Styrelsens uppgifter

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av verksamheten.

Styrelsen utser en verkställande direktör och koncernchef som ansvarar för att sköta den dagliga verksamheten inom bolaget, i enlighet med styrelsens riktlinjer. Folksam Liv och Folksam Sak har var sin styrelse.

Styrelsen ska ägna särskild uppmärksamhet åt att:

  • Fastställa övergripande mål och besluta om strategi för att nå målen
  • Fortlöpande utvärdera den operativa ledningen och vid behov tillsätta eller entlediga verkställande direktör
  • Se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen
  • Se till att den externa informationsgivningen präglas av öppenhet och saklighet och har hög relevans för de målgrupper den riktar sig till
  • Se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten
  • Se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande

Styrelse Folksam Sak

Susanna Gideonsson, ordförande Ordförande LO
Mikael Ahlström Vd tillika styrelseordförande Sprout Park AB
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall
Pernilla Bonde Vd HSB Riksförbund
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Johanna Frelin Vd Riksbyggen
Annelie Karlsson Andre vice ordförande Handels
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB
Leif Linde Ordförande KF
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB
Therese Svanström Ordförande TCO

Personalrepresentanter

Ann-Louise Andersson Akademikerföreningen
Anneli Ersson Forena
Mats Kjellgren Forena (suppleant)
Mikael A Carlsson Handels
Platsen är vakant

Externa revisorer, utsedda av stämman

Jesper Nilsson auktoriserad revisor, Ernst & Young
Hans Eklund lekmannarevisor, KF
Lasse Thörn lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO
Albert Ohlin
lekmannarevisor Saco

Styrelse Folksam Liv

Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Stockholm
Anna Almqvist Ekonom, LO
Jesper Andersson Vd Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
Göran Arrius Ordförande Saco
Robert Eriksson Ekonomichef Kommunalarbetareförbundet
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening
Cecilia Hermansson
Forskare KTH
Britta Lejon Ordförande i Fackförbundet ST
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads
Sineva Ribeiro Förbundsordförande, Vårdförbundet
Petter Skogar Vd, Fremia
Kerstin Wallentin Vice ordförande Konsumentföreningen Stockholm

Personalrepresentanter

Susanna Järnek Akademikerföreningen
Anders Johansson Forena
Ann-Charlotte Tollqvist Forena (suppleant)
Jan Sandström Handels
Maria Bolin Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Daniel Eriksson auktoriserad revisor, Ernst & Young
Hans Eklund lekmannarevisor, KF, HSB och Riksbyggen
Lasse Thörn lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO
Albert Ohlin Lekmannarevisor Saco
Folksam Liv och Folksam Sak tillsätter vardera tre utskott. Utskottens arbete handlar främst om att förbereda ärenden för beslut i styrelsen.

Revisions- och complianceutskottet

Utskottets huvudsyfte är att bistå styrelsen i att fullgöra dess skyldigheter och ansvar för den finansiella rapporteringen samt den interna styrningen och kontrollen för moderbolaget samt för dotterbolagen.

Utskottet ska på uppdrag av styrelsen:

  • Säkerställa den finansiella rapporteringen
  • Bedöma den interna styrningen och kontrollen inklusive riskhanteringen
  • Bedöma regelefterlevnaden
  • Utvärdera kvalitén på extern- och internrevision

Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Ordförande för utskottet samt övriga ledamöter utses samt entledigas av styrelsen. Ledamöterna utses för en period om ett år.

Ledamöter i Folksam Livs Revisions- och complianceutskott: Britt Hansson (ordförande), Anna Almqvist och Robert Eriksson.

Ledamöter i Folksam Saks Revisions- och complianceutskott: Ulf Andersson (ordförande), Patrik Nygren och Therese Svanström.

Vid utskottets möten ska även vice VD, chefen för Internrevision, chefen för risk och compliance samt CFO närvara. Utskottet ska hålla minst fyra möten per år. Ordförande är sammankallande och har även rätt att kalla till extra möten vid behov.

Risk- och kapitalutskottet

Utskottets huvudsyfte är att bistå styrelsen i dess arbete med riskhantering, solvenskrav och kapitalbehov och därigenom bidra till att ytterligare utveckla bolaget och gruppens samlade hantering av nämnda områden.

Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Ordförande för utskottet samt övriga ledamöter utses samt entledigas av styrelsen. Ledamöterna utses för en period om ett år.

Ledamöter i Folksam Livs Risk- och kapitalutskott: Cecilia Hermansson (ordförande), Lars Ericson och Göran Arrius.

Ledamöter i Folksam Saks Risk- och kapitalutskott: Leif Linde (ordförande), Björn Eriksson och Helena Liljedahl.

Vid utskottets möten ska även VD, chefen för Ekonomi och Finans tillika CFO, chefen för Risk och compliance, chefen för Kapitalförvaltning, chefen för Aktuariefunktionen, chefen för Återförsäkring samt ansvarig för Affärs- och kapitalplanering närvara. Utskottet ska hålla minst fyra möten per år i anslutning till styrelsemöte. Ordförande är sammankallande och har även rätt att kalla till extra möten vid behov.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet är gemensamt för Folksam Liv och Folksam Sak med ledamöter från båda styrelserna. Utskottets huvuduppgifter är att bereda och lämna förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd, och ledamöter av Folksams ledningsgrupp samt säkerställa att Folksams ersättningspolicy följs upp. Principerna fastställs av styrelserna samt godkänns av stämman i Folksam Liv respektive Folksam Sak. Ersättningsutskottet beslutar även om ersättning och övriga anställningsvillkor för chefen för Internrevision.

Utskottet ska bestå av minst två ledamöter vilka utses inom styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak för en period av ett år. Utskottet utser inom sig en ordförande.

Ledamöter i Folksam Livs och Folksam Saks gemensamma ersättningsutskott: Ulf Andersson (ordförande), Britta Lejon och Lars Ericson.

Utskottet ska sammanträda minst två gånger per år. Ordföranden ska kalla till ytterligare sammanträden vid behov.