Hussvamp

Hussvamp är en typ av rötsvamp som angriper och bryter ner trä. Den kan ligga latent i trähus och börjar växa om det tillförs fukt.

Det finns ett trettiotal svampar som kan få fäste i ett hus. Äkta hussvamp är den allvarligaste formen eftersom den på egen hand kan binda fukt och därmed skapa en gynnsam miljö att växa i.

Hussvamp trivs i fuktiga miljöer

Fukt kan komma från läckande tak, avlopp eller vattenledningar. Det kan räcka med kondens från en kallvattenledning för att svampen ska börja växa. Även hus med otillräcklig ventilation av husgrunden är en bidragande faktor. I våtutrymmen kan bristfälliga fuktspärrar, eller skador på dessa, också bidra till en miljö som svampen trivs i.

Hussvamp kan hittas vid skorstenen

När hussvampen växer och bryter ner träet bildar den oxalsyra. För att kunna fortsätta växa måste den neutralisera oxalsyran och behöver då tillgång till kalk. Därför kan du hitta hussvampsangrepp i anslutning till murverk och cement, som till exempel vid skorstenen. Har hussvampen tillgång till både fukt och kalk trivs den som bäst.

En utlösande faktor för svampen att börja växa kan vara en renovering av skorsten eller husgrund där det ofta finns kalk.

Vad är rötsvamp?

Rötsvamp är ett samlingsnamn för svamp som angriper trähus. Rötskador kan orsakas av tre olika svamptyper: brunrötesvampar, vitrötesvampar och mjukrötessvampar.
 • Brunrötessvampar är den farligaste och den enda av rötsvamparna som själv kan sprida fukt till tidigare torrt trä. Äkta hussvamp är den allvarligaste formen av brunrötessvampar.
 • Mjukrötesvampar finns ofta på ytan på ställen som blivit utsatta för mycket fukt, till exempel vid fönsterbågar.
 • Vitrötessvampar är inte lika vanliga i hus eftersom de främst angriper virke från lövträd.
 • Brunrötessvampar är den farligaste och den enda av rötsvamparna som själv kan sprida fukt till tidigare torrt trä. Äkta hussvamp är den allvarligaste formen av brunrötessvampar.
 • Mjukrötesvampar finns ofta på ytan på ställen som blivit utsatta för mycket fukt, till exempel vid fönsterbågar.
 • Vitrötessvampar är inte lika vanliga i hus eftersom de främst angriper virke från lövträd.

Förkortar livslängden av trä

Trä påverkas av den naturliga luften och det är tyvärr mycket vanligt med angrepp av rötsvamp. När trä har angripits av rötsvamp bryter det ner hållfastheten och förkortar livslängden. Svampen kan tränga sig djupt ner i träet och utbredningen upptäcks oftast när det spridits och skadan har blivit allvarlig.

Har du fått rötsvamp?

Tror du att du har fått rötsvamp ska du kontakta en saneringsfirma som kan kontrollera ditt hus. Eftersom rötsvamp växer snabbt och aggressivt ska du göra det vid minsta misstanke.

Finns det hälsorisker med hussvamp?

 • Det finns inga vetenskapliga rapporteringar om att hussvamp bildar mögelgift, så kallade mykotoxiner. Däremot kan hussvamp orsaka allergiska reaktioner, liknande de för mögelsvampar, särskilt för personer som redan har astma eller atopiska (ärftlig) eksem. Plötsliga symtom som andningsbesvär, klåda och huvudvärk behöver därför tas på allvar. Misstänker du att ditt hus har angripits av fukt är det viktigt att du låter en fackman undersöka huset.

  Det är svampens sporer som kan orsaka allergiska besvär. Dessa sporer är luftburna och kan därför finnas i hela huset om det är utsatt för hussvamp.
Det finns äkta och falsk hussvamp. Äkta hussvamp kan växa dolt, till exempel bakom golv, lister, paneler, i krypgrund och källare och spridas över stora utrymmen innan den upptäcks. Den luktar inte heller något och vid rätt temperatur och fuktighet kan den växa flera millimeter per dygn.
Äkta hussvamp är roströd men vid exponering av solljus ändrar den färg och blir vit. Ovansidan ser skrovlig ut och i ett tidigt skede ser det ut som ett kanelliknande och dammigt pulver som ligger på golvet.
Det finns även det som kallas för falsk eller oäkta hussvamp, men det är då ofta andra typer av rötsvampar eller källarsvamp. Skillnaden är att falsk eller oäkta hussvamp endast kan klättra över material som de får näring ifrån. Äkta hussvamp är en aggressiv rötsvamp och har fukt som sin föda. Den kan ta sig över andra material, till exempel glas, plåt och plast och kan sprida sig upp till 20 meter i jakten på fukt.
Så fort du har minsta misstanke om hussvamp behöver du professionell hjälp av en fackman som gör en utredning för att se vilken typ av sanering du behöver. Att sanera ett angrepp är ett stort och krävande jobb, som du själv inte kan genomföra. Eftersom hussvamp själv kan transportera fukt kan den angripa ett helt hus, som från början inte var fuktskadat. Det blir en fara för hela byggnaden och konstruktionen.
Vid en sanering behöver man ta bort allt angripet virke och minst en meter av friskt virke för att vara säker på att allt är borttaget. All fukt måste också torka.
Det finns flera sätt att sanera, till exempel kemisk behandling eller värmebehandlingar som torkar ut och dödar svampen. Men du måste alltid ta professionell hjälp.

Åtgärder för att bli av med hussvamp

 • Låt ditt hus besiktigas av fackman med erfarenhet av att bekämpa hussvamp.
 • Allt material som är angripet, och även cirka en meter av friskt virke, behöver tas bort.
 • All fukt måste torka ordentligt
 • Material runt omkring behöver saneras
Det är ganska vanligt att ha hussvamp utan problem, den ligger vilande i huset. Men så fort den kommer i kontakt med fukt, värme, stillastående luft eller kalk börjar den växa och angripa bostaden.

Så här förebygger du hussvamp:

 • Kontrollera huset, gärna två gånger per år. Använd en knivspets för att kontrollera virket. Är det mycket mjukt eller smular sönder kan det vara skadat.
 • Det är särskilt viktigt att kontrollera taket, brunnar och våtrum.
 • Se till att ventilationen fungerar.
 • Krypgrunden ska vara torr.
 • Förvara helst inte virke, plast eller tidningar direkt på fuktiga källargolv eller krypgrunder.
 • Se till så att hängrännor och stuprör effektivt leder bort regnvatten från huset.
 • Sätt huv på skorstenen så undviker du att skorstensstocken blir fuktig av regnvatten.
Skillnaden mellan äkta och falsk hussvamp är att den äkta hussvampen är aggressiv och har fukt som sin föda. Den kan själv sprida fukt till tidigare torrt virke och utan att du märker det angripa ditt hus. Den växer gärna dolt bakom golv, lister, paneler, i krypgrund och källare. Den kan sprida sig upp till 20 meter i jakten på fukt och växa upp till sex millimeter per dygn.
Den falska hussvampen däremot, får sin näring endast från redan fuktangripna material. Den kan inte heller växa sig vidare till andra material som till exempel glas, plåt och plast.
I Folksams villaförsäkring Bas gäller och omfattas följande:
 • Sanering och skador på försäkrad huvudbyggnad orsakad av äkta hussvamp (Serpula lacrymans) samt dess vilda form (Serpula himantioides) som kan fastställas vid typbestämning av fruktkropp och mycel.
 • Skäliga och nödvändiga kostnader för att sanera, avlägsna och återställa skador på skadade byggnadsdelar.
 • Anticimex lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för flytt och magasinering av möbler. Ersättningen förutsätter att merkostnaden uppstår som en direkt följd av reparation eller sanering.
Undantag från försäkringens omfattning:
 • Angrepp av andra rötsvampar och mögelsvampar
 • Skador som kan härledas till vatten- eller fuktskador och som är ersättningsgilla enligt den sedvanliga villaförsäkringen ersätts inte.
 • Angrepp på byggnadsdelar utomhus, till exempel balkonger, utomhustrappor, terrasser och uterum eller andra liknande utanpåliggande konstruktioner.
 • Anticimex ersätter dock invändig skada som härstammar från svampangrepp där svampkroppen befinner sig utomhus

Sveriges populäraste hemförsäkring

Läs mer om vad som ingår i vår villaförsäkring.