Kraftiga skyfall & översvämning

Så här undviker du skador

Att ha en bra lutning från byggnaden minskar risken för att du drabbas av översvämningar vid snösmältning och skyfall.
Ett bra riktmärke kan vara att eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 centimeter i tre meter.

Om det finns ventiler och öppningar i till exempel en källarvägg, se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom dessa.

Kontrollera även ytterdörrar i trappnedgångar. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången som kan vara full med skräp. Rensa och kontrollera att den fungerar.
Här hittar du några saker som är viktiga att tänka på.
 • Rekognosera – ta reda på om din fastighet ligger i farozonen - har den tidigare drabbats - kontakta till exempel din kommun
 • Inspektera - gå runt hela huset och se efter skicket på alla brunnar och stuprör
 • Ventiler - se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventilerna
 • Dagvattenbrunnar – rensa brunnar så att vatten kan rinna undan och håll brunnarna rena från skräp (sommar och höst) och isbildning (våren), t.ex genom att lägga grovsalt på brunnen på kvällen
 • Rengör - rensa om du hittar stopp - var extra nog med brunnar i nedsänkta garagenedfarter och vid källartrappor
 • Dörrar till källare och garage - säkerställ att det är tätt mellan dörr och karm, t.ex genom att fästa en presenning mot utsidan av dörren. Lägg något tungt ovanpå presenningen mot dörren
 • Frånlut – en bra lutning från byggnaden minskar risken för att du drabbas av översvämningar vid snösmältning och skyfall. Ett bra riktmärke är att eftersträva en marklutning där var tredje meter har 15 centimeter frånlut
 • Värdesaker - placera fuktkänsliga ägodelar högre upp i huset eller använd någon form av förhöjning så de står minst 50 cm ovanför golvet
 • Kontrollera tak - se efter yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor, se upp för snö och is under våren
 • Kolla tomten - kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning
 • Var uppdaterad - följ väderrapporterna där varningar brukar läsas upp
 • Brunnar och stuprör – inspektera hela huset och kontrollera skicket
 • Garagenedfarter – var extra noga med brunnar i och vid källartrappor. Rensa vid stopp
 • Yttertak – kontrollera och byt ut skadade och lösa tegelpannor
 • Tomten – kontrollera att diken fungerar och har avrinning
 • Historik – ta reda på om din fastighet tidigare drabbats eller ligger i farozonen
 • Avled vatten – sök omgående hjälp om du behöver hjälp med länspumpning och avfuktning. Ring 112
 • Hygien - tvätta dig noga och rengör allt som har kommit i kontakt med översvämmat vatten
Efter att du gjort inspektion och förebyggt att skadan kan förvärras anmäler du din skada till oss så hjälper vi dig.

Anmäl din skada till oss

Här kan du också få hjälp och information

Här hittar du några länkar som kan vara till hjälp för dig.

Krisinformation

SMHI

Energimyndigheten

Försäkringen ersätter skada orsakad av att vatten till följd av:

 • Skyfall (det vill säga minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn)
 • Snösmältning
 • Stigande sjö eller vattendrag

..och ovan strömmar:

 • Direkt in i byggnad från markytan genom ventil, fönster eller dörröppning
 • Upp genom avloppsledning inomhus (baktrycksskada)
Byggnad och tomt Hemförsäkring Bas med Villaförsäkring Bas Hemförsäkring Mellan med Villaförsäkring Stor Hemförsäkring Stor med Villaförsäkring Stor
Ersättning för din byggnad Ersätts Ersätts Ersätts
Självrisk 10% av skadebeloppet lägst 10.000 kronor* 1.800 kronor 1.800 kronor
Tomtmark Ersätts inte Ersätts inte Ersätts inte
Dina saker (lösöre) Hemförsäkring Bas med Villaförsäkring Bas Hemförsäkring Mellan med Villaförsäkring Stor Hemförsäkring Stor med Villaförsäkring Stor
Ersättning för dina saker Upp till 1.5 miljoner kronor Upp till 1.5 miljoner kronor Upp till 1.5 miljoner kronor
Självrisk 1.800 kronor 1.800 kronor 900 kronor

Mer detaljerad information finns i hemförsäkringsvillkoret

 • *Självrisk vid baktrycksskada
  Vid baktrycksskada - det vill säga skador som orsakats av att vatten inomhus tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn är självrisken alltid 10.000 kronor.

  **Bedömningsfrågor
  Våra försäkringspaket fungerar lite olika beroende på nivå. Till exempel kan tomtmark ersättas om skadan är plötslig och inte pågår under en längre period. Även åldersavdragen skiljer sig beroende på försäkring. Vet du inte vilken försäkring du har? Kontakta oss:

  Skadeanmälan
  Telefon: 0771 – 960 960
Hej! skadeforebyggande-radgivning-email

Vi ger dig smarta skadeförebyggande tips och råd