år. Ordföranden ska kalla till ytterligare sammanträden vid behov.