Våra målområden inom hållbarhet

Grunden för Folksamgruppen lades för mer än 100 år sedan, då en stor del av Sveriges hem var oförsäkrade. Ur tanken på att skapa större trygghet för vanliga människor växte idén om en gemensam försäkringsförening fram.

Folksamgruppens hållbarhetsarbete har stolta traditioner och höga ambitioner. Genom vår storlek och verksamhet har vi möjlighet att vara en positiv kraft för kunderna och samhället i stort. Vi har som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår affär inom liv- och sakkoncernen, vår påverkan på miljö och samhälle samt vad som är viktigast för våra kunder och intressenter. Det är organiserat i områdena Människa och samhälle samt Klimat och miljö.
Folksamgruppens målområden Människa och samhälle och Klimat och miljö är direkt kopplade till 6 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Människa och samhälle

Som försäkrings- och pensionsföretag bidrar vi till ekonomisk trygghet. Att erbjuda bra villkor till så många som möjligt är än idag en av Folksamgruppens viktigaste uppgifter. Schyssta villkor ska gälla oavsett om du är kund, medarbetare eller arbetar någonstans i vår leverantörskedja eller i bolag vi har investerat i.

Sakområden inom Människa och samhälle

  • God hälsa och välbefinnande: Vi gynnar god hälsa och motverkar skada för våra kunder.
  • Ökad jämlikhet och mångfald: Vi motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter. Alla ska ha möjlighet att försäkra sig och råd att gå i pension.
  • Främja god arbetsmiljö och mänskliga rättigheter: Vi arbetar för anständiga arbetsvillkor och möjligheten att hålla ett helt arbetsliv.

Klimat och miljö

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. För oss syns effekterna av klimatförändringarna allt tydligare. Naturskadehändelser ökar globalt, återförsäkringskostnaderna ökar och de internationella investeringsflödena rör sig bort från fossila tillgångar.

Vårt viktigaste hållbarhetsarbete som försäkringsbolag är att hjälpa kunderna att förhindra att en skada eller olycka inträffar. Att förebygga skador ger ökad trygghet för kunderna, lägre resursanvändning, lägre skadekostnader och därmed även lägre försäkringspremier.

Sakområden inom Klimat och miljö

  • Hållbara städer: Vi bidrar till omställningen av ett mer hållbart samhälle genom att investera i grön infrastruktur.
  • Effektiv resursanvändning: Vi förebygger och minskar effekten av skador på människa och miljö och verkar för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Bromsa klimatförändringarna: Vi verkar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-grad i linje med Parisavtalet.