Vintersäkra ditt hus

Undvik frysskador på huset när kylan kommer

Ditt hus behöver lite extra omsorg när kylan sveper in. Vintern kan vara hård på många ställen i landet och du vill inte råka ut för frysta vattenledningar och sprickbildningar i husfasaden.

Här får du tips på hur du kan ta hand om ditt hus och slippa frysskador i vinter.
  • Husfasad – laga otätheter i fasader och grundsocklar för att undvika sprickbildning.
  • Isolering – se till fönster och dörren och kolla isoleringen vid rör på känsliga ställen som källare och förråd.
  • Tak – kolla att taket är helt och tätt och håll utkik efter fukt. Se till plåtarna kring ventilationsrör och skorsten.
  • Hängrännor – ta bort löv och barr i hängrännor och stuprör så att regnvatten kan rinna fritt.
  • Ränndalar – se till plåtarna som ska leda bort vatten fungerar och att det inte ligger skräp i vägen.
  • Utomhusvatten – stäng av vattnet och töm alla utomhuskranar och rör som leder in i väggen.
  • Uppvärmning – behåll alltid en viss uppvärmning om du åker bort. Ha minst 10 grader i grundvärme, men i kök och badrum bör temperaturen ligga runt 15 grader.
Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder. Det är viktigt att känna till att försäkringen inte ersätter skador på tak eller byggnaden om de har orsakats av läckage från tak.

Tips vid snö och is på taket

Din villaförsäkring ger normalt ersättning för läckageskador som beror på att rörledningar fryst sönder.

Du får inte ersättning för skador på taket eller byggnaden om skadorna orsakats av läckage från taket. (Villaförsäkring Stor kan dock ge ersättning för vissa skador som uppstått inomhus.)

Om det kommer mycket snö på taket så ersätter försäkringen skador på huset som har orsakats av att yttertakets bärande konstruktion skadats på grund av själva snötrycket. Taket ska ha byggts eller reparerats enligt gällande byggnormer och branschregler.

Du får inte ersättning för skador som beror på ingrepp i den bärande stommen eller angrepp av röta eller skadeinsekter. Inte heller för skador på altantak, balkongtak, verandatak och liknande.

Det finns ett krav på försiktighet (så kallat aktsamhetskrav) här som innebär att du ska förebygga skador av snötryck. Se därför till att taket blir skottat om snömängden blir stor. För att du inte ska skada dig rekommenderar vi att du anlitar ett företag med erfarenhet av snöröjning på tak.

Din självrisk beror på om du har Villaförsäkring Bas eller Villaförsäkring Stor och framgår av försäkringsvillkoret. Vi kan minska din ersättning om frysskador beror på att du inte varit tillräckligt försiktig (aktsamhetskrav). Till exempel om du har haft för låg värme i huset och vattenledningar inte har varit tömda. Som ägare av huset måste du se till att frysskador inte uppstår.
Hej!

Vi ger dig smarta skadeförebyggande tips och råd