Kod för bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och i samhället för att bolag agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagens frihet att förverkliga sina strategier för att skapa värde.

Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Tyngdpunkten ligger på styrelsen i dess egenskap av central aktör i bolagsstyrningen. Normen är inte tvingande utan kan frångås på enskilda punkter förutsatt att bolaget för varje avvikelse redovisar hur man gjort i stället och motiverar varför (”följ eller förklara”). Koden är i första hand skriven för aktiebolag men är också relevant för bolag som Folksam med ett spritt ägar- och allmänintresse.

Följer koden fullt ut

Folksam följer svensk kod för bolagsstyrning och har tillämpat koden fullt ut sedan 2007. Folksam är ett kundägt bolag och har inte några aktieägare. På bolagsstämman företräds kunderna av fullmäktigeledamöter utsedda av intresseorganisationer samt genom direktval.  Vi tillämpar därför kodens bestämmelser om aktieägare på dessa.

Koden presenterades första gången 2004 och en reviderad version trädde i kraft 1 januari 2020:

Svensk kod för bolagsstyrning – gällande från 1 januari 2020