Folksam Livförsäkring

Folksam Liv bedriver livförsäkringsverksamhet.

I Folksam Liv erbjuder vi olika typer av sparande för privatpersoner och företag direkt eller via samarbeten, samt grupplivförsäkringar och andra typer av riskförsäkringar.

Läs mer om våra produkter

Återbäringsränta i vår traditionella försäkring

Folksam i siffror

Vid traditionell förvaltning ansvarar Folksam för placeringen av dina premier. Placeringen sker med fördelning i olika tillgångsslag. För att uppnå god riskspridning fördelas innehaven på ett flertal tillgångsslag och marknader.

Vi jobbar för att din pension ska växa hållbart och investerar i företag som arbetar för miljön och mot klimatförändringar.

För oss som försäkringsbolag är det viktigt att arbeta för en hållbar värld. Ett ändrat klimat drabbar alla. När vi förvaltar dina pensionspengar, investerar vi dem enligt en etisk hållbar placeringspolicy, som följer FN:s och OECD:s riktlinjer på det sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga området. Genom denna vill vi agera som en ansvarsfull ägare genom att påverka företagen.

Målet för förvaltningen i Folksam är att uppnå högsta möjliga reala avkastning under gällande risk- och placeringsrestriktioner. Den största risken för ett livförsäkringsbolag är att inte långsiktigt kunna täcka de garanterade försäkringsbeloppen. För att minimera denna risk tas särskild hänsyn till försäkringarnas löptid vid sammansättning av placeringstillgångarna.

För förvaltningen gäller bland annat placeringsreglerna i försäkringsrörelselagen (2010:2043), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt Folksams egna regler för miljö- och etikhänsyn. För att uppnå god riskspridning fördelas innehaven på ett flertal tillgångsslag och marknader. Portföljens totala risknivå följs löpande upp. Risknivån, även vid mycket negativ utveckling av finans- och försäkringsmarknaderna, får inte vara högre än att de lagstadgade kraven kan uppfyllas med hög grad av sannolikhet.

Folksam ser löpande över livslängdsantagandena. Folksams styrelse fastställer varje år placeringspolicy. I dessa anges hur tillgångarna ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen.

Försäkringen omfattas av en garanti som innebär att du är garanterad ett visst belopp när det blir dags för utbetalning. Du kan inte få mindre än vad Folksam har garanterat dig.

Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar. För varje inbetald premie bestäms ett delförsäkringsbelopp beräknat med de antaganden om ränta (garantiränta), dödlighet, driftskostnader, andra belastningar och avkastningsskatt som gäller vid varje premieinbetalningstillfälle. Summan av dessa delförsäkringsbelopp blir det slutliga garanterade försäkringsbeloppet.

Folksam är kundägt och ägs av försäkringstagarna. Överskott och underskott i verksamheten fördelas på försäkringarna.

Om utvecklingen av dödlighet, driftskostnader, avkastningsskatt och kapitalavkastning totalt sett blir gynnsammare än vad som antagits när det garanterade försäkringsbeloppet beräknats uppstår ett överskott. Överskottet fördelas på försäkringar med hjälp av bland annat den återbäringsränta som används när försäkringskapitalet beräknas. Återbäringsräntan kan ändras och utjämnas över tiden, i syfte att långsiktigt upprätthålla målet för den kollektiva konsolideringsnivån. Återbäringsräntan kan variera mellan olika delbestånd. Återbäringsräntan kan också variera beroende på försäkringstidens längd och när premieinbetalning skett.

Överskott är inte garanterat, vilket innebär att överskottet kan reduceras för att täcka uppkomna förluster. Reduktion av överskott kan även ske om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp eller flytt av försäkringskapitalet.

Försäkringen tilldelas överskott i form av återbäring, som utbetalas som ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet räknas fram vid utbetalningstillfället och omprövas sedan löpande, dock minst en gång per år, under den tid som försäkringen betalas ut. Beloppet kan både öka och minska.

Här finner du Folksam Livs månadsrapport där vi redovisar solvensgrad, kollektiv konsolidering , garantiränta, återbäringsränta, förvaltat kapital, portföljens fördelning och totalavkastning.

Folksam i siffror