Whiplash eller piskssnärtskada efter trafikolycka

Våra trafikforskare svarar på frågor om whiplash

Whiplash är en skada i nacken som ofta uppstår vid bilkollisioner, speciellt om du har blivit påkörd bakifrån. Skadan beror på en plötslig, kraftig rörelse av huvudet framåt och bakåt.

Vanliga symptom vid en whiplashskada är nacksmärta och stelhet i nacken, huvudvärk, yrsel, domningar och ibland trötthet och koncentrationssvårigheter.

Sök vård om du misstänker en whiplashskada

Om du har skadat nacken och misstänker att det är whiplash ska du kontakta din vårdcentral. Ju tidigare du blir undersökt efter skadetillfället, desto lättare är det att ta reda på om dina symptom har ett samband med olyckan och en eventuell pisksnärtsskada samt vilken behandling du bör få. Har du mycket ont i nacken efter en olycka ska du söka hjälp akut.

Anmäl skada vid trafikolycka

  • Om du skadats i en trafikolycka ska du anmäla skadan till det försäkringsbolag som försäkrar bilen du satt i.
  • Du behöver samla ihop information om olyckan innan du anmäler skadan, till exempel om vad som hände, vilken skada du fick, registreringsnummer för alla inblandade fordon och kontaktuppgifter till förarna och eventuella vittnen.

    Mer information om att anmäla skada vid trafikolycka
Ett bra whiplashskydd halverar risken för skada som leder till bestående symtom genom att bromsa upp kroppen och minska huvudets rörelse i förhållande till överkroppen. Anders Kullgren, trafikforskare på Folksam

Vad är en whiplashskada?

Det svenska ordet för whiplash är pisksnärt som egentligen beskriver ett rörelsemönster, men som också blivit definitionen av en skada i nacken. Whiplashskadan är en mjukdelsskada som främst uppkommer när huvudet kastas bakåt-framåt, eller tvärt om, beroende på krockriktningen i en kollision. En whiplashskada kan uppkomma i alla krockriktningar.

Symptom vid whiplash

Symptom efter en whiplash rör sig oftast om smärta och stelhet i nackmuskulaturen, ibland om domningar i armar och händer, huvudvärk, yrsel med mera. Whiplashbesvären uppstår oftast inom några timmar efter olyckan. I vissa fall kan de också kännas först senare efter ett antal dagar.

Var och när inträffar whiplashskador?

Whiplashskador är huvudsakligen ett problem i tätorter. En klassisk påkörning bakifrån är att en bil stannar och bilen bakom inte hinner uppfatta situationen i tid. Kombinationen av ryckigt trafikflöde och tät trafik skapar incidenter som är svåra att förebygga.

Tät trafik - otillräcklig bromssträcka

Även om alla har full koncentration på bilen framför så finns oftast inte tillräcklig bromssträcka i tätortstrafiken. Om du kör i 50 km/tim är stoppsträckan cirka 26 meter på torr asfalt.

Hur många skadas?

Whiplashskador svarar för cirka 50 procent av alla personskador som leder till långvariga hälsoförluster i bilolyckor i Sverige. Ungefär hälften av skadorna inträffar vid påkörning bakifrån och en tredjedel vid frontala kollisioner.

Av alla kollisioner som sker rapporteras ungefär en tredjedel av dem leda till till initiala nackbesvär som oftast är övergående. Men för 10-15 procent av dem leder det till mer långvariga besvär.

Vad är ett whiplashskydd?

Hittills har whiplashskador främst förebyggts genom förändringar i bilstolens konstruktion, till exempel genom huvudstöd och stolsryggens utformning. Sedan 2010 har det även successivt introducerats automatiska bromssystem i bilmodeller för att minska krockhastigheten vid påkörning bakifrån eller för att helt undvika kollisionen.

Vilka olika typer av whiplashskydd finns det?

I slutet av 90-talet kom mer effektiva whiplashskydd som många gånger involverade hela eller delar av bilstolen. Ett bra whiplashskydd halverar risken för skada som leder till långvariga symtom genom att bromsa upp kroppen och minska huvudets rörelse i förhållande till överkroppen.

Det räcker sällan med ett bra huvudstöd utan hela stolsryggens utformning måste anpassas för att bromsa upp kroppen och minimera den relativa rörelsen mellan olika kroppsdelar.

Reaktivt huvudstöd

Huvudstödet rör sig framåt och uppåt när kroppen pressas bakåt.

Skyddstypen introducerades 1997. Flera studier har visat att skyddet minskar risken att skadas med cirka 30 procent. Men Folksams studier visar att skyddstypen inte har någon effekt för kvinnor medan män skyddas väldigt bra. Men flertalet bilfabrikanter har numera övergått till passivt skydd, vilka ser ut att ha samma skyddseffekt för både kvinnor och män.

Passivt skydd

Innebär att stolen fångar upp överkropp och huvud kontrollerat utan att stolen har några rörliga delar.

Denna skyddstyp introducerades 1999 och är idag den vanligaste. Flertalet bilfabrikanter har gått över till passiva skydd. Folksams studier har visat att de minskar skade.

Rörligt ryggstöd

Hela ryggstödet är rörligt i syfte att fånga upp kroppen mjukt och kontrollerat.

Denna skyddstyp introducerades av Volvo 1998, och används endast av Volvo och Jaguar. Folksams studier visar att skyddet halverar skaderisken för både män och kvinnor

Vilka bilmodeller har bra whiplashskydd?

Hur relaterar krockvåldet till risken för nackskada?

När krockvåld definieras som hastighet är det viktigt att skilja på färdhastighet före kollision och hastighetsändring i krockögonblicket.

Om en bil som står stilla blir påkörd bakifrån i 30 km/tim av en annan bil som väger lika mycket, så utsätts den påkörda bilen av en hastighetsändring på cirka 15 km/tim. Kollisionen mildras av att den påkörda bilen förflyttas framåt, samtidigt som deformationen av bilarnas strukturer ”äter energi”. 

Krockvåldet i kollisionsögonblicket är det som påverkar skadeutfallet och ska inte förväxlas med färdhastigheten.

Svarta lådor analyserar orsak till personskada

Folksam har sedan början på 90-talet utrustat bilar med svarta lådor/krockpulsmätare för att analysera sambandet mellan krockvåld och personskada.

Resultaten visar att de åkande som har kvar skadesymptom mer än en månad efter en olycka, har utsatts för större hastighetsändring och accelerationskraft - jämfört med de som är oskadade eller har kortvariga symptom.

Hög acceleration ökar risk för whiplashskada

Resultaten från krockpulsmätarna visar också att det finns ett starkare samband mellan risk för whiplashskada och acceleration än för hastighetsändring.

När medelaccelerationen är 3g eller lägre är det mycket ovanligt att whiplashskadan leder till kvarvarande besvär. Resultaten från de svarta lådorna har varit banbrytande och legat till grund för både testnormer och nyare whiplashsystem.

Vilken är skaderisken för män respektive kvinnor?

Risken att skadas är mer än dubbelt så stor för kvinnor jämfört med män. Förklaringen till detta är ännu okänd men det finns anatomiska skillnader - exempelvis mängden muskelmassa vilket kan påverka kroppens möjlighet att motverka nackens rörelseförlopp vid kollision. Det gäller särskilt vid påkörning bakifrån, då hastigheten oftast inte är så hög.

Nya undersökningar om kvinnors skaderisk

Ett antal projekt har initierats för att kartlägga skaderisker, varför vissa skyddssystem skyddar män och kvinnor olika bra, samt för att utveckla en krockdocka som bygger på en genomsnittlig kvinna. Dagens whiplashskydd är i huvudsak utvecklade utefter en genomsnittlig man.