Du äger Folksam!

Vår verksamhet

Vårt jobb är att skapa trygghet för våra kunder i livets alla skeden. Hos oss kan kunden försäkra sig själv, sina nära, sina ägodelar och spara till pensionen.

På så sätt skapar vi samtidigt trygghet i samhället i stort. Vår verksamhet utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär.
Se filmen hur vi tillsammans arbetar mot vår vision att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många.

Folksams värderingar är att vi ska vara personliga, engagerade och ansvarstagande. Värderingarna hjälper oss i arbetet att nå våra mål.

Vi är kundägda!

Vi ska vara

  • Personliga genom att visa omtanke, föra dialog och utgå från kunden.
  • Engagerade genom att vara aktiva och ta initiativ för kunden samt att se möjligheter och vara lösningsinriktade.
  • Ansvarstagande genom att vara pålitliga, kunniga och långsiktiga.

Vårt mål

Vårt mål är att vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder. Vi mäter vårt övergripande mål genom att utgå från två delmål:

  • Nöjda kunder: Mäts genom Folksams Kundindex, FKI.
  • Digital förflyttning: Mäts genom Digitalt Förflyttningsindex, DFI.

Vårt strategiska arbete

Vårt strategiska arbete fokuserar på följande områden:

Långsiktiga och hållbara
Vi ska vara lönsamma, finansiellt stabila och ledande när det gäller hållbarhet.

Starka tillsammans
Vi ska vara den självklara försäkringspartnern och skapa ömsesidigt mervärde genom samarbeten.

Attraktiv arbetsplats
Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där vi arbetar modernt och effektivt.

Ordning och reda
Vi ska ha en verksamhet och organisation som alltid kännetecknas av ordning och reda.

Folksam omfattar de två moderföretagen Folksam Liv (Folksam ömsesidig livförsäkring) och Folksam Sak (Folksam ömsesidig sakförsäkring) med dotterföretag.

Folksam sakförsäkring

Folksam Sak bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska hushållsmarknaden. Vi erbjuder ett fullsortiment av försäkringar till hushåll och privatpersoner med bil och boendeförsäkringar som bas samt företagsförsäkringar inom särskilt utvalda områden.

Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar helägda dotterföretag som Tre Kronor Försäkring AB och Saco Folksam Försäkrings AB.

Nyckeltal Folksam Sak och Folksam Liv

Folksam Livförsäkring

Folksam Liv bedriver livförsäkringsverksamhet. Företaget erbjuder tjänstepensioner och pensionssparande till privatpersoner direkt, eller via samarbeten, samt grupplivförsäkringar och andra typer av riskförsäkringar.

Folksam Liv är moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget omfattar dels helägda dotterföretag som Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, dels delägda företag som bolagen inom varumärket KPA Pension, som ägs till 60 procent och Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag under varumärket Folksam LO Pension (Folksam LO Fondförsäkring), som ägs till 51 procent.

KPA Pension omfattar KPA AB, KPA Livförsäkring AB, KPA Pensionsförsäkring AB, KPA Pensionsservice AB samt KPA Pensionstjänst AB (under likvidation).

Folksam Liv i siffror

Läs mer om bolagen

Här hittar du mer information om våra dotterbolag.

KPA Pension

Folksam LO Pension

Folksam i siffror 2019

Antal anställda 3 944 personer
Antal chefer 371 personer
Personalomsättning 10 %
Medelålder totalt 44 år
Sjukfrånvaro 5,0 %
Könsfördelning totalt Kvinnor: 53 %
Män: 47 %
Könsfördelning chefer Kvinnor: 50 %
Män: 50 %
Könsfördelning i koncernledning Kvinnor: 55 %
Män: 45 %
Könsfördelning i styrelse Folksam Sak Kvinnor: 45 %
Män: 55 %
Könsfördelning i styrelse Folksam Liv Kvinnor: 50 %
Män: 50 %
Ylva Wessén
Vd och koncernchef
Michael Kjeller
Vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet
Anna-Karin Laurell
Chef affärsområde Liv
Elisabeth Sasse
Chef Affärsområde Sak
Linn Edström Larsson
Tf chef Ekonomi och Finans (CFO)
Jens Wikström
Chef Marknad och försäljning
Johan Rudén
Chef IT och CIO
AnnKristine Wuopio-Mogestedt
CCO och chef Skador och pensionsservice
Pernilla Glad
Chef Människor och miljöer
Björn Nordin
Chef Koncernstaben

Styrelse Folksam Sak

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
Anders Lago Förbundsordförande HSB
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB
Leif Linde Vd Riksbyggen
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB
Heidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges Läkarförbund
Pia Carlsson Thörnqvist Chef Varumärke & Medlem KF ekonomisk förening

Personalrepresentanter

Ann-Louise Andersson Akademikerföreningen
Anneli Ersson Forena
Mats Kjellgren Forena (suppleant)
Mikael A Carlsson Handels
Magnus Johansson Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Magnus Ripa revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO

Styrelse Folksam Liv

Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Stockholm
Göran Arrius Ordförande Saco
Tobias Baudin Förbundsordförande Kommunal
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF
Britta Lejon Vice ordförande i TCO och ordförande i Fackförbundet ST
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads
Eva Nordström Vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Elisabeth Brandt Ygeman 2:e vice förbundsordförande Handels
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening
Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet

Personalrepresentanter

Susanna Järnek Akademikerföreningen
Anders Johansson Forena
Ann-Charlotte Tollqvist Forena (suppleant)
Mikael Täll Handels
Maria Bolin Handels (suppleant)

Externa revisorer, utsedda av stämman

Anders Bäckström revisor, auktoriserad revisor KPMG
Hans Eklund lekmannarevisor, KF, HSB och Riksbyggen
Michael Nyqvist lekmannarevisor, LO
Leif Hansson lekmannarevisor, TCO