Vår verksamhet

Du äger Folksam

Vårt jobb är att skapa trygghet för våra kunder i livets alla skeden. Hos oss kan kunden försäkra sig själv, sina nära, sina ägodelar och spara till pensionen.

På så sätt skapar vi samtidigt trygghet i samhället i stort. Vår verksamhet utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär.
Se filmen hur vi tillsammans arbetar mot vår vision att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande som skapar trygghet och gillas av många.

Folksams värderingar är att vi ska vara personliga, engagerade och ansvarstagande. Värderingarna hjälper oss i arbetet att nå våra mål.

Vi är kundägda!

Vi ska vara

  • Personliga genom att visa omtanke, föra dialog och utgå från kunden.
  • Engagerade genom att vara aktiva och ta initiativ för kunden samt att se möjligheter och vara lösningsinriktade.
  • Ansvarstagande genom att vara pålitliga, kunniga och långsiktiga.

Vårt mål

Vårt mål är att vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder. 

Vårt strategiska arbete

Vårt strategiska arbete fokuserar på följande områden:

Långsiktiga och hållbara
Vi ska vara lönsamma, finansiellt stabila och ledande när det gäller hållbarhet.

Starka tillsammans
Vi ska vara den självklara försäkringspartnern och skapa ömsesidigt mervärde genom samarbeten.

Attraktiv arbetsplats
Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där vi arbetar modernt och effektivt.

Ordning och reda
Vi ska ha en verksamhet och organisation som alltid kännetecknas av ordning och reda.

Folksam omfattar de två moderföretagen Folksam Liv (Folksam ömsesidig livförsäkring) och Folksam Sak (Folksam ömsesidig sakförsäkring) med dotterföretag.
* Avser Folksamgruppens ägarandel
** Varumärket KPA Pension omfattar moderbolaget KPA AB, försäkringsbolagen KPA Tjänstepension AB (publ) (KPA Tjänstepension) och KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (KPA Tjänstepensionsförsäkring) samt KPA Pensionsservice AB.

Folksam sakförsäkring

Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska hushållsmarknaden. Vi erbjuder ett fullsortiment av försäkringar till hushåll och privatpersoner med bil och boendeförsäkringar som bas samt företagsförsäkringar inom särskilt utvalda områden.

Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar helägda dotterföretaget Tre Kronor Försäkring AB.

Nyckeltal Folksam Sak och Folksam Liv

Folksam Livförsäkring

Folksam Liv bedriver livförsäkringsverksamhet. Företaget erbjuder tjänstepensioner och långsiktigt sparande till privatpersoner direkt, eller via samarbeten, samt pensionriskförsäkring för grupper.

Folksam Liv är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar dels helägda dotterföretag som Folksam och Folksam Tjänste AB, dels delägda företag som bolagen inom varumärket KPA Pension, som ägs till 60 procent och Folksam LO Tjänstepension AB under varumärket Folksam LO Pension (Folksam LO Tjänstepension AB), som ägs till 51 procent.

KPA Pension omfattar KPA AB, KPA Tjänstepension AB, KPA Tjänstepensionsförsäkring AB och KPA Pensionsservice AB.

Folksam Liv i siffror

Läs mer om bolagen

Här hittar du mer information om våra dotterbolag.

KPA Pension

Folksam LO Pension

Folksam i siffror 2022

Antal anställda 3 821  personer
Antal chefer 346 personer
Extern personalomsättning 16 %
Intern rörlighet 9 %
Medelålder 44 år
Sjukfrånvaro totalt 4,9 %
Sjukfrånvaro kvinnor/män Kvinnor: 5,7 %
Män: 3,3 %
Könsfördelning totalt Kvinnor: 54 %
Män: 46 %
Könsfördelning chefer Kvinnor: 51 %
Män: 49 %
Könsfördelning i koncernledning Kvinnor: 60 %
Män: 40 %
Könsfördelning i styrelse Folksam Sak Kvinnor: 50 %
Män: 50 %
Könsfördelning i styrelse Folksam Liv Kvinnor: 50 %
Män: 50 %
Ylva Wessén
Vd och koncernchef
Michael Kjeller
Vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet
Anna-Karin Laurell
Chef Marknad och försäljning
Katrin Röcklinger
Katrin Röcklinger
Chef Affärsområde Liv
Linn Edström Larsson
Chef Ekonomi och Finans (CFO)
Jens Wikström
Chef Affärsområde Sak
Anders Lundsten
Anders Lundsten
Chef IT
Ragnhild Lindegren
Skadedirektör
Pernilla Glad
Chef Människor och miljöer
Björn Nordin
Chef Koncernstaben

Styrelse Folksam Sak

Susanna Gideonsson, ordförande Ordförande LO
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Mikael Ahlström Vd tillika styrelseordförande Sprout Park AB
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall
Pernilla Bonde Vd HSB Riksförbund
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Johanna Frelin Vd Riksbyggen
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB
Leif Linde Ordförande KF
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB
Therese Svanström Ordförande TCO

Personalrepresentanter

Ann-Louise Andersson Akademikerföreningen
Anneli Ersson Forena
Mats Kjellgren Forena (suppleant)
Mikael A Carlsson Handels
Platsen är vakant

Externa revisorer, utsedda av stämman

Jesper Nilsson auktoriserad revisor, Ernst & Young
Hans Eklund lekmannarevisor, KF
Lasse Thörn lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO

Styrelse Folksam Liv

Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Stockholm
Anna Almqvist Ekonom, LO
Jesper Andersson Vd Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
Göran Arrius Ordförande Saco
Robert Eriksson Ekonomichef Kommunalarbetareförbundet
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank
Britta Lejon Ordförande i Fackförbundet ST
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads
Sineva Ribeiro Förbundsordförande, Vårdförbundet
Petter Skogar Vd, Fremia
Kerstin Wallentin Vice ordförande Konsumentföreningen Stockholm

Personalrepresentanter

Susanna Järnek Akademikerföreningen
Anders Johansson Forena
Ann-Charlotte Tollqvist Forena (suppleant)
Maria Bolin Handels
Jan Sandström Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Daniel Eriksson auktoriserad revisor, Ernst & Young
Hans Eklund lekmannarevisor, KF, HSB och Riksbyggen
Lasse Thörn lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO