Se över ditt värmesystem

När energikostnaderna skenar ställer sig tusentals husägare frågan: Hur kan jag se över husets värmesystem för att minska mina energikostnader? Är fjärrvärme lämpligt för mitt hus? Lönar det sig att installera bergvärme? Var i landet är en luft-/ vattenvärmepump att föredra?

Vi har studerat tre olika slags hus i Sverige, utifrån husens uppvärmningssystem och var i landet husen är placerade.

Vi ger dig energisparrådgivning

 • Behöver du tips för ditt hushålls energisparande kan du kontakta vår energisparrådgivning. Du får råd om uppvärmning, energibesparing, isolering och solceller.

  Telefon: 075–24 51 700
  Vardagar kl. 08.00–16.00

Hur ska jag tänka kring mitt hus och de investeringar jag vill göra? Vad kan jag göra för isoleringsåtgärder? Vad är lönsamt och i vilken ordning bör jag utföra dem?

Vi har studerat tre olika hus och deras uppvärmningssystem. Elpriser och fjärrvärmepriser skiljer sig åt beroende på elområde och valet av uppvärmningsform. Även klimatutsläpp från husen påverkas. Ju högre energipris, desto bättre lönar sig investeringar som minskar behovet av köpt energi. Här kan du jämföra olika parametrar i våra tre hus.

Lilla villan

I en liten villa med dålig isolering är det dyrt att installera en vätska-/vattenvärmepump (bergvärme). Huset behöver mycket energi när det är kallt vilket ger ett högt toppeffektbehov. Här dimensioneras värmepumpen för att själv klara att värma huset även de kallaste dagarna.

 • I elområde 1 är fjärrvärme ett bra alternativ. Kort återbetalningstid på sju år och låga utsläpp av koldioxid. Skulle vi även räkna med en räntekostnad skulle fjärrvärmesalternativet se ännu bättre ut då det har den lägsta investeringskostnaden.

 • I elområde 4 är istället luft-/vattenvärmepump ett alternativ. En relativt låg investeringskostnad ger en hög energibesparing och låga utsläpp av koldioxid. Återbetalningstiden blir lite kortare än sex år. I elområde 4 (Malmö) är klimatet extra gynnsamt för den här typen av värmepump.

Mellanstora villan

En mellanstor villa, isolerad och med bra fönster. I det här huset sticker inte toppeffekten iväg så mycket i de kallare elområdena (1 och 2) vilket skedde i den sämre isolerade Lilla villan. Trots att villan är större, kan mindre värmepumpsanläggningar installeras i huset.

 • I elområde 2 är återbetalningstiden relativt lika för de olika uppvärmningsalternativen. Däremot är koldioxidutsläppen betydligt lägre med en vätska-/vattenvärmepump.

 • I elområde 3 och 4 är återbetalningstiderna för vätska-/vattenvärmepump respektive luft-/ vattenvärmepump betydligt lägre än för frånluftsvärmepumpen och fjärrvärmen. Kortast återbetalningstid, strax över fem år, har luft-/vattenvärmepump i elområde 3.

Stora villan

Den stora nybyggda villan med moderna krav på isolering och energieffektivitet har ett högt energibehov. Men sett till storleken har den ändå låg förbrukning per kvadratmeter jämfört med de två äldre husen. Nya installationer blir stora och därmed dyra, men sett till återbetalningstiden relativt likvärdigt med de andra husen.

 • I elområde 1 och 2 sker stora minskningar av förbrukad el för värmepumpsalternativen. Men besparingen i kronor är högre i elområde 3 då elkostnaden i både elområde 3 och 4 gått upp under 2021.

 • I elområde 1 får luft-/vattenvärmepumpen en relativt lång återbetalningstid (9,1 år) jämfört med de andra alternativen. Medan den i elområde 4 får en mycket kort återbetalningstid i (5,2år). Fjärrvärmen står sig bra i elområde 2 med en återbetalningstid på 5,3 år.

Så här läser du tabellen

Tänk på att prisförändringarna på energimarknaderna gör det svårt att beräkna kostnaderna. Ekonomin påverkas också av bankräntor och löpande prisökningar på exempelvis isoleringsmaterial och värmepumpar.

 • Varje hus beräknas ha ett grundläggande uppvärmningssystem. I grundutförandet används elpanna.

 • För respektive hus och geografisk plats har vi beräknat vad olika uppvärmningsalternativ skulle ge för förbättringar. De beskrivs som ”Energibesparing”, ”Kostnadsbesparing” och ”Utsläpp av växthusgaser”.

 • Vi har även räknat på återbetalningstiden för respektive åtgärd.

 • Återbetalningstiden är beräknad utan hänsyn till service, reparationer eller ränta i samband att lån tas för installationen.

Läs rapporten "Tre olika hus – hur påverkas valet av uppvärmningssystem?"

Vill du veta mer om värmepumpar?

Här har vi samlat information om fem olika sorters värmepumpar

Husets toppeffekt

 • Husets toppeffekt utgår från den kallaste dagen på året. Det är då huset behöver mest energi för att hållas varmt. I samband med installation av olika typer av värmepumpar är det en viktig parameter då den vägleder i dimensioneringen av anläggningen. Toppeffekten inträffar vid DVUT – dimensionerande vinterutetemperatur som varierar kraftigt över landet.

Det finns många sätt att minska elförbrukningen hemma. Med några enkla medel kan du sänka temperaturen inomhus med några grader. Byt ut glödlamporna till LED-lampor, duscha kortare för att minska vattenförbrukningen och täta dina fönster och dörrar.

Varför inte starta en tävling med familjen? Logga in hos din elleverantör och kolla din förbrukning. Kom på kreativa sätt att minska förbrukningen, kanske kan ni ge er själva en belöning om ni lyckas minska elförbrukningen.

Vi har samlat våra bästa råd för hur du kan minska din elförbrukning, ta del av våra tips via länken nedan.

11 sätt att spara el hemma

Förutom de kostnader som uppkommer när du köper el via någon av avtalsformerna ovan tillkommer även kostnader från det företag som äger elnäten i området, s.k. nätavgifter. Dessa kostnader ingår inte i elavtalen och kan skilja sig åt beroende på var du bor.

Rörligt elavtal

Detta är den vanligaste avtalsformen. Med ett rörligt elavtal betalar du ett snittpris för elen varje månad. Då utgår snittkostnaden från elen som säljs via elbörsen Nord Pol under en månad. Du påverkas inte av vilken dag eller tid på dygnet elen används.

Fast pris

Med ett fast elpris betalar du ofta lite mer per kilowatt-timme (kWh) men är skyddad från extrema prisförändringar på marknaden. Det gäller också omvänt, blir elen billigare är det inte fördelaktigt.

Mixat elavtal

Med ett mixat elavtal betalar du en del av elförbrukningen enligt ett rörligt avtal och den andra delen mot ett fast pris. Ett alternativ är att vintersäkra elpriset så att du har fast pris under vintermånaderna.

Timprisavtal

Förutom de kostnader som uppkommer när du köper el via någon av avtalsformerna ovan tillkommer även kostnader från det företag som äger elnäten i området, s.k. nätavgifter. Dessa kostnader ingår inte i elavtalen och kan skilja sig åt beroende på var du bor.

När vi bygger nytt finns olika krav på energieffektivitet som kräver välisolerade hus. I ett äldre hus kan det vara lönsamt att förbättra klimatskalet. I normala fall ska du alltid se över husets klimatskal innan du installerar en ny värmeanläggning.

Hur lönsamma blir olika åtgärder var för sig – och om flera utförs samtidigt?
I samband med att isolerande åtgärder utförs på huset är det mycket viktigt att tänka på att inte påverka husets ventilation. Ett felaktigt ventilerat hus kan orsaka både problem med huset men också ohälsa.

Husets byggår

Effekten av att ha ett välisolerat hus märks tydligt när vi tittar på Lilla villan. Trots att huset bara är 110 kvadratmeter kräver det en toppeffekt på 11,8 kW i Elområde 1. Det kan jämföras med Mellanstora villan på 150 kvadrat som bara har en toppeffekt på 8,2 kW trots att det är större. Orsaken till den stora skillnaden är husens byggår. På 1930-talet var husen inte alls lika välisolerade.

Det medför att Lilla villan behöver en kraftigare värmepump vilket är dyrare att installera. Åtgärder för att få ner energibehovet och effektbehovet kan vara lönsamma och bör utföras innan en ny värmepumpanläggning installeras.

Hur lönsamma är energisparande åtgärder?

Vi tittar på Lilla villan i elområde 1, vårt kallaste område. Där finns goda incitament att göra åtgärder i husets klimatskal. Vi har stegvis utfört åtgärder och därefter bytt värmeanläggningen till en bergvärmepump. Men är det lönsamt att först göra åtgärder i klimatskalet?

Skillnaden i elpris mellan 2021 och hittills under 2022 är stor. Vi har använt priserna för 2021, men under första halvåret 2022 är elen ungefär 40 procent dyrare. En åtgärd som kostar 50 000 kronor och sparar 5000 kWh minskar elfakturan i södra Sverige (Elområde 4) med ungefär 10 000 kronor med 2021 års priser. Med de elpriser som varit hittills under första halvåret sparas istället 14 000 kronor.
Lilla villan
Elområde 1
Före
åtgärder
Åtgärder 1
Tätning fönster
och dörrar
Åtgärd 2
Tilläggsisolering
vindbjälklag 20 cm
Åtgärd 3
Tilläggsisolering
väggar
Om alla
tre åtgärder
utförs
Toppeffekt (kW) 11,8 11,4 9,8 9,6 7,1
Energibesparing (kr)   1 200 5 400 5 900 10 700
Kostnad
åtgärd (kr)
  1 000 25 000 121 300 147 300
Energibehov
efter åtgärd ((kWh)
32 400 31 200 26 800 26 500 21 700

Åtgärd 1: Täta fönster och dörrar

En enkel åtgärd är att se över tätningen runt fönster och dörrar. Du köper gummilister och oftast kan du täta själv. Återbetalningstiden är kort, vanligen inom ett år.

Åtgärd 2: Lösullsisolera

Lösullsisolera med 20 centimeter på vinden. En relativt billig åtgärd som ger en kraftig minskning i energiåtgång och även en minskad toppeffekt i huset. Även här får vi en kort återbetalningstid på ungefär fyra år.

Fördelar

Fördelen med att isolera innan en värmepump installeras är att du kan installera en anläggning anpassad till husets lägre energibehov, vilket blir billigare. Den kan då anpassas till husets lägre energi- och effektbehov.
Lilla villan Bergvärme före energieffektivisering Bergvärme efter åtgärd 1 och 2 2021 Bergvärme efter alla åtgärder 2021 Bergvärme före åtgärd elpris 2022 Bergvärme efter alla åtgärder 2022
Toppeffekt (kW) 11,8 9,3 7,1    
Kostnad installation (kr) 224 200 176 700 150 000    
Köpt energi värmepump (kWh) 8 752 7 236 5 859    
Total besparing (kWh) 23 648 25 164 26 541    
Elpris (kr) 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5
Total kostnad (kr) 224 200 202 700 297 300 224 200 297 300
Total energibesparing 2021 Elområde 1 (kr) 25 942 27 605 29 115 39 795 44 662
Återbetalningstid (år) 8,6 7,3 10,2 5,6 6,7
Här är det mest lönsamma (sett till rak återbetalningstid) att utföra åtgärd 1 och 2 och att därefter installera bergvärme. Återbetalningstiden är 7,3 år, exklusive ränta på lån, servicekostnader eller prisökningar på el.

Tar vi hänsyn till en kraftig prisökning, på 40 procent, ökar lönsamheten snabbt. Även för att utföra den tredje åtgärden innan bergvärmen installeras.
En utmaning ligger i att den el som produceras behöver konsumeras samtidigt. Produktionen måste anpassas till behovet just nu, när många vill ha el ökar priset.

Effektbehovet är hur mycket elenergi en pryl eller ett hus behöver i ett visst ögonblick för att fungera eller hålla ett hus varmt.

Energibehovet är den el som används över tid. Vanligen räknar man denna elanvändning som kWh (effekt per timme). En dammsugare med ett effektbehov på 1 500 watt (=1,5 kW) som används i en timme förbrukar 1,5 kW · 1 h = 1,5 kWh.

Ett hus som har ett effektbehov på 8 kW den kallaste dagen behöver 8 kWh per timme. Förses huset med den värmen hålls huset varmt. Tillförs huset mindre effekt löpande kommer huset sakta bli kallare. Hur snabbt det sker beror på hur tungt och välklätt huset är. En människa som är ute på vintern med rejält med vinterkläder kommer ju inte frysa lika snabbt som den som är lättklädd. Samma sak påverkar huset, välisolerade hus blir inte kalla lika fort.

I våra elsystem måste vårt gemensamma effektbehov produceras samtidigt som det används. På vintern behöver vi värma våra hus och lokaler och samtidigt hålla igång företag och industrier. Det blir svårare, och dyrare, att producera tillräckligt med el för att tillgodose behovet. Effekttopparna inträffar vissa tider på dygnet – morgon och eftermiddag. I många länder blir behovstopparna så besvärliga att man måste stänga av elen i vissa områden. Så kan det i värsta fall bli även i Sverige.

Eftersom elen används samtidigt som den produceras måste vi också transportera den effektivt. Varje del i elsystemet måste kunna leverera den effekt som behövs i varje ögonblick hos den lokale användaren. Idag kan vi producera mer el än vi behöver i Sverige, men en riktigt kall vinterdag kan effektbehovet bli för stort, och vi får svårt att distribuera elen till alla. När vi rör oss mot stora effektbehov stiger priset uppåt.

Under slutet av 2021 och under 2022 har elpriserna ökat kraftigt, vilket beror på en kombination av händelser. Priset i Sverige påverkas av ett ökat exportbehov och att vi har ett elhandelssystem som inte är anpassat för dagens situation.

När vi exporterar mer el till kontinenten genom våra kablar får vi samma pris som på kontinenten. Om vi däremot minskar vår egen elförbrukning så mycket att kablarna inte förmår överföra mer, så sjunker elpriserna till våra tidigare nordiska nivåer. När vi får egna effekttoppar så att vi inte kan exportera, ökar priset på el oproportionerligt.

I takt med att konsumenterna får andra former av elavtal kan möjligen dessa effekttoppar minska då fler inte använder el när den är som dyrast. Ett vanligt rörligt elavtal som räknar med månadens snittkostnad för elen skapar inga stora incitament för att minska förbrukningen under effekttoppar.

I elnätet sker förluster, främst beroende på motstånd som gör att det blir varmt i elledningen när elen transporteras. När produktionsmöjligheter i södra Sverige har lagts ner (exempelvis kärnkraft) innebär det att mer el måste transporteras långa sträckor. Det innebär vidare att förlusterna ökar totalt sett, då elen värmer ledningen under en längre sträcka.

Förlusten når till slut kunden i form av högre fakturor från elnätsföretaget. Förutom kraftigt ökade elfakturor kommer elnätsfakturan sannolikt också att öka.

Förnybara energikällor är solenergi, vindenergi, vågenergi, vattenkraft och biomassa. Dessa fylls ständigt på och det sker främst genom solens strålar.

 • Värmepumpar – tar tillvara på värmen i luft, vatten eller berg. Drivs med el, men ger tillbaka flera gånger så mycket el som den förbrukar. Det finns följande typer av värmepumpar:
  Bergvärme- och jordvärmepump använder energin som finns lagrad i berget eller marken
  Luft-vattenvärmepump använder energi från uteluft som överförs till vattenburet system
  Luft-luftvärmepump använder energi från uteluft som sedan värmer upp inomhusluften
  Frånluftsvärmepump återvinner värme ur ventilationsluften som sedan återförs till husets värmesystem.
 • Direktverkande el – värme och energi kommer via ledningar, radiatorer eller golvvärme
 • Pannor – vatten värms upp och fördelas ut med radiatorsystem 
 • Dessa olika pannor finns:
  Elpanna, uppvärmning sker med elpatron
  Oljepanna, en typ som nästan helt försvunnit på marknaden
  Vedpanna, ovanligt med renodlade vedpannor idag, men används ofta i kombinationspanna eller kompletteras med elpatron
  Pelletspanna, alternativet om du vill elda själv
  Kombinationspanna, en panna med en kombination av el, biobränsle och olja
 • Fjärrvärme – produceras i gemensam anläggning och är kopplad till husets värmesystem med en värmeväxlare

Många äldre hus eldas med ved, men vedpannor och kaminer kräver ofta en hel del skötsel. Mer praktiskt är att ersätta vedpannan med pelletspanna eller att installera en värmepump. Baseras huset på vattenburet system kan en berg- eller markvärmepump vara ett alternativ. Ett annat förslag kan vara att installera en luftvattenvärmepump.

Har ditt hus direktverkande el kan du välja en luft-luftvärmepump som ett komplement. Den värmer upp rummen men kan inte värma vatten till kranar och duschar. Vill du helt kunna byta från direktel till annan uppvärmning behöver du installera rörledningar och nya radiatorer för vattenburen värme.

Med ganska små medel kan du påverka både elräkning och klimatet.

Ta del av våra elva tips för att spara el hemma.

Sverige är indelat i fyra elområden eller elzoner: Elområde Luleå SE 1, Elområde Sundsvall SE 2, Elområde Stockholm SE 3, Elområde Malmö SE 4.

Elområde 1 och 2 har vanligtvis ett överskott på el och område 3 och 4 har ett underskott. Det betyder att det normalt sett finns mer och billigare el i norra Sverige jämför med de södra delarna. Ett resultat blir då att invånare i södra Sverige tidvis får betala ett högre elpris, men det kan även vara det omvända.

Det finns fyra elzoner från norr till söder: Elområde Luleå SE 1, Elområde Sundsvall SE 2, Elområde Stockholm SE 3, Elområde Malmö SE 4. För att exakt se var gränserna går mellan de fyra elzonerna kan du använda Svenska Kraftnäts karta.

Publicerad 17 oktober 2022