Verkställande direktör och koncernledning

Vd i Folksam Liv respektive Folksam Sak är Koncernchef för hela Folksam och direkt underställd styrelserna. Vd svarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

En skriftlig instruktion som styrelserna fastställer reglerar det ansvar och de befogenheter som gäller för vd. Vd utser i sin tur en Ledningsgrupp som ansvarar för olika delar av verksamheten. 

Ylva Wessén
Vd och koncernchef
Michael Kjeller
Vice vd, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet
Malin Ohlsson-Leijon
Chef Ekonomi och Finans (CFO)
Vakant
Chef Marknad och försäljning
Katrin Röcklinger
Katrin Röcklinger
Chef Affärsområde Liv
Jens Wikström
Chef Affärsområde Sak
Anders Lundsten
Anders Lundsten
Chef IT
Ragnhild Lindegren
Skadedirektör
Pernilla Glad
Chef Människor och miljöer
Björn Nordin
Chef Koncernstaben