Våra målområden inom hållbarhet

Grunden för Folksamgruppen lades för mer än 100 år sedan, då en stor del av Sveriges hem var oförsäkrade. Ur tanken på att skapa större trygghet för vanliga människor växte idén om en gemensam försäkringsförening fram.

Folksamgruppens hållbarhetsarbete har stolta traditioner och höga ambitioner. Genom vår storlek och verksamhet har vi möjlighet att vara en positiv kraft för kunderna och samhället i stort. Vi har som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår affär inom liv- och sakkoncernen, vår påverkan på miljö och samhälle samt vad som är viktigast för våra kunder och intressenter. Det är organiserat i områdena Människa och samhälle samt Klimat och miljö.
Folksamgruppens målområden Människa och samhälle och Klimat och miljö är direkt kopplade till 6 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Människa och samhälle

Som försäkrings- och pensionsföretag bidrar vi till ekonomisk trygghet. Att erbjuda bra villkor till så många som möjligt är än idag en av Folksamgruppens viktigaste uppgifter. Schyssta villkor ska gälla oavsett om du är kund, medarbetare eller arbetar någonstans i vår leverantörskedja eller i bolag vi har investerat i.

Vårt målområden Människa och samhälle ramar in hur vi arbetar med social hållbarhet. Vi fokuserar extra på tre väsentliga områden.

Målområden inom Människa och samhälle

  • Hälsa och välbefinnande: Vi gynnar god hälsa och motverkar skador för våra kunder.
  • Jämlikhet och mångfald: Vi motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter. Vi vill att alla ska ha möjlighet att försäkra sig och ha råd att gå i pension.
  • Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter: Vi arbetar för anständiga arbetsvillkor och möjligheten att hålla ett helt arbetsliv.

Klimat och miljö

FN:s klimatpanel (IPCC) konstaterar ett tydligt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala medeltemperaturen. En av effekterna av ett varmare klimat är mer intensiva och frekventa extremväder.

Folksams klimatarbete syftar delvis till att minska utsläpp av växthusgaser för att bromsa klimatförändringarna, men också till att bidra till omställningen genom riktade investeringar och förebygga skador som kommer av ett förändrat klimat.

Vårt målområden Klimat och miljö ramar in hur vi arbetar med klimatfrågor och med att skydda och bevara vår natur. Vi arbetar extra med tre väsentliga områden.

Målområden inom Klimat och miljö

  • Klimat: Vi verkar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-grad i linje med Parisavtalet och arbetar för att påskynda omställningen.
  • Hållbara städer och samhällen: Vi bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att investera i grön infrastruktur.
  • Effektiv resursanvändning: Vi förebygger och minskar effekten av skador på människa och miljö och verkar för att bevara den biologiska mångfalden.