GRI-index

Folksam redovisar sitt hållbarhetsarbete i en integrerad årsberättelse och hållbarhetsredovisning, årsredovisningar för de olika bolagen (ÅR-Sak, ÅR-Liv, ÅR-KPA) samt bolagsstyrningsrapporter (BSR-Sak, BSR-Liv) i vilka en del av informationen finns.
Sidhänvisningar
Om inget dokument för sidhänvisningen anges avses:

Årsberättelse och hållbarhetsredovisning

Ordförklaringar
Helt  Helt redovisad 
Delvis  Delvis redovisad 
Ej  Ej redovisad

1. Strategi och analys

Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi. s. 6 Helt
1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter. Den redovisande organisationen ska ta med två kortfattade beskrivande stycken om betydande påverkan, risker och möjligheter. s. 8-13
s. 22
s. 59
Helt

2. Organisationsprofil

Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
2.1 Organisationens namn. s. 89   Helt
2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. s. 70
s. 74-83
  Helt
2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden,dotterbolag och joint ventures. s. 4
s. 70
  Helt
2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. s. 88   Helt
2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen. s. 89   Helt
2.6 Ägarstruktur och företagsform. s. 72   Helt
2.7 Marknader som organisationen är verksam på. s. 14-17
s. 74-83
  Helt
2.8 Den redovisande organisationens storlek. s. 14-17
s. 56
Ytterligare information finns i de olika bolagens årsredovisningar (Folksam Sak och Liv finns på folksam.se, KPA Pensions redovisning på kpa.se. För Förenade Livs årsredovisning, kontakta Förenade Liv på 08-700 42 00). Helt
2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande. s. 89   Helt
2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. s. 3   Helt

3. Information om redovisningen

Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
3.1 Redovisningsperiod för den redovisade informationen. s. 89   Helt
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats). s. 89   Helt
3.3 Redovisningscykel s. 89   Helt
3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. s. 89   Helt
3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen s. 89 Folksam har använt GRI:s redovisningsprinciper som stöd i besluten om vilka områden och indikatorer som ska redovisas. Helt
3.6 Redovisningens avgränsning. s. 89   Helt
3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning. s. 89   Helt
3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer. Miljödata (se beräkningsmetoder) Medarbetardata Helt
3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antaganden och vilka tekniker som ligger till grund för uppskattningar som använts vid sammanställning av indikatorerna och annan information i redovisningen. Förklara beslut om att inte använda eller väsentligt avvika från GRI:s indikatorprotokoll. Miljödata (se beräkningsmetoder) Medarbetardata Helt
3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar. Miljödata (se beräkningsmetoder) Medarbetardata Helt
3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen. Miljödata (se beräkningsmetoder) Medarbetardata Helt
3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen som GRI:s standardupplysningar finns. GRI-index publiceras endast på webben och utgörs av denna sida.   Helt
3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas. Beskrivning av omfattning och grund för externt bestyrkande ifall detta inte beskrivs i den bestyrkanderapport som åtföljer hållbarhetsredovisningen. Beskriv även relationen mellan den redovisande organisationen och den som bestyrker. s.87   Helt

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över organisationen s. 72-73
SR-Sak och BSR-Liv s. 3-8
  Helt
4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör (om så är fallet, dennes funktion inom organisationens ledning samt skälet till denna ordning). BSR-Sak och BSR-Liv s. 9 och 12   Helt
4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen. Beskriv hur organisationen definierar ”oberoende” och ”inte ingår i företagsledningen”. Denna information behöver bara ges för organisationer som har endast en styrelsenivå. Se ordlistan för definitionen av ”oberoende” BSR-Sak och BSR-Liv s. 6 och 9-10   Helt
4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen. s. 72 Folksams stämmor Helt
4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer (inklusive avgångsavtal) och organisationens resultat (inklusive sociala och miljömässiga resultat). ÅR-Liv not. 48
ÅR-Sak not. 51
I ersättning som är relaterad till individuella mål, kan det förekomma kopplingar till sociala och miljömässiga resultat. Helt
4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår. s. 73
BSR-Sak och BSR-Liv s. 4-8
Folksam följer svensk kod för bolagsstyrning och tillämpar svensk redovisningslagstiftning vid redovisning av förmånsbestämda åtagande. Årsredovisningarna finns att ladda ner på folksam.se. Helt
4.7 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilken expertis som styrelsemedlemmar bör besitta för att styra organisationens strategi i ekonomiska, miljömässiga och frågor. s. 73   Helt
4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl dessa införts i organisationen. BSR-Sak och BSR-Liv s. 4 I respektive bolag finns cirka 80 interna regelverk (exempelvis etiska regler, ritktlinjer för extern bolagsstyrning, försäkringstekniska riktlinjer, policy för intern styrning och kontroll, miljöpolicy och säkerhetspolicy). Helt
4.9 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera hur organisationen uppmärksammar och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor (och dit hörande relevanta risker och möjligheter), samt vilka internationellt överenskomna standarder, uppförandekoder och principer organisationen ansluter sig till och hur dessa följs. Beskriv hur ofta styrelsen utvärderar verksamhetens resultat inom hållbar utveckling. s. 63-65, 73 Vi följer Principles for responsible investments, PRI Helt
4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synnerhet vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana. BSR-Sak och BSR-Liv s. 14-17   Helt
4.11 Beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen.   Kriteriet inte materiellt för Folksam och redovisas därför inte. Helt
4.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer. s. 63-65   Helt
4.13 Medlemskap i organisationer och/eller nationella/ internationella lobbyorganisationer. s. 63-65   Helt
4.14 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. s. 18-19   Helt
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. Här beskrivs hur organisationen gör för att identifiera sina intressentgrupper, och för att bestämma vilka grupper som man ska ha kontakt med och vilka som man inte ska ha kontakt med. s. 18-19   Delvis
4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ av kontakter, per typ och per intressentgrupp. s. 18-19
s. 26-27
s. 50-51
s. 56-59
Folksam driver en blogg om ansvarsfullt ägande, en blogg om trafiksäkerhet och trygghetssparande. Folksam kommunicerar även via ett Twitterflöde. Helt
4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter, och hur organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de påverkat organisationens redovisning. s. 18-19
s. 56-59
Vi redovisar enligt Principles for responsible investments, PRI Helt
Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
- Upplysningar om hållbarhetsstyrningen. s. 40-44
s. 73
Pia Marions är ekonomidirektör med en plats i Koncernledningen och ansvarar för Ekonomiprocesserna och Inköp. Helt
EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn. s. 66   Helt
EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen. s. 11, 20, 27, 32-33, 58 PRI Helt
EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden. ÅR-Liv not. 38 och 48
ÅR-Sak not. 38 och 51
Folksam tillämpar svensk redovisningslagstiftning vid redovisning av förmånsbestämda åtagande. Årsredovisningarna finns att ladda ner på folksam.se/om oss/årsredovisningar. Helt
EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn.   Folksam får inget statligt stöd. Helt
Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
- Upplysningar om hållbarhetsstyrningen. s. 58
s. 73
Karin Stenmar är Folksams miljöchef. Helt
EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. Miljödata (se flikarna Klimatfotavtryck och Fastighet)   Helt
EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. Miljödata (se fliken Fastighet)   Delvis
EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektivan eller baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ. s. 32 Inte möjligt att kvantifiera minskningarna. Helt
EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering. Miljödata Inte möjligt att kvantifiera minskningarna. Helt
EN8 Total vattenanvändning per källa. Miljödata (se fliken Fastighet)   Helt
EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. Miljödata (se flikarna Klimatfotavtryck och Fastighet)   Helt
EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. Miljödata (se flikarna Klimatfotavtryck och Resor) Den redovisade informationen avser koldioxidutsläpp från Folksams tjänsteresor, trycksaker samt förbrukningen av kaffe och papper. Helt
EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning. Miljödata s. 32
s. 58
Helt
EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. Miljödata s. 32
s. 58
Helt
EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och materialsom används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor. Miljödata (se fliken Resor)   Helt

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
- Upplysningar om hållbarhetsstyrningen. s. 56-57 Harriet Pontán är HR-direktör och ansvarig i Koncernledningen för frågor som rör anställningsförhållande och arbetsvillkor. Helt
LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region. Medarbetardata Merparten av Folksams medarbetare arbetar i Sverige. Folksam har även verksamhet i Finland, Folksam skadeförsäkring, vilket är ungefär 180 personer. Data avseende personal omfattar dock inte denna del. Helt
LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. Medarbetardata Folksam har inte räknat personalomsättning efter ålder eller kön då det inte är relevant för verksamheten. Helt
LA4 Folksam har inte räknat personalomsättning efter ålder eller kön då det inte är relevant för verksamheten.   Alla anställda på Folksam omfattas av kollektivavtal enligt Folksams anställningsavtal, utom vd och koncernledningsledamöter. Helt
LA5 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med upplysning om huruvida detta är specificerat i kollektivavtal.   Enligt kollektivavtalet är lägsta uppsägningstid i de fall Folksam säger upp personal på grund av arbetsbrist 12 månader. Helt
LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region. Medarbetardata Folksam redovisar sjukfrånvaro enligt svensk redovisningslagstiftning. Personskador och frånvaro på grund av skador förekommer i princip inte i Folksams verksamheter. Helt
LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram på plats för att stödja de anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar. s. 57   Delvis
LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier. s. 56-57
I dagsläget saknar Folksam tillförlitliga uppgifter om antalet utbildnings- och träningstimmar per anställd.
Medarbetardata Delvis
LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. Medarbetardata Folksam redovisar indikatorn på kön och åldersgrupp. Se även bolagsstyrningsrapporterna för Folksam Sak och Liv, de finns att ladda ner på folksam.se. Helt

Mänskliga rättigheter

Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
- Upplysningar om hållbarhetsstyrningen. s. 42 Folksams arbete med mänskliga rättigheter berör framförallt det arbete som bedrivs med aktiv bolagsstyrning. Sedan 2010 har Folksam börjat se över vilka leverantörer av byggmaterial som har verksamhet i låglöneländer. Helt
HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras. s. 42 Vi redovisar enligt Principles for Responsible Investments, PRI Helt
HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder. s. 42-45 Genom aktiv bolagsstyrning påverkar Folksam företag att ta sitt samhällsansvar. 2014 granskades verksamheten i 2 000 bolag med fokus på företagens prestationer avseende miljö och mänskliga rättigheter. Det går inte att ange uppgiften som procenttal.

Folksam arbetar aktivt vid upphandlingar för att alla företag som vi anlitar ska ha kollektivavtal. I första hand väljer vi företag med befintliga kollektivavtal och i andra hand arbetar vi för att de företag vi anlitar ska skaffa det. Inom vissa branscher är det svårt att få gehör för vårt krav på kollektivavtal eftersom det inte finns någon tradition av det. I andra branscher finns många enmansföretag där kollektivavtal inte ens är aktuellt.
Helt
HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.   Folksam arbetar aktivt mot diskriminering inom företaget i enlighet med gällande lagar och regler. Delvis

Samhällsfrågor

Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
- Upplysningar om hållbarhetsstyrningen. s. 37, 55, 58-59, 62-66, 72-73   Helt
SO2 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption. s. 42 Folksam bedriver försäkringsverksamhet och ersätter kostnader för många olika typer av skador. Den omfattande verksamhet som vi bedriver innebär att det alltid finns en risk för korruption. För att ha tillräcklig kontroll och för att både praktiskt och preventivt motverka denna typ av brott så har vi byggrevisorer och skaderevisorer anställda som arbetar med att säkerställa att korruption inte förekommer i samband med försäkringsärenden.

De utför olika typer av kontroller i våra system. De kontrollerar riktigheten i våra fysiska skadeakter och genomför dessutom efterbesiktningar hemma hos våra kunder. Vid reglering av stora skador är kraven högre och reglering och utbetalning sker i kommission. Till detta finns även attestregler som ska följas.
Delvis
SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption. s. 57 Alla anställda erhåller kontinuerlig utbildning i vilka gåvor och förmåner man får lov att ta emot både ur ett mut- och bestickningsperspektiv och ur skatteperspektivet. Foldern etiska regler ges till alla anställda och finns även att hämta på intranätet.

Alla chefer uppmanas att kontinuerligt diskutera dessa frågor med sina medarbetare. I dagsläget saknar Folksam tillförlitliga uppgifter om antal anställda som utbildats.
Delvis
SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter.   Inga korruptionsincidenter har rapporterats under 2014. Helt
SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying. PRI Så tycker Folksam Helt
SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser.   Inga överträdelser av lagar eller bestämmelser har skett under året. Helt

Produktansvar

Indikator Beskrivning Hänvisning Redovisad
- Upplysningar om hållbarhetsstyrningen. s. 26, 32-33   Helt
PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. s. 21, 49   Helt
PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster.   Inga överträdelser av lagar eller bestämmelser har skett under året. Helt