Verkställande direktör och koncernledning

Vd i Folksam Liv respektive Folksam Sak är Koncernchef för hela Folksam och direkt underställd styrelserna. Vd svarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

En skriftlig instruktion som styrelserna fastställer reglerar det ansvar och de befogenheter som gäller för vd. Vd utser i sin tur en Ledningsgrupp som ansvarar för olika delar av verksamheten. 

Ylva Wessén
Vd och koncernchef
Michael Kjeller
Vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet
Anna-Karin Laurell
Chef affärsområde Liv
Elisabeth Sasse
Chef Affärsområde Sak
Linn Edström Larsson
Chef Ekonomi och Finans (CFO)
Jens Wikström
Chef Marknad och försäljning
Björn Ekstedt
Tf Chef IT
AnnKristine Wuopio-Mogestedt
CCO och chef Skador och pensionsservice
Pernilla Glad
Chef Människor och miljöer
Björn Nordin
Chef Koncernstaben