Därför köper du en barnförsäkring

Vår barnförsäkringsexpert förklarar

Det är lätt att tro att långtidssjuka eller olycksdrabbade barn får all den hjälp de behöver från samhället. Men sanningen är att hjälpen är ganska begränsad. Här förklarar vi varför det är så viktigt att ha en barnförsäkring.

Om något allvarligt händer ditt barn erbjuder samhället ekonomisk hjälp från två håll. Du kan dels få vårdbidrag och kostnadsersättning från Försäkringskassan, dels ersättning från den kommunala försäkringen som barnet ofta har genom skolan eller förskolan. 

Problemet är att det rör sig om ett begränsat skydd. Den kommunala försäkringen gäller till exempel oftast bara under skoltid och om det handlar om ett olycksfall. Det innebär att barnet i regel saknar ett skydd på fritiden och för sjukdom.

Ekonomiska stödet från samhället lågt

Det ekonomiska stödet från samhället är ganska lågt och det är viktigt att fundera över vad som händer med familjeekonomin om du till exempel behöver ta hand om ditt barn på heltid och därför inte kan jobba. Det högsta belopp du kan få från Försäkringskassan per år (2022) är 120 750 kr. 

Fem skäl till att ha en barnförsäkring

  • Barnet får ett skydd för både olycksfall och sjukdom
  • Du ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt
  • Skyddar familjeekonomin när en förälder inte kan jobba
  • Stöd till barnet som inte kan försörja sig som vuxen
  • Hjälp med utgifter för bland annat sjukvård och hjälpmedel

Barnförsäkringen skyddar familjens ekonomi

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt, för både sjukdom och olycksfall.

Med en barnförsäkring behöver du inte oroa dig över ekonomin när du har viktigare saker att tänka på. Det är många föräldrar som tack vare hjälpen från Folksams barnförsäkring känt lättnad över att kunna fokusera på barnet istället för att behöva tänka på pengarna. 

Ditt barn kan få ekonomiskt stöd i framtiden

Barnförsäkringen fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden.

Med en barnförsäkring kan du koncentrera dig på det viktiga.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas omvårdnadsbidrag för att ta hand om barnet.

Detta ingår i vår barnförsäkring

Läs mer om varför en barnförsäkring behövs

Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar och tillstånd. Exempel på sådana sjukdomar  och tillstånd är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under "Begränsningar i försäkringens giltighet".

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar och tillstånd som visar sig under det första försäkringsåret.

Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.

Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan till och med det avtalsår då hon fyller 25 år.

Ja, vi gör alltid en individuell bedömning av barnets hälsa. När barnet har fått ett födelsenummer går det bra att inkomma med en ansökan.

Du får mycket försäkring till ett bra pris med vår barnförsäkring. Läs mer om vad som ingår i de olika momenten här nedanför.

Vår barnförsäkring

Du får mycket försäkring till ett bra pris med vår barnförsäkring. Läs mer om vad som ingår i de olika momenten.

Familjestöd Direkt är en exklusiv telefonlinje för dig som har vår barnförsäkring. Du är välkommen att ringa med frågor om barn och familjeliv, och får svar direkt från socionom.

Du får ringa obegränsat antal gånger – utan någon extra kostnad. Tjänsten är öppen varje dag 8–20. Välkommen!

Familjestöd

0200-21 50 55

Öppet alla dagar 8–20 för barnförsäkringskunder

Vi kan betala ersättning om ditt barn skulle få en funktionsnedsättning eller få problem med att komma ut i arbetslivet. Vi skiljer på medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas en bestående funktionsnedsättning – om barnet inte kan använda kroppen fullt ut på grund av skadan. Vi och alla andra försäkringsbolag har en gemensam tabell för att fastställa ersättningen. Ersättningen baseras på den fastställda invaliditetsgraden och valt försäkringsbelopp. Medicinsk invaliditet betalas ut med ett engångsbelopp.

Ekonomisk invaliditet
Ekonomisk invaliditet innebär att barnet får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sin funktionsnedsättning. Ersättningen baseras på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp.

Vi kan också ersätta glasögon och kläder som skadas om ditt barn råkar ut för ett olycksfall. Du kan få ersättning på som högst 14 325 kronor och gäller endast vid olycksfall.

Om du blir berättigad till omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn enligt bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken kan du få viss ersättning. Du kan få ersättning med upp till 143 250 kronor per år längst till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Vid vissa diagnoser finns begränsningar i rätten till ersättning. För mer information se villkor.

Om ditt barn drabbas av vissa diagnoser, till exempel cancer, MS eller vissa hjärnskador, kan vi lämna ersättning i form av ett engångsbelopp på tio procent av valt försäkringsbelopp.

Diagnoserna anges i försäkringsvillkoret. Rätt till ersättning uppkommer när diagnosen är fastställd av läkare med specialistkompetens.

Om ditt barn behöver vårdas akut på sjukhus över natten lämnar vi ersättning med ett engångsbelopp på 600 kronor - upp till två gånger per år.

Om ditt barn får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli* fastställd av specialistläkare, logoped eller psykolog kan schablonersättning för hjälpmedelskostnader lämnas med 3 000 kronor.

*Ersättning lämna för en av ovan angivna diagnoser.

Om ditt barn varit inskriven för vård på sjukhus över natt och du som förälder behöver vara fortsatt hemma med ditt barn kan vi lämna ersättning med 500 kronor per dag för den tiden, om vistelsen på sjukhuset och i hemmet är minst 14 dagar (men längst 30 dagar) och styrks av läkarintyg.

Gäller försäkrad som är yngre än 16 år.

Om ditt barn får ett ärr efter ett olycksfall eller sjukdom som har krävt läkarvård kan vi betala ersättning. Det kan till exempel vara ett synligt ärr efter en olyckshändelse eller ett operationsärr. Ersättning ges i form av ett fast belopp beroende på var och hur stort ärret är på kroppen. Ersättningen är till exempel högre för ärr i ansiktet och på halsen än under armen och på ryggen. Du kan läsa mer i villkoret och i vår tabell för ärrersättning.

Du kan få ersättning för kostnader för organiserad aktivitet utanför hemmet (till exempel sportutövande), vid skada som medför minst 20 procents medicinsk invaliditet.

Ersättningen är upp till 4 000 kronor per år under som längst tre år. Gäller barn som fyllt 6 år.

Om sjukdom eller olycksfallsskada förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för att hyra eller köpa hjälpmedel. Kan ge ersättning med upp till 286 500 kronor i som längst fem år.

Ditt barn kan drabbas av psykisk ohälsa på grund av exempelvis ett överfall. Vi hjälper er då att komma i kontakt med psykolog och bekostar upp till tio behandlingstillfällen.

När ett barn råkar ut för ett olycksfall eller får en allvarlig sjukdom drabbas hela familjen. Därför har alla familjemedlemmar möjlighet att få stöd av en psykolog eller psykoterapeut med upp till tio behandlingstillfällen.

Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Reseersättning kan lämnas med upp till 4 000 kronor.

Om ditt barn behöver läkarvård kan vi betala ersättning för bland annat medicin, resekostnader och hjälpmedel.

Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader i upp till fem år från det att olycksfallet inträffat eller tre år från det att sjukdomen visat sig. Vid sjukdom gäller en självrisk som är tre procent av ett prisbasbelopp, 1 719 kronor.

Om ditt barn till exempel cyklar omkull och slår ut en tand, kan det få följder längre fram i livet när tandvården inte längre är gratis. Då kan vi hjälpa till att betala. Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader under som längst fem år.

Få mer information om barns tänder och hur du anmäler skada

Ungdomar som fyllt 16 år kan få en extra ersättning om de råkar ut för en olycksfallsskada som leder till vård hos legitimerad läkare och minst åtta dagars akut sjuktid. Det är till exempel 1 500 kronor vid benbrott och 2 000 kronor vid hjärnskakning. Mer information finns i villkoren.

Vi betalar ersättning om ditt barn skulle avlida. Ersättningen är 57 300 kronor oavsett dödsorsak.

För rätt till ersättning vid dödsfall på grund av sjukdom ska försäkringen ha varit gällande för det försäkrade barnet i minst sex månader innan sjukdomen eller symtom på sjukdomen visade sig.

Vad betyder prisbasbelopp?

  • Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av pensioner och andra sociala förmåner. Beloppets storlek bestäms av regeringen ett år i taget och baseras på hur mycket priserna ökat eller minskat i samhället. I år är ett prisbasbelopp 57 300 kronor.

Har du frågor om barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från socionomer.

Tjänsten är exklusiv för dig som har vår barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart betalar du ingenting extra.

Detta kan du få hjälp med

  • Rådgivning av socionom om du har frågor om barns utveckling eller frågor som rör dig som förälder
  • Ring så ofta du vill

Kontakta Familjestöd Direkt

  • Ring 0200–21 50 55 – alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barnförsäkring. Tjänsten sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal och du betalar ingenting extra.

Kristerapi förebygger psykisk ohälsa
Om ett barn inte mår bra påverkas hela familjen. Om barnet drabbas av psykisk ohälsa efter att exempelvis varit utsatt för mobbning, rån eller att en nära anhörig avlidit, ska det finnas hjälp att få. Barnet erbjuds att tala med en psykolog eller psykoterapeut vid upp till tio tillfällen. Vi lämnar också ersättning för resor och tolk. Det finns ingen självrisk men kostnaderna måste godkännas av oss i förväg. 

Kristerapi för nära anhörig
Vi erbjuder också kristerapi till barnets nära anhöriga om barnet drabbas av en skada eller sjukdom som vi ersätter, eller om barnet avlider. Den anhöriga erbjuds samtal med psykolog eller psykoterapeut vid upp till tio tillfällen. Vi lämnar också ersättning för resor och tolk. Det finns ingen självrisk men kostnaderna måste godkännas av oss i förväg.

Våra barnförsäkringar

För små busiga barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.