Verkställande direktör och koncernledning

Vd i Folksam Liv respektive Folksam Sak är Koncernchef för hela Folksam och direkt underställd styrelserna. Vd svarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

En skriftlig instruktion som styrelserna fastställer reglerar det ansvar och de befogenheter som gäller för vd. Vd utser i sin tur en Ledningsgrupp som ansvarar för olika delar av verksamheten. 

Ylva Wessén
Tillförordnad vd och koncernchef
Elisabeth Sasse
Chef Affärsområde Sak
Johan Rudén
Chef IT och CIO
Pernilla Glad
Chef Människor och miljöer
Michael Kjeller
Chef Kapitalförvaltning och hållbarhet
AnnKristine Wuopio-Mogestedt
CCO och chef Skador och pensionsservice
Jens Wikström
Chef Marknad och försäljning
Britta Burreau
Vd KPA Pension
Jesper Andersson
CFO och chef Ekonomi och Finans
Anna-Karin Laurell
Chef affärsområde Liv