Jenny, internrevisor

Hej Jenny! Hur är det att jobba som internrevisor på Folksam?

Jag är ganska nyanställd på Folksam och har blivit väldigt varmt välkomnad av mina kollegor, men också av verksamheten vi granskar. Även om Folksam är ett stort företag så får man en familjär känsla.

Inom Folksam finns två koncerner och jag jobbar inom Internrevision i Folksam Sak-koncernen. Men vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom Liv-koncernen.

Vi har en stor bredd på granskningarna, det kan vara allt från prissättningsprocessen och gallring av personuppgifter till hållbarhet. Jag har till exempel granskat hållbar skadereglering och har också ett särskilt ansvar för vår riskanalys och revisionsplan.

Vad gjorde dig intresserad av att jobba på Folksam?

Jag har tidigare arbetat med revision av icke-vinstdrivande verksamheter och eftersom Folksam är ett kundägt företag kände jag att mina tidigare erfarenheter och kompetens kunde bidra med ett värde för Folksam. Att vara kundägda innebär att vi i stället för att dela ut vinsten till aktieägare ger tillbaka den till våra kunder. På så vis hamnar våra kunder extra mycket i fokus, vilket känns bra för mig. Folksams och mina egna värderingar möts också i bland annat engagemanget i hållbarhetsfrågor och idrott.
Även om Folksam är ett stort företag så får man en familjär känsla

Hur ser en bra dag på jobbet ut?

En bra dag startar med en god kopp kaffe på kontoret medan jag diskuterar en utmanande revisionsfråga med mina kollegor. Sedan kanske jag har möte med andra kollegor i verksamheten och har en bra dialog som skapar värde för dem. Är det fredag tar jag troligtvis en löparrunda på Södermalm med kollegor från olika delar av Folksam och så avslutar vi med gemensam lunch.

Hur skiljer sig internrevision i försäkringsbranschen från hur du jobbat tidigare?

I grunden finns det många likheter med andra branscher då vi följer samma internationella standarder för internrevision. Men en skillnad är att det i försäkringsrörelselagen är lagstadgat att ett försäkringsföretag ska ha en internrevisionsfunktion. Försäkringsbranschen ger också en inblick i flera andra branscher. Skador kan till exempel uppkomma både på fordon, byggnader och lösöre samt att Folksam även genomför investeringar inom kapitalförvaltningen.
Försäkringsbranschen är också en bransch i förändring där man nu arbetar mer med digitalisering, automatisering och ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor. Det kommer hela tiden nya eller uppdaterade regelverk, vilket gör att vi internrevisorer måste hålla oss ständigt uppdaterade. Det tycker jag är kul. En spännande bransch med spännande granskningar helt enkelt.

Hur kan du bidra till Folksams vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld?

Våra granskningar har fokus på Folksams riskhantering, ledningsprocesser samt intern styrning och kontroll. På så vis bidrar jag till effektiva processer och väl utformade kontroller, så där ser jag en direkt koppling till trygghet för alla våra kunder.