Verkställande direktör och koncernledning

Vd i Folksam Liv respektive Folksam Sak är Koncernchef för hela Folksam och direkt underställd styrelserna. Vd svarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

En skriftlig instruktion som styrelserna fastställer reglerar det ansvar och de befogenheter som gäller för vd. Vd utser i sin tur en Ledningsgrupp som ansvarar för olika delar av verksamheten. 

Jens Henriksson
vd, koncernchef
Ylva Wessén
chef Koncernstaben och vice vd
Elisabeth Sasse
chef Affärsområde Sak
Johan Rudén
chef IT, CIO
Harriet Pontán
chef Människor och miljöer
Michael Kjeller
chef Kapitalförvaltning
AnnKristine Wuopio-Mogestedt
chef Skador och pensionsservice, CCO
Per Ardehed
chef Marknad och försäljning
Britta Burreau
vd KPA Pension
Jesper Andersson
ekonomidirektör CFO
Anna-Karin Laurell
chef Affärsområde Liv