Ansvarsfull kapitalförvaltning

Folksamgruppen strävar efter att förvalta våra kunders premieinbetalningar och långsiktiga sparande ansvarsfullt. För oss betyder det att våra kunders pengar ska ge god avkastning samtidigt som de bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Vid utgången av 2023 förvaltade Folksamgruppen 581 (2022: 527) miljarder kronor. Vår storlek ger oss möjligheter att försöka påverka vår omvärld i en positiv riktning. Vårt mål är att leverera en konkurrenskraftig avkastning och samtidigt vara en ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning.

I vår förvaltning utgår vi alltid från följande principer:
  • Ansvarsfull riskstyrning
  • Ansvarsfulla placeringar
  • Ansvarsfullt ägande
Detta bildar ett ramverk som hjälper oss att rikta våra investeringar mot tydligt hållbara val. Vår totala portfölj innefattar aktier, räntebärande instrument, fastigheter och specialplaceringar placerade på olika marknader för god riskspridning.

Ansvarsfull riskstyrning: Ger balans mellan stabilitet och avkastning

I Folksamgruppens riskstrategi uttrycker styrelsen sin övergripande inställning till risk. Risknivån ska, även vid mycket negativ utveckling av finans- och försäkringsmarknaderna, inte vara högre än att de lagstadgade kraven tillgodoses.

I investeringsverksamheten handlar risktagandet om balansen mellan trygghet och avkastningsmöjlighet. Investeringsverksamheten ska bedrivas utifrån aktsamhetsprincipen. Den innebär bland annat att tillgångarna ska placeras så att lämplig riskspridning uppnås och på det sätt som bäst gagnar våra kunder.

Ansvarsfulla placeringar: Vi väljer in, väljer bort och påverkar

Folksamgruppens placeringskriterier gäller för alla tillgångsslag. Vi har både påverkande och uteslutande kriterier.

Påverkande kriterier
De påverkande kriterierna handlar om hur vi tar ansvar som ägare. Vår utgångspunkt är alltid att försöka påverka våra innehav i en mer hållbar riktning. Genom våra placeringar försöker vi påverka innehaven i frågor som rör klimat och miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Uteslutande kriterier
De uteslutande kriterierna avgör om vi kan investera eller inte. Vi investerar exempelvis inte i verksamheter som producerar tobak, pornografi, illegala vapen och andra kontroversiella branscher som strider mot våra kundgruppers värderingar.

Screening och betygsättning för att säkerställa efterlevnad

För att säkerställa att inget företag som vi äger eller planerar att investera i bedriver verksamhet som strider mot våra investeringskriterier använder vi screening och betygsättning. Screening används även för att identifiera företag för påverkansdialoger.

Screening genomförs utifrån samtliga uteslutande kriterier och baseras på hur stor andel av ett bolags intäkter som kommer från verksamhet som omfattas av de uteslutande kriterierna. Vi genomför även så kallad normbaserad screening med syfte att identifiera eventuella överträdelser av FN:s Global Compact och underliggande konventioner och riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. För detta arbete använder vi data från MSCI och Sustainalytics.

Investeringar för en hållbar framtid

Vi investerar i verksamheter som vi bedömer bidrar till en hållbar utveckling. Våra investeringar i gröna obligationer är ett tydligt exempel på detta. Gröna obligationer är räntebärande värdepapper som används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. Därmed kan Folksamgruppen placera kundernas pengar med låg risk samtidigt som pengarna bidrar till omställningen mot ett hållbart samhälle. Innan investering kräver Folksamgruppen att den gröna obligationen lever upp till det internationellt erkända ramverket Green Bond Principles.

Det är emellertid inte bara inom gröna obligationer som Folksamgruppens investeringar gör skillnad. Under 2022 investerade vi exempelvis cirka en miljard kronor när FN-organet International Fund for Agricultural Development (IFAD) emitterade sin första obligation någonsin samt 3,8 miljarder kronor i en grön obligation från Världsbanken (IBRD) som syftar till att finansiera hållbar utveckling runt om i världen.

Ansvarsfullt ägande: Påverkar i hållbar riktning

Vi är övertygade om att välskötta bolag, som integrerar hållbarhet i sin affärsmodell, över tid överträffar bolag utan fokus på hållbarhetsfrågor. Därför lägger vi stor vikt vid att diskutera klimat och miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption med de tillgångar som vi investerar i. Vi arbetar för hållbar utveckling inom samtliga tillgångsslag genom bland annat påverkansdialoger, samarbeten med andra investerare, och genom att rösta på bolagsstämmor.

Dialoger och samarbeten

Folksamgruppen bedriver kontinuerligt tre typer av påverkansdialoger:

Löpande dialoger är en proaktiv strategi med fokus på långsiktiga, finansiellt väsentliga hållbarhetsfaktorer som kan påverka företagens förmåga att skapa värde. Målet är att förbättra risk- och avkastningsprofilen för våra investeringar.

Dialog rörande en avgränsad fråga eller bransch, exempelvis klimatarbete i stål- och cementbranschen. Har en tydlig tidsram om vanligtvis ett par år och omfattar ofta fler portföljbolag än ett.

Fokuserar på företag som allvarligt bryter mot internationella konventioner. Avslutas så snart en tydlig förbättring har setts. Om utfallet av dialogen är negativt kan exkludering bli aktuellt.

Under 2023 förde vi en rad dialoger inom olika typer av tillgångsslag. Exempel inkluderar:

Under 2023 har Folksamgruppen genomfört dialoger med bland annat Järfälla, Strängnäs, Skellefteå, Umeå, Trelleborg, Helsingborg och Nacka. Dialogerna har handlat om hur klimat- och hållbarhetsmål har satts och hur arbetet är strukturerat för att nå dem. De har också handlat om hur kommuner kan verka för att värna biologisk mångfald och hur förberedd kommunen är för klimatförändringar.

181 dialoger inom vitt skilda ämnen. Exempel inkluderar klimatomställning i internationella storbanker, mänskliga rättigheter för bolag verksamma i arabvärlden samt dialoger med både Amazon och Tesla rörande de anställdas möjligheter till facklig organisering.

Tillsammans med andra investerare kan vi arbeta mer effektivt och få en starkare röst. Ett exempel på detta är vårt engagemang i Nettonollalliansen där vi tillsammans med andra kapitalägare arbetar för att våra placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050.

Folksamgruppen – en av initiativtagarna till Nettonollalliansen

Folksamgruppen är medgrundare till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance, Nettonollalliansen. Alliansen samlar några av världens största kapitalägare med det gemensamma målet att våra investeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050.

Nettonollalliansen har vid flera tillfällen beskrivits som en ”gold standard” av FN:s generalsekreterare António Guterres. Investeraralliansen bestod vid slutet av 2023 av 87 organisationer med ett totalt förvaltat kapital om cirka 100 000 miljarder kronor. Fokus inom alliansen handlar om att åstadkomma en verklig klimatomställning i världsekonomin, och att använda den förändringskraft som finns när många ägare sluter sig samman med en gemensam och tydlig målsättning.

Aktieportföljens koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket i aktieportföljen (svenska och utländska) påverkas av dess sammansättning och hur företagen arbetar med att sänka sina avtryck. Folksamgruppen arbetar för att styra vår förvaltning i linje med målen i Parisavtalet. Det gör vi genom att exempelvis använda det inflytande vi har som aktieägare i påverkansdialoger med bolag. Vi gör det framför allt inom Nettonollalliansen. Folksamgruppen har åtagit sig att mäta aktieportföljens koldioxidavtryck genom att signera Montreal Carbon Pledge och redovisa enligt TCFD.

Röstning och bolagsstämmor

Folksamgruppen röstar årligen på både svenska och utländska bolagsstämmor. På svenska bolagsstämmor använder vi våra möjligheter att utöva vår rösträtt och driva hållbarhetsfrågor. Folksamgruppen har ställt hållbarhetsfrågor till styrelsen och ledningen på de svenska bolagsstämmorna under flera års tid.

Folksamgruppens förutsättningar till ägarstyrning i företag utanför Sverige skiljer sig från den i de svenska innehaven, eftersom vi är en mindre ägare i de utländska bolagen. Under 2023 var vi dock, tillsammans med flera andra internationella investerare, med om att lägga ett hållbarhetsrelaterat förslag inför energibolaget ConocoPhillips årsstämma. Förslaget efterfrågade ökad transparens kring bolagets redovisning av skatt, specifikt gällande land-för-land-redovisning.

Folksamgruppen röstar på utländska bolagsstämmor genom ombud, så kallad proxyröstning. Sedan ett par år tillbaka röstar vi även på samtliga utländska innehav i Folksam Liv och KPA Pension. Hur vi röstat rapporteras publikt.

Valberedningar

Folksamgruppens ägarandelar har berättigat oss plats i valberedningen i Swedbank, Telia, Volvo Cars, Bilia, Trelleborg och SSAB. I dessa valberedningar ser Folksamgruppen till att kandidaterna till styrelsen har utvärderats gällande kunskap och kompetens ur ett såväl individuellt perspektiv som ur ett grupperspektiv.