Valberedning

Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv har gemensamma ledamöter och de utses av stämmorna. Valberedningen har framför allt till uppgift att förbereda stämmornas beslut i frågor som handlar om val och arvoden till styrelserna.

Valberedningens utgångspunkt är att ta hänsyn till alla kundgrupper som är representerade på stämmorna och att sträva efter att styrelserna ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till insikter och erfarenhet, ålder och kön. En jämn könsfördelning är när andelen kvinnor och män är 40/60 procent eller jämnare.

Folksam tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, vilket bland annat innebär att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Folksam och Folksams ledning.

Lämplighetsbedömning av styrelseledamöter

Folksam har en legal skyldighet att göra lämplighetsbedömningar av styrelserna och det är valberedningen som ansvarar för dem. Utöver det ska styrelserna anmälas till Finansinspektionens lämplighetsprövningar.

Inför lämplighetsbedömningarna träffar valberedningen båda styrelseordförandena, ett urval av styrelsernas ledamöter, vd och alla nya styrelsekandidater. Valberedningen tar även del av styrelseutvärderingar och styrelsernas närvarolistor.

Valberedningen bedömer varje styrelsekandidats insikter och erfarenheter. Bedömningen görs både för de kandidater som är föreslagna för nyval och de som är föreslagna för omval. Prövningen utgår från kraven som ställs i försäkringsrörelselagen och i andra externa och interna regelverk. Valberedningen gör också en bedömning av styrelsernas samlade kompetens.

Viktiga bedömningsunderlag är styrelsekandidatens meritförteckning (CV) och självskattning av sin kompetens. För att få en mer fördjupad och anpassad bedömning, görs bedömningarna med stöd av en matris där olika kompetensområden bedöms var för sig och sammantaget.

I lämplighetsbedömningen ingår även att göra en bakgrundskontroll av styrelsekandidaterna och även av om kandidaternas styrelseuppdrag medför intressekonflikter.

Marknadsmässiga arvoden

När valberedningen tar fram förslag till arvoden är utgångspunkten att de inte ska vara marknadsledande, men att de ska vara i nivå med arvodena i jämförbara försäkringsföretag. Vidare tar de hänsyn till nivåerna på arvoden i kooperativa och folkrörelseägda företag.