Inga bonusar

– eller förmånsbaserade pensioner

Du som är kund i Folksam behöver inte vara orolig för att vinster går till bonusar till höga chefer. Folksams ledning har inte bonus.
Vi är ett kundägt bolag. Det betyder att vi ägs av alla våra kunder och att överskottet stannar hos oss alla – hos dig och mig.
Folksams ledning har samtliga så kallade premiebaserade pensionsavtal och inte förmånsbaserade pensionsavtal, läs mer nedan.
I kölvattnet av den allmänna debatten kring pensionsersättningar klargör vi hur det förhåller sig med pensionerna för ledamöterna i Folksams koncernledning.

I samband med att Anders Sundström tillträdde som Folksams vd 2004 omförhandlas pensionsavtalen för ledamöterna i Folksams koncernledning. De befintliga svåröverskådliga förmånsbaserade pensionsavtalen omförhandlades för varje ledamot till tydligare premiebaserade pensionsavtal. Samtliga koncernledningens ledamöter har sålunda premiebaserade pensionsavtal.

Inom Folksam finns ett gemensamt belöningsprogram för Folksam Sak och Folksam Liv inklusive dotterbolag som omfattar samtliga medarbetare inom Folksam utom verkställande direktör, koncernledning, verkställande direktör/vice verkställande direktör i dotterbolagen och chef internrevision.

Syftet med belöningsprogrammet är att skapa fokus på Folksams strategi och övergripande mål; att Folksam ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder.

Folksams driftkostnadsnivån utgör dock en tröskel för utfall i belöningsprogrammet. För 2023 ska driftkostnaderna inte överstiga 5 500 miljoner kronor, exklusive provisioner och engångseffekter. 

Maximalt utfall är 20 000 kronor per medarbetare som avsätts i en tjänstepensionsförsäkring.

Alla medarbetare i Folksam, även vd och ledningsgruppen, har fast månadslön.

Vägledning ges i Folksams etiska regler där den viktigaste regeln är att kunden uppfattar tryggheten i sitt försäkringsbehov och att vi är engagerade och professionella. Vi kan inte lova att alla kunder i alla situationer upplever detta men vi kan lova att vi alltid tar en missnöjd kund på allvar.
Förmånsbaserad pension innebär att man har rätt till en viss pension beroende på hur mycket man tjänar vid pensioneringen.

Pensionsförmånen bestäms i förväg (till exempel en procentsats av slutlönen), sedan är det upp till arbetsgivaren att bekosta pensionen. Nackdelen för arbetsgivaren är svårigheten att i förväg se den totala kostnaden för pensionsavtalet.

Premiebaserad pension innebär att pensionens storlek helt och hållet bestäms av hur den fond och förvaltare man valt har lyckats förvalta pensionskapitalet.

Nackdelen med premiebaserad pension för pensionsinnehavaren är att han/hon inte i förväg kan veta hur stor den kommande pensionen kommer att bli, eftersom det beror på hur de inbetalda premierna förvaltas. Arbetsgivaren betalar en viss bestämd summa varje år och behöver inte göra någon särskild pensionsersättning.
Här har vi samlat de vanligaste frågorna från våra kunder gällande bonus och förmånsbaserade pensioner.

Folksams ledningsgrupp har alla fast månadslön och de lönerna följer lönestatistiken för jämförbara tjänster på marknaden.

Styrelserna tillsätter och beslutar om vd:s lön och pensionsvillkor. Styrelsen beslutar om övriga koncernledamöters löner, förmåner och pensionsvillkor.

Folksams vd:s lön uppgick 2021 till 6,2 miljoner kronor, inklusive semesterersättning. Vd har en premiebaserad pension samt möjlighet till förmånsbil. I övrigt har vd samma förmåner som samtliga anställda, såsom personalförsäkringar och subventionerad lunch. Alla förmåner förmånsbeskattas.

Folksams ledningsgrupp har fast månadslön. Samtliga har premiebestämd pension samt möjlighet till tjänstebil. I övrigt har de samma förmåner som samtliga anställda, såsom personalförsäkringar och subventionerad lunch. Alla förmåner förmånsbeskattas.

I Folksam finns ett belöningsprogram för våra medarbetare som högst kan ge 20 000 kronor. Belöningsprogrammet är knutet till prestation. Om de uppställda målen inte nås, utbetalas heller ingen belöning.

Det betyder att Folksam ägs av sina kunder. Alla som har försäkringar i Folksam är med och äger. Ett försäkringsbolag kan vara ömsesidigt eller vinstutdelande. Det har bland annat betydelse för hur avkastningen fördelas och i ett ömsesidigt bolag tillfaller all vinst de försäkrade. Det finns därför inga aktieägare med krav på aktiers avkastningsvärde.

Den används till att göra bättre produkter och förstärka vår service till kunderna. Den bidrar också till forskning om till exempel trafiksäkerhet och miljö, för att samhället ska bli lite bättre för alla.

Ring vår kundservice 0771-950 950, så får du hjälp.